МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2012 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 

КОМУНИКАЦИЯ И ЕКИПНА РАБОТА ЗЪБОЛЕКАР--ЗЪБОТЕХНИК
М. Варнева
Медицински колеж, Медицински университет -- Варна

Резюме. Недостатъчната комуникация между стоматолог и зъботехник е добре познат и универсален проблем. Лечебната дейност в денталната медицина се осъществява в частни практики от дентален екип. При наше проучване, проведено в края на 2008 г., изследващо мнението на дентални лекари относно качеството на работа, качеството на готовите зъбопротезни конструкции и качеството на обучение в МК -- Варна, участваха 28 дентални лекари, практикуващи на територията на Варна. Помолени да дадат препоръки относно обучението по „Зъботехника”, те написаха своите препоръки, сред които и: работа в насока взаимоотношения дентален лекарзъботехник; прецизиране на работата и подобряване на обратната връзка с денталния лекар.
Ключови думи: дентален екип, комуникация, зъболекар, зъботехник

COMMUNICATION AND TEAMWORK DENTIST--DENTAL TECHNICIAN
M. Varneva
Medical College, Medical University – Varna

Summary. Insufficient communication between dentist and dental technician is a well-known and universal problem. The medical care in dentistry takes place in private dental practices by the dental team. 28 practicing dentists from the city of Varna were included in our study that was conducted at the end of 2008 investigating the views of dentists on the quality of work, quality of construction and finished dentures, quality of education in MC -- Varna. When asked for advice on teaching ‘Dental technology’, their written recommendations included as follows: the work in the direction of the relationships between dentist and dental technician; the refinement of the work and the improvement of feedback with the dentist.
Key words: dental team, communication, dentist, dental technician

 

НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА ТЕХНОЛОГИЯТА „СЕСТРИНСКИ ПРОЦЕС“ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ
В БАЗАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Г. Янкова
Катедра „Здравни грижи”, Филиал -- Враца, МУ -- София

Резюме. Задача на българската система на здравеопазване е оказването на грижи за болните, както и грижи по опазване и поддържане на здравето на живеещите в България. Сестринските грижи са част от дейността на социалната и здравната сфера, а сестринският процес е един от ключовите фактори за гарантиране на високо качество. Целта на изследването е да анализира подготовката на стажантите от специалност „Медицинска сестра“ за прилагането на сестрински процес, както и нагласата им за прилагането му по време на преддипломен стаж.
Ключови думи: сестрински процес, преддипломен стаж, студентски нагласи

THE ATTITUDES OF STUDENTS FROM THE NURSE SPECIALTY TO THE ADMINISTRATION
OF THE NURSING PROCESS TECHNOLOGY DURING THE PRE-GRADUATION PRACTICE IN TRAINING BASE

G. Yankova
Department of Health Care, Branch -- Vratsa, Medical University – Sofia

Summary. The mission of the Bulgarian health care system is to take care of the patients and to take measures to preserve and maintain the Bulgarian citizens’ health. Nursing cares are a part of activities on the social and health areas, and the nursing process is one of the key factors that warrant high quality. The aim of the study is to analyze the training of students from the nurse specialty in the administration of nursing process and their own attitude to its administration during pre-graduation practice.
Key words: nursing process, pre-graduation practice, students’ attitudes

 

ОЦЕНКА НА ДОВЕРИЕТО КЪМ АКУШЕРСКАТА ПРОФЕСИЯ СРЕД БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ У НАС
Д. Димитрова
Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна

Резюме. Възможността за самостоятелна акушерска практика превръща акушерката в равностоен агент на пазара на здравни услуги. Това поставя на дневен ред необходимостта от привличане на пациенти. Този процес е свързан с утвърждаване на доверие към акушерската професия. Реализирането на автономни акушерски функции е възможно само чрез изграждане на позитивен професионален имидж. Настоящото проучване има за цел да оцени доверието на бременните жени (потенциални потребители на акушерски услуги) към акушерската професия.
Ключови думи: акушерка, здравни услуги, доверие, професионален имидж

ASSESSMENT OF TRUST IN MIDWIFERY AMONGST PREGNANT WOMEN IN BULGARIA
D. Dimitrova
Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov” – Varna

Summary. The possibility of an independent midwifery practice turns the midwife into the tantamount agent in the health-care market. This brings the necessity of attracting patients on to the agenda. The process is related to the establishment of trust in the midwifery profession. The attainment of autonomous midwifery functions is possible only through achieving a positive professional image. The current study has the aim to evaluate the trust of the pregnant women (the potential consumers of midwifery services) in the midwifery profession.
Key words: midwife, health care, trust, professional image

 

АСИСТИРАНОТО ДОМАШНО РАЖДАНЕ У НАС ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТАЖАНТ-АКУШЕРКИТЕ
ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -- ВАРНА

С. Тончева и В. Димитрова
Катедра „Здравни грижи”, Факултет „Обществено здравеопазване”, МУ „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна

