МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2009 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 


ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ОТ ВИПУСК 2008 НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
А. Андонова
Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме.
Настоящото проучване има за цел да се установи професионалната реализация на випуск 2008 – медицински сестри. Получените резултати дават информация за нивото на удовлетвореност на младите специалисти от местоработата им и причините за промяната и търсенето на реализация в други сектори.
Ключови думи: медицински сестри, професионална реализация

ОБУЧЕНИЕТО В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ
Хр. Милчева1 и С. Кючукова2
1Медицински колеж към Тракийски университет – Стара Загора
2Медицински факултет към Тракийски университет – Стара Загора
Резюме.
В България, както и в световен мащаб, в обучението на здравните специалисти се извършват периодични реформи, които се налагат на базата на повишените потребности от качествени здравни грижи. Процесите на реформиране са особено динамични през последните години. При запазване на някои традиции и внедряване на иновациите, професионалната подготовка на здравните специалисти се поставя на качествено нова основа. Членството на България в Европейския съюз от януари 2007 г. постави нови изисквания пред страната във всички сфери на обществения живот. В областта на общественото здраве и здравните грижи се извършиха промени както в нормативен, така и в професионален план.
Ключови думи: здравни професионалисти, обучение, изисквания, реформи

РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПЛАЩАНИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Р. Янева
Катедра по икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме.
От доста години в нашата страна съществува хроничен недостиг на средства за здравеопазването. Според различни изследвания плащанията в тази сфера са между 1 и 2 млрд. лева. По отношение на формата на участие на осигурените политиката на споделяне на разходите (cost sharing) или на финансово участие на потребителите е изключително разнообразна. В статията разглеждаме съвместното плащане (co-payment). Това е договорно участие на пациента в здравните разходи с фиксирана сума (такса). Задължително осигурените в Националната здравноосигурителна каса заплащат за всеки ден болнично лечение – по 2 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не повече от 10 дни годишно. Таксата, която заплаща пациентът при доброволен избор на екип, зависи както от формата на собственост на болницата, така и от клиниката или отделението в самата болница (терапевтично или хирургично; за деца или за възрастни). Друг вид доплащане на болничната помощ от пациента е закупуването от него на скъпоструващите консумативи.
Ключови думи: регламентирани плащания, потребителска такса, избор на екип, скъпоструващи консумативи, недостиг на средства за здравеопазване

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАЖНЕНИЕТО „КУМАРИНИ – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. ДРОГИ, СЪДЪРЖАЩИ КУМАРИНИ” ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „ФАРМАКОГНОЗИЯ” – ПОДХОДИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ
Ил. Желев1, Ст. Пъпанов2 и Ек. Петкова3
1Фармацевтичен факултет, МУ – Пловдив
2Аптека ”Вега” – Пловдив
3Медицински колеж при МУ – Пловдив
Резюме.
В настоящата разработка представяме организацията на упражнение по учебната дисциплина „Фaрмакогнозия” на тема „Кумарини – обща характеристика. Дроги, съдържащи кумарини” за студентите от специалност „Фармация” при Медицинския унуверситет – Пловдив.
Ключови думи: фармация, обучение, кумарини

ПОВЕДЕНИЕ НА РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ ПРИ ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
Ек. Ставрева, К. Панамска и Ек. Петкова
Медицински колеж – Медицински университет –Пловдив
Резюме.
Децата са голяма част от болните, подлежащи на образни изследвания. Образната симптоматика на техните заболявания е отражение на анатомичното развитие, на особеностите на патоморфологичните и патофизиологичните изменения на различната реактивност на организма в детска възраст. Рентгеновият лаборант трябва да познава особеностите на развитие на детския организъм, спецификата на образните методи на изследване и при работа с деца да следва определен алгоритъм на поведение.
Ключови думи: детска възраст, лъчезащита, алгоритъм на поведение, рентгенов лаборант

ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР” В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛОВДИВ
П. Каснакова и М. Ангелова
Медицински колеж при Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Обучението на студентите по специалност ”рехабилитатор” в Медицинския колеж – Пловдив, е насочено към осигуряване на подготовка, компетентности и умения, отговарящи на съвременните изисквания, с изграждане на ценности, нагласи и способности да се приемат предизвикателствата на динамично променящата се действителност в България и света.
Ключови думи: рехабилитатор, обучение, професионални компетенции

СЪВРЕМЕННА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР”
П. Каснакова и М. Ангелова
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
Резюме.
В статията представяме квалификационната характеристика за специалността „Рехабилитатор” на Медицинския колеж – Пловдив. Тя е основен документ при планирането, организирането и управлението на учебния процес. В нея е определена специфичната образователна цел за подготовката на висококвалифицирани специалисти, притежаващи умения да извършват профилактична, лечебна и промотивна дейност, свързана с опазването и възстановяването здравето на всички възрастови групи.
Ключови думи: квалификационна характеристика, рехабилитатор

