МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2009 - СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
line decor
    

 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА АКУШЕРКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХИГИЕНА НА РОДИЛКАТА – ТОАЛЕТ НА ВЪНШНИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ ПРИ НОРМАЛНО И АБНОРМНО РАЖДАНЕ. КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА РОДИЛКАТА
К. Д. Сандева
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Настоящата разработка представя теоретичен модел на упражнение при студентки акушерки. По време на това упражнение се формират умения и навици, необходими за бъдещата им професия.
Ключови думи: акушерство, обучение, хигиена на родилката, катетеризация на родилката

ПОДБОР НА ДОНОРИ И КРЪВОДАРЯВАНЕ
И. Маринова
Медицински университет – Пловдив, студентка
Резюме.
Представен е теоретичен модел на упражнение за обучение на студенти от специалността “Медицински сестри”. Дискутират се въпроси, отнасящи се до подбора на донори и значението на кръводаряването.
Ключови думи: медицински сестри, обучение, кръводаряване

 

STUDENT-MIDWIFE’S TRAINING IN HYGIENE PRACTICES AT THE TIME OF CHILDBIRTH – TOILET OF EXTERNAL GENITALIA PRIOR TO NORMAL AND ABNORMAL DELIVERY. CATHETERIZATION OF WOMEN AT THE TIME OF CHILDBIRTH
K. D. Sandeva
Department of Public Health, Medical University – Plovdiv
Summary:
The article presents a theoretical model of a training exercise for student-midwives. The aim of the training exercise is to form the skills and habits needed in their future profession.
Key words: midwifery, training, hygiene assistance, catheterization, childbirth

BLOOD DONOR SELECTION AND BLOOD DONATION
I. Marinova
Medical university – Plovdiv - students
Summary:
A theoretical model of a training exercise for student-nurses is represented. Issues on blood donor selection and importance of blood donation are discussed.
Key words: nursing, training, blood donor selection, blood donation

 
©2008-2009