Резюме. Пациенти и пациентски организации в България настояват за въвеждане на правна възможност за раждане в домашни условия с аргумент, че домашното раждане успешно се прилага в множество европейски страни. Мнението на дипломантите от специалност ”Акушерка” представя перспективното виждане на новата генерация акушерки по проблема. Според тях в България не съществуват възможности за осъществяване на асистирано домашно раждане (88,2%), тъй като на този етап превес имат рисковете (70,6%). Студентите дават висока оценка на професионалните качества и умения на съвременната акушерка във връзка с асистиране при домашно раждане (52,9%), но преценяват необходимостта от допълнително обучение. Упражняването на акушерската професия е регламентирано с медицински стандарти, спазването на които да гарантира както правата на пациентите, така и безопасното практикуване на професията. Промяната на тези правила изисква обоснована необходимост и задълбочено проучване на ползите и рисковете за осигуряване на ориентирани към пациента здравни грижи.
Ключови думи: стажант-акушерки, асистирано домашно раждане, права на пациента

ASSISTED HOME BIRTH IN BULGARIA FROM THE POINT OF VIEW OF MIDWIFE TRAINEES
FROM MEDICAL UNIVERSITY  VARNA

S. Toncheva and V. Dimitrova
Healthcare Department, Faculty of Public Health, Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov” – Varna

Summary. Patients and patient organizations in Bulgaria insists on introducing a legal option for birth at home with the argument that home birth is successfully applied in many European countries, that does not require admission to hospital, it is cheaper, does not carry larger risks of birth than the ones done at a hospital, it is associated with the choice of the patient and with the reported recent trends of increasing use of medication and operational interventions at birth. The opinion of the graduates from the specialty “Midwife” represents the perspective view of the new generation of midwives in the area. According to them, in Bulgaria there are no possibilities for assisted home birth (88.2%), because at this stage risks prevail (70.6%). Students give high marks to the professional qualities and skills of contemporary midwifery in relation to assistance for home birth (52.9%), but considering the need for additional training. The right to exercise the Midwife profession is governed by medical standards, compliance to which to guarantee patient rights and safety practice. Changing these rules requires reasonable necessity of thorough examination of the benefits and risks ensuring patient-centered care.
Key words: midwife trainee, assisted home birth, rights of the patient

 

РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО МНЕНИЕ ЗА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2012 Г.
Т. Веков
Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен

Резюме. Настоящото изследване представя сравнителен анализ на мнението на лекари през периода 2007-2012 г. по въпроси, свързани с информираността на здравните професионалисти за реформите, постигнатите положителни очаквания, качеството и достъпността до медицинска помощ, както и реализираните неблагоприятни ефекти от промените в здравеопазването. Развитието на професионалното мнение за здравната реформа през периода 2007-2011 г. се характеризира със загубване на ориентацията и фокуса по въпроси, свързани с целите, сроковете, приоритетите и реализираните позитивни очаквания. Едновременно с това се увеличават демотивацията и разочарованието на лекарите, което рефлектира в понижаване на качеството на медицинските услуги и липса на развитие в чувствителната и емоционална тематика за комуникацията и вниманието на лекарите към пациентите.
Ключови думи: здравна реформа/очаквания, мнение на медицинските специалисти

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL OPINION ON HEALTH CARE REFORM IN THE PERIOD 2007-2012
T. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Summary. This study presents the comparative analysis of the obtained in the period 2007-2012 physicians’ views on the issues related to health professionals’ awareness about the reforms, the attained positive expectations, quality and access to medical care as well as the realized unfavorable effects of the changes in the health care system. The development of a professional opinion on the health care reform, including the period 2007-2011, was characterized by the loss of orientation and focus on the issues related to goals, deadlines, priorities and realized positive expectations. At the same time, physicians’ demotivation and frustration have increased, resulting in the lower quality of medical services and the lack of progress in the sensitive and emotional aspects of the communication and attention of doctors to patients.
Key words: health care reform/expectations, opinion of medical professionals


УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ -- ДЕЙНОСТИ ПО НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ
Р. Дойновска
Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ – ВМА – София

Резюме. Управлението на човешките ресурси е една от основните функции на съвременния ръководител в организацията. Всяка дейност от мениджмънта на човешките ресурси води до изключително важни последствия за просперитета на организацията. Правилният подбор на служители има стратегическо значение, тъй като позволява избор на хора с подходяща за длъжността пригодност и мотивация за труд. Той е икономически ефективен поради спестени пари, време и неудовлетворение на вече назначения персонал. Познати са и се прилагат различни методи за подбор на служители.
Ключови думи: управленска теория и практика, персонал, организация, методи за подбор

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT -- ACTIONS OF RECRUITMENT AND SELECTION OF EMPLOYEES
R. Doynovska
Clinic of Pneumology and Phthisiology, MHAT – MMA -- Sofia

Summary. Human resources management is one of the main functions of the modern manager in an organization. Any action on the human resources management leads to extremely important consequences for the prosperity and non-prosperity of the organization, respectively. The adequate selection of employees has strategic importance since it makes it possible to choose personnel with the appropriate for certain position applicability and work motivation. It is economically effective due to the saved costs, time and dissatisfaction of the already assigned personnel. Various approaches to selecting employees are known and used.
Key words: management theory and practice, personnel, organization, methods for selection

 
©2008-2011