МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2008
line decor
  
 
 


АВТОРСКИ СТАТИИ
К. Атанасова, Т. Попова и Т. Георгиева.  Мотивацията при избора на специалност от кандидат-студентите

П. Каснакова, М. Ангелова, Е. Илиева, Е. Петкова, Б. Кузманов и Ст. Пъпанов. Рехабилита­ционна програма при неврит на лицевия нерв

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
Е. Караславова, М. Дякова, Т. Златанова, Д. Тодорова и П. Трендафилова. Няколко предложения за превенция на сърдечно-съдовите заболявания чрез обучение на населението и създаване на съхраняваща здравето околна среда

П. Каснакова, М. Ангелова, Е. Илиева и Е. Петкова. Обучението по кинезитерапия в медицински колеж пловдив – традиция и актулни проблеми

Й. Ковачев. Обучение с алгоритми при студенти с нарушени функции на слуха и говора – специалност “Дентален техник”

Й. Ковачев. Изработване на моделнолети скелетни протези – методическа разработка на учебно-практическо занятие

ОБЗОРИ
Д. Сиджимова и Л. Спасов. Екологосъобразен начин на живот и социализация на подрастващите

С. Туфкова, Е Караславова, П. Трендафилова и М Иванова. Антиоксидантната защитна система срещу социално значими заболявания

П. Петров, Д. Сиджимова, М. Дякова, Д. Тодорова. История, настояще и здравно състояние на ромския етнос по света

Е. Караславова. Химичен тероризъм. Противодействие

 

ORIGINAL ARTICLES
K. Atanasova, T. Popova and T. Georgieva. Candidate students’ motivation in the choice of specialty

P. Kasnakova, M. Angelova, e. Ilieva, E. Petkova, B. Kuzmanov and St. Papanov . Rehabilitation programme for a neuritis of the facial nerve

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE
Е. Karaslavova, m. Dyakova, t. Zlatanova, d. Todorova and p. Trendafilova. Suggestions for cardio­vascular disease prevention through training of population and creating a healthy envioronment

P. Kasnakova, M. Angelova, E. Ilieva and E. Petkova. Training in kinesitherapy at plovdiv medical college – traditions and current issues

Y. Kovachev. Algorhithmic training of students with hearing and speech impairment in the speciality of dental technician

Y. Kovachev. Fabrication of cast denture frameworks– methodological elaboration of a seminar

REVIEWS
D. Sidzhimova and L. Spasov. Environmental life style and socialization of preschool children

S. Tufkova, E. Karaslavova, P. Trendafilova and M. Ivanova. The antioxidant defence system against diseases of social significance

P. Petrov, D. Sidzhimova, M. Dyakova and T. Todorova. History, present situation and health-status of gypsy ethnos in the world

E. Karaslavova. Chemical terrorism. Counteractions

 
©2008-2009