МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2 /2009
line decor
  
 
 


АВТОРСКИ СТАТИИ
А. Андонова.
Професионалната реализация на медицинските сестри от випуск 2008 на Тракийския университет

Хр. Милчева и С. Кючукова.
Обучението в системата на общественото здраве и здравните грижи в България

Р. Янева.
Регламентираните плащания на пациентите за болнична помощ

Ил. Желев, Ст. Пъпанов и Ек. Петкова.
Организация на упражнението „Кумарини – обща характеристика. Дроги, съдържащи кумарини” по учебната дисциплина  „Фармакогнозия” – подходи на преподавателския мениджмънт

Ек. Ставрева, К. Панамска и Ек. Петкова.
Поведение на рентгенов лаборант при образни изследвания  в детска възраст

П. Каснакова и М. Ангелова.
Организационни аспекти на обучението на студентите по специалност „Рехабилитатор” в Медицински колеж – Пловдив

П. Каснакова и М. Ангелова.
Съвременна квалификационна характеристика на специалност „Рехабилитатор”

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
К. Д. Сандева.
Подготовка и задължение на акушерката за извършване  на хигиена на родилката – тоа­лет на външните полови органи  при нормално и абнормно раждане. Катетеризация на родилката

И. Маринова. Подбор на донори и кръводаряване

 

ORIGINAL ARTICLES
A. Andonova.
Professional realization of nurses – alumni of the Thracian University, 2008

H. Milcheva and S. Kyuchukova.
The education in the system of public health and medical care in Bulgaria

R. Yaneva.
Regulated payments of the patients for hospital care

I. Zhelev, S. Papanov and E. Petkova.
Organization of the training exercise “Coumarins – general characteristics. Coumarin containing drugs.” Relating to the academic subject of “Pharmacognosy”. training management approaches

E. Stavreva, K. Panamska and E. Petkova
X-ray laboratory assistant’s conduct during a paediatric imaging examination

P. Kasnakova and М. Аngelova.
Organizational aspects of student training for the specialty of “Rehabilitator”, College of medicine – Plovdiv

P. Kasnakova and М. Аngelova.
Contemporary qualification characteristics for the specialty of “Rehabilitator”

STUDENT’S PROJECTS
K. D. Sandeva.
Student-midwefie’s training in hygiene practices at the time of childbirth – toilet of external genitalia prior to normal and abnormal delivery. Catheterization of woman at the time of childbirth

I. Marinova.
Blood donor selection and blood donation

 
©2008-2009