МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2008 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
  
 
 

НЯКОЛКО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕЗАБОЛЯВАНИЯ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
НА НАСЕЛЕНИЕТО И СЪЗДАВАНЕ НА СЪХРАНЯВАЩА ЗДРАВЕТО ОКОЛНА СРЕДА
Е. Караславова1, М. Дякова2, Т. Златанова2 и Д. Тодорова3
1 Катедра “Социална медицина”, МУ – Пловдив,
2 Факултет по обществено здраве,
3 Катедра “Социална медицина”, МУ – София

Резюме. В настоящата разработка поставените социално-здравни цели, задачи и дейности са съобразени приоритетно с конкретните особености на ситуацията у нас, които изискват освен контрол на основните сърдечносъдови рискови фактори и значимо подобряване на жизнената ни среда. Новата теоретична концепция и стратегия на практическото здравеопазване “промоция на здравето” отправи предизвикателство към “медикализацията на здравето”. Промотивните идеи подчертават влиянието на социалните и икономическите показатели на здравето върху благополучието на индивида и на обществото и отразяват промените в приоритетите на здравните дейности.
Ключови думи: промоция на здравето, социални и икономически показатели, сърдечносъдови рискови фактори

SUGGESTIONS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION THROUGH TRAINING OF POPULATION
AND CREATING A HEALTHY ENVIORONMENT
E. Karaslavova1, M. Dyakova2, T. Zlatanova2 and D. Todorova3
1 Department of Social Medicine, MU – Plovdiv,
2 Faculty of Public Health,
3 Department of Social Medicine, MU – Sofia

Summary. The social-health aims, tasks and activities set in the current study are complied in priority with the certain peculiarities of the inherent situation in Bulgaria which require not only control over the basic cardiovascular risk factors but also considerable improvement of our environment of living. The new theoretic concept and strategy of the practical healthcare “health promotion” put the challenge to the “medicalization of health”. The promotional ideas underline the influence of the social and economic indicators over health and welfare both of the individual and society and reflect the changes in the priorities of the health activities.
Key words: health promotion, social and economic indicators, cardiovascular risk factors

ОБУЧЕНИЕТО ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ В МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ – ПЛОВДИВ –ТРАДИЦИЯ
И АКТУЛНИ ПРОБЛЕМИ
П. Каснакова1, М. Ангелова1, Е. Илиева2 и Е. Петкова1
1Медицински колеж при МУ – Пловдив; 2Медицински университет – Пловдив

Резюме. Високите критерии за професионално-личностните качества на рехабилитатора са определени от възникналите в страната нови икономически реалности и от непрекъснато нарастващите изисквания на пазара на труда. В представената статия сме анализирали задължителната учебна дисциплина „Кинезитерапия” при обучението на рехабилитатори.
Ключови думи: кинезитерапия, рехабилитатор, компетенция

TRAINING IN KINESITHERAPY AT PLOVDIV MEDICAL COLLEGE – TRADITIONS AND CURRENT ISSUES
P. Kasnakova1, M. Angelova1, E. Ilieva2 and E. Petkova1
1Medical College – Medical University – Plovdiv;
2Medical University – Plovdiv

Summary. The high criteria for the professional personal qualities of the physiotherapeutist are deter­mined by the newly emerged realities and constantly growing labour market requirements in the country. The compulsory study subject Kinesitherapy in the training of physiotherapeutists is analyzed in the presented article.
Key words: kinesitherapy, physiotherapeutist, competence

ОБУЧЕНИЕ С АЛГОРИТМИ ПРИ СТУДЕНТИ С НАРУШЕНИ ФУНКЦИИ НА СЛУХА И ГОВОРА –
СПЕЦИАЛНОСТ “ДЕНТАЛЕН ТЕХНИК”
Й. Ковачев
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив

Резюме. По време на обучението студентите от специалност Медико-дентален техник усвояват нови професионални умения и знания, необходими за бъдещата им дейност. Ползването на алгоритми при подготовката на студентите е съществен компонент от обучението. Ефектът от прилагането на тази технология е силно изразен при студенти с увреждания.
Ключови думи: медико-дентален техник, медицински колеж/обучение, алгоритми, студенти с увреждания

ALGORHITHMIC TRAINING OF STUDENTS WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT IN THE SPECIALITY
OF DENTAL TECHNICIAN
Y. Kovachev
Medical College, Medical University – Plovdiv

Summary. During the time of their training, the students in the speciality Medico-dental Technician acquire new professional knowledge and skills required for their future work. The application of algorithms in the training process is a significant component of the education. The effect of applying this method is considerably expressed with impaired students.
Key words: medico-dental technician; Medical college; training; algorithms; impaired students

ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛНОЛЕТИ СКЕЛЕТНИ ПРОТЕЗИ – МЕТОДИЧЕСКАРАЗРАБОТКА
НА УЧЕБНО–ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ
Й. Ковачев
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив

Резюме. Настоящата разработка представлява теоретичен модел на упражнение при студенти от специалност "Дентален техник". Може с успех да бъде използвана както при подготовката на студенти, така и от преподаватели в ежедневната им работа. За по-голяма ефективност са предложени авторски алгоритъм и учебна задача.
Ключови думи: дентален техник, медицински колеж, студенти

FABRICATION OF CAST DENTURE FRAMEWORKS– METHODOLOGICAL ELABORATION OF A SEMINAR
Y. Kovachev
Medical College, Medical University – Plovdiv

Summary. The methodological elaboration represents a theoretical model of a seminar for the students in the speciality Medico-dental technician. It could be successfully applied by both the students and the tutors in their daily routine. For better efficiency an original algorithm by the author is suggested.
Key words: medico-dental technician, medical college, students

 
©2008-2009