МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2012 - ОБЗОРИ
line decor
  
 
 

ПОСТПАРТАЛНА ДЕПРЕСИЯ
Д. Гавраилова
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София

Резюме. Постпарталните психични заболявания са група нарушения, които засягат жените в детеродна възраст. Докато постпарталната емоционална нестабилност е обикновено доброкачествена и самоограничаваща се, следродилната депресия и постпарталната психоза причиняват значителен стрес и дисфункция. Нелекуваните депресивни нарушения създават риск за повтарящо се заболяване и са свързани с дългосрочни когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми при децата. Важен момент в превенцията на постпарталните психични нарушения е да се повиши осведомеността на здравните специалисти, така че тези състояния да могат да бъдат рано идентифицирани и своевременно лекувани.
Ключови думи: постпартална депресия, рискови фактори, специфични симптоми, превенция


POSTPARTUM DEPRESSION
D. Gavrailova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. Postpartum psychiatric disorders are a group of disorders that affect the women of childbearing age. While postpartum blues is usually benign and self-limiting, postpartum depression and postpartum psychosis cause significant distress and dysfunction. Untreated depressive disorders pose a risk of recurrent disease and are associated with the long-term cognitive, emotional and behavioral problems in children. An important aspect in the prevention of postpartum psychiatric disorders is raising awareness of health professionals in order that these conditions might be identified early and treated promptly.
Key words: postpartum depression, risk factors, specific symptoms, treatment, prevention

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ И БРЕМЕННОСТ
Д. Гавраилова и С. Илиева
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София

Резюме. Бързият напредък в изучаването на заболяванията на щитовидната жлеза по време на бременност и фактът, че за бременните жени се грижат здравни специалисти от различни области, наложиха разработване на насоки за поведение от работна група ендокринолози от Американската асоциация на клиничните ендокринолози, Латиноамериканската тиреоидна асоциация, Тиреоидната асоциация на Азия и Океания, Американската тиреоидна асоциация и Европейската тиреоидна асоциация. Препоръките целят да насочат здравните специалисти към адекватен подход по отношение на диагностиката, проследяването и лечението на тиреоидните заболявания с оглед недопускане на негативни ефекти върху бременността и осигуряване раждането на здрав плод.
Ключови думи: хипотиреоидизъм, бременност, препоръки за здравни грижи

RECOMMENDATIONS FOR THE CONDUCT IN HYPOTHYROIDISM AND PREGNANCY
D. Gavrailova and S. Ilieva
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. In view of the rapid progress in the study of thyroid disease during pregnancy and the fact that pregnant women are cared for by multiple health care professionals, the development of guidelines for the conduct by the working group of endocrinologists to the American Association of Clinical Endocrinologists, Latin American Thyroid Society, the Asia and Oceania Thyroid Society, the American Thyroid Association and the European Thyroid Association was required. The recommendations are intended to guide health professionals through the adequate approach to diagnosing, monitoring and treating thyroid diseases in order to avoid negative effects on pregnancy and provide healthy fetus parturition.
Key words: hypothyroidism, pregnancy, recommendations for health care

 

ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ И БРЕМЕННОСТ
Д. Гавраилова
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София

Резюме. Бременността индуцира съществени промени във функцията на щитовидната жлеза и управлението на тиреоидните заболявания по време на бременност изисква специално внимание. Отклоненията в тиреоидната функция на майката се отразяват неблагоприятно върху бременността и плода. Предотвратяването на хипотиреоидизъм при майката и плода е от голямо значение, тъй като потенциалните вреди включват повишена честота на спонтанен аборт, преждевременно раждане и увреждане на невронното развитие и ЦНС на плода.
Ключови думи: бременност, тиреоидни заболявания, рискови фактори, усложнения

HYPOTHYROIDISM AND PREGNANCY
D. Gavrailova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. Pregnancy induces significant changes in thyroid function and the management of thyroid diseases during the pregnancy requires special considerations. The variations in maternal thyroid function influence negatively the pregnancy and fetus. The prevention of the maternal and fetal hypothyroidism is of great importance since potential harms include the increased incidence of miscarriage, premature labor and the impairment of the fetal CNS and neuronal development.
Key words: pregnancy, thyroid disease, risk factors, pregnancy complications

 
©2008-2011