 

PROFESSIONAL REALIZATION OF NURSES – ALUMNI OF THE THRACIAN UNIVERSITY, 2008
A. Andonova
Faculty of Medicine, Thracian University – Stara Zagora
Summary.
The aim of the current investigation is to establish the professional realization of the nurses graduated from the Thracian University in 2008. The achieved results give an information for the level of contentment of the young professionals with their workplace and the reasons for changing and looking for professional realization in other sectors.
Key words: nurses, professional realization

 THE EDUCATION IN THE SYSTEM OF PUBLIC HEALTH AND MEDICAL CARE IN BULGARIA
H. Milcheva1 and S. Kyuchukova2
1College of Medicine, Trakia University – Stara Zagora
2Faculty of Medicine, Trakia University – Stara Zagora
Summary.
In Bulgaria, as well as on a world scale, the education of health professionals undergoes periodical reforms in order to satisfy the stronger needs for qualitative medical care. In the last years, these processes of reforming were particularly dynamic. By preserving some of the traditions and introducing the innovations in this sphere, the professional training of health specialists has been put on a qualitatively different basis. The membership of Bulgaria in the European Union since January 2007, has set new requirements in different aspects of social life. In the sphere of public health and medical care, a lot of changes took place on both normative and professional level.
Key words: health professionals, education, demands, reforms

REGULATED PAYMENTS OF THE PATIENTS FOR HOSPITAL CARE
R. Yaneva
Катедра по икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Summary.
For many years in a row, chronic deficit of health care funds has been existing in Bulgaria. According to various investigations, payments in the healthcare sector are between 1 and 2 billion BGN. With regard to the form of participation of insured persons, the policy of cost sharing or financial participation of users is extremely multiform. Persons, compulsory insured in the National Health Insurance Fund, pay 2 percent of the minimal working salary established for the country, for each day of hospital treatment but for no more than 10 days annually. The fee to be paid by the patient, in case of a voluntarily choice of a team, depends on both the form of ownership of the hospital and the type of clinic or ward (whether it is therapeutic or surgical one; for children or for adults). Another type of additional patient’s payment for hospital care is the purchase of costly consumer goods.
Key words: regulated payments, user fees, choice of a team, deficit of health care funds

ORGANIZATION OF THE TRAINING EXERCISE “COUMARINS – GENERAL CHARACTERISTICS. COUMARIN CONTAINING DRUGS.” RELATING TO THE ACADEMIC SUBJECT OF “PHARMACOGNOSY”. TRAINING MANAGEMENT APPROACHES
I. Zhelev1, S. Papanov2 and E. Petkova3
1Faculty of Pharmacy, Medical University – Plovdiv
2“Vega” Pharmacy – Plovdiv
3College of Medicine, Medical University – Plovdiv
Summary.
The article presents the organization of the training exercise “Coumarins – general characteristics. Coumarin containing drugs.” relating to the academic subject of “Pharmacognosy”. Different training management approaches are discussed.
Key words: pharmacy, education, coumarins

X-RAY LABORATORY ASSISTANT’S CONDUCT DURING A PAEDIATRIC IMAGING EXAMINATION
E. Stavreva, K. Panamska and E. Petkova
College of Medicine, Medical University – Plovdiv
Summary.
Infants represent a large proportion of patients in need of imaging examination. Imaging symptomatics of their disorders are a reflection of the anatomic development and pathomorphological and pathophysiological peculiar changes in infant’s reactivity. X-ray laboratory assistants need to know the details of infant development, as well as the specific methodology of imaging examination. They need to follow a certain conduct algorhithm during a paediatric imaging examination.
Key words: infants, X-ray protection, conduct algorhithm, X-ray laboratory assistant

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF STUDENT TRAINING FOR THE SPECIALTY OF “REHABILITATOR”, COLLEGE OF MEDICINE – PLOVDIV
P. Kasnakova and М. Аngelova
College of Medicine, Medical University – Plovdiv
Summary.
Student training for the specialty of “Rehabilitator” at the College of Medicine, Plovdiv, aims at providing up-to-date theoretical and practical education, competency and skills for creating values, attitudes and capabilities in students helping them to meet the challenges of dynamic realities in Bulgaria and worldwide.
Key words: rehabilitator, training, professional competency

CONTEMPORARY QUALIFICATION CHARACTERISTICS FOR THE SPECIALTY OF “REHABILITATOR”
P. Kasnakova and М. Аngelova
College of Medicine, Medical University – Plovdiv
Summary.
The article presents the qualification characteristics for the specialty of “Rehabilitator” at the College of Medicine, MU – Plovdiv. This is a basic document for the planning, organizing and managing of the educational process. It comprises the specific aim of academic education to prepare high quality professionals, who possess the skills to perform therapeutic, preventive and promotive activities in health care.
Key words: qualification characteristics, rehabilitator

 
©2008-2009