МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2012 -ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА И ОРГАНИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
line decor
    

СЪЗДАВАНЕ НА КЛОНОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ В МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ
П. Иванова
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София

Резюме. В статията се разглеждат началото на организираното червенокръстко движение в Македония и Беломорска Тракия и мотивите на населението да участва в него. Описани са различните форми на благотворителност и активно милосърдие; разнообразните методи и средства за набиране на парични суми, дрехи и друг вид помощ за болните, ранените, страдащите и нуждаещите се от съчувствие не само в материален, но и морален аспект.
Ключови думи: Български червен кръст, милосърдие, благотворителност, състрадание, взаимопомощ


THE ESTABLISHMENT OF THE DIVISIONS OF THE BULGARIAN RED CROSS IN MACEDONIA AND AEGEAN THRACE
P. Ivanova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. The author discusses the beginning of the organized Red Cross movement in Macedonia and Aegean Thrace and the reasons of the local population to participate in it. The different forms of charity and active compassion are described. The various methods and means for raising money, clothes and other assistance for the sick, wounded, sufferers and those who need compassion, mutual assistance and humanism not only in material but also in a moral aspect are shown.
Key words: Bulgarian Red Cross, mercy, charity, compassion, mutual aid

 
©2008-2011