МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

2/2013 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

line decor
  


    
  

  

 

 

ПРОФЕСИЯ ЗЪБОТЕХНИК -- МЯСТО В ДЕНТАЛНИЯ ЕКИП И НЕОБХОДИМИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ
М. Варнева
Медицински колеж, Медицински университет „Проф. П. Стоянов” – Варна
Резюме.
Дейността по специалност “Зъботехник” се осъществява в самостоятелни медико-технически лаборатории (СМТЛ) по зъботехника. Според Закона за лечебните заведения – гл. 2, чл. 8, СМТЛ са създадени като лечебни заведения за извънболнична помощ. За постигане на качество на всяка изработена зъбопротезна конструкция зъботехникът прилага квалифицирани знания и опит. За намиране на оптимално медицинско и техническо решение на всеки индивидуален случай той носи персонална отговорност. Денталните лекари и зъботехниците работят в екип и извършват и съвместна дейност. Цялостната грижа за пациента и цялостното впечатление, което пациентът запазва след лечението, зависят не само от зъболекаря, но и от работата и участието на всеки един член в екипа. Персоналната отговорност, която зъботехникът поема, изисква в процеса на обучение да се формират компонентите на желаните и необходимите за практиката професионални компетенции.
Ключови думи: професия зъботехник, дентален екип, професионални компетенции

THE SPECIALTY ‘DENTAL TECHNICIAN’ – THE PLACE IN THE DENTAL TEAM AND THE PARTICULAR PROFESSIONAL COMPETENCE
M. Varneva
Medical College, Higher Institute of Medicine ‘’Prof. P. Stoyanov’’ – Varna
Summary.
Teaching students in the specialty ‘dental technician’ takes place in detached medico-technical laboratories of dentistry (MTLD). According to the Law on Medical Institutions, Chapter 2, Article 8, MTLD are established as medical centres for pre-hospital medical care. To achieve high quality of every pair of dentures, the dental technician uses his own whole professional knowledge and experience, looking for the best medical or technical options. In the majority of cases, he is personally responsible for results. Dental therapists and dental technicians form a team, which is very important for both the parties, i.e. the dentist and the patient. The whole impression that this team leaves in the patient after treatment depends on the each member of the dental team. The personal responsibility of the dental technician requires that the necessary and desired for practice professional competence is formed during the process of studying.
Key words: specialty ‘’dental technician’“ dental team, professional competence


МЕНИДЖМЪНТ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В БОЛНИЧНИЯ СТАЦИОНАР
Р. Дойновска
Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ – ВМА – София
Резюме.
В здравните заведения е необходим ефективен мениджмънт на всяко управленско ниво. Управлението на здравните грижи в болничния стационар изисква старшата сестра да има необходимото медицинско и управленско образование, както и нужната професионална квалификация, да може да прилага управленския процес като дейност. Тя управлява здравните грижи, професионалните сестри и лицата, свързани с процеса по оказване на здравни грижи. Изпълнението на длъжността включва лидерски, концептуални, технически умения. Процесът на обучение в болничен мениджмънт трябва да е постоянен и с практическа насоченост.
Ключови думи: управление, здравни грижи, старша медицинска сестра, обучение, болница

MANAGEMENT OF HEALTH CARE IN A HOSPITAL WARD
R. Doynovska
The Clinic of Pneumology and Phtysiatry, UMHAT – MMA – Sofia
Summary.
In health care facilities, an effective management at each structural level is needed. Management of health care in hospital ward requires that the senior nurse have the necessary medical and management education and professional qualifications. She must be able to apply the management process as an activity. She manages health care, professional nurses and other personnel associated with the process of providing health care. Implementation of the position includes the leadership, conceptual and technical skills. The process of training in hospital management should be continuous and practically oriented.
Key words: management of health care, senior nurse, teaching, hospital


СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Д. Шопов и Т. Стоев
Катедра СМОЗ, Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Социологията е наука за обществото – socium - общество, logos - наука. Има за цел научното изследване на обществата, човешките групи и организации, всички форми на човешки контакти (социално взаимо­действие). В статията се разглежда социологията в исторически аспект и се прави опит за определяне на ролята щ в съвременното здравеопазване, като се набелязват някои нейни основни функции и приоритети, приложими в здравната ни система.
Ключови думи: социология, общество, здравеопазване, функции

SOCIOLOGICAL PROBLEMS IN MODERN HEALTHCARE
D. Shopov and T. Stoev
Department of Social Medicine and Public Health, Medical University – Plovdiv
Summary.
Sociology is the study of society – socium – society, logos – science. Socilogy is aimed to the scientific research of societies and human groups and organizations, and all the forms of human contact (social interaction). The authors examine sociology historically and determine its role in modern health care, identifying some of its core functions and priorities applicable to the healthcare system.
Key words: sociology, society, health, function

 
©2008-2011