МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2012
line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
М. Варнева.
Комуникация и екипна работа зъболекар-зъботехник

Г. Янкова.
Нагласи на студентите от специалност „медицинска сестра“ за прилагане на технологията „Сестрински процес“ по време на преддипломния стаж в базата за обучение

Д. Димитрова.
Оценка на доверието към акушерската професия сред бременните жени у нас

С. Тончева и В. Димитрова.
Асистираното домашно раждане у нас през погледа на стажант-акушерките
от Медицинския университет -- Варна

Т. Веков.
Развитие на професионалното мнение за здравната реформа през периода 2007-2012 г.

Р. Дойновска.
Управление на човешките ресурси -- дейности по набиране и подбор на служители

ОБЗОРИ
Д. Гавраилова.
Постпартална депресия

Д. Гавраилова и С. Илиева.
Препоръки за поведение при хипотиреоидизъм и бременност

Д. Гавраилова.
Хипотиреоидизъм и бременност

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА И ОРГАНИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
П. Иванова.
Създаване на клонове на Българския червен кръст в Македония и Беломорска Тракия

СТУДЕНТСКИ ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ


ORIGINAL ARTICLES
M. Varneva.
Communication and teamwork dentist-dental technician

G. Yankova.
The attitudes of students from the nurse specialty to the administration of the nursing process technology during the pre-graduation practice in training base

D. Dimitrova.
Assessment of trust in midwifery amongst pregnant women in Bulgaria

S. Toncheva and V. Dimitrova.
Assisted home birth in Bulgaria from the point of view of midwife trainees from Medical University -- Varna

T. Vekov.
Development of professional opinion on health care reform in the period 2007-2012

R. Doynovska.
Human resources management -- actions of recruitment and selection of employees

REVIEWS
D. Gavrailova.
Postpartum depression

D. Gavrailova and S. Ilieva.
Recommendations for the conduct in hypothyroidism and pregnancy

D. Gavrailova.
Hypothyroidism and pregnancy

HISTORY OF MEDICINE AND ORGANIZATION IN HEALTHCARE
P. Ivanova.
The establishment of the divisions of the Bulgarian Red Cross in Macedonia and Aegean Thrace

STUDENTS’ HEALTH PROJECTS

 
©2008-2011