МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2008 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 


МОТИВАЦИЯТА ПРИ ИЗБОРА НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
К. Атанасова1, Т. Попова1 и Т. Георгиева2
1 Катедра “Акушерски грижи”, Факултет “Обществено здраве”, Медицински университет – Плевен
2 Медицински колеж, Медицински университет – Плевен

Резюме. Необходимостта от разглеждане и обсъждане на мотивацията като основен елемент при избора на специалност от кандидат-студентите е продиктувана от факта, че някои от тях са професионално неориентирани. Понякога кандидат-студентите вземат решение съвсем случайно или под чуждо влияние. Всичко това рефлектира върху интереса и успеваемостта им по време на обучението. Целта на настоящото проучване е да се установи мотивацията при кандидатстване и при избора на специалност “Акушерка” от кандидат-студентите. Голяма част от кандидат-студентите са привлечени от хуманността на професията и при избора си на специалност се ръководят от интереса си към нея. Немалък е процентът на случайно кандидатствалите или на тези, които са избрали специалността ”Акушерка” под влияние на родителите си. Повече от 2/3 са на мнение, че специалността ”Акушерка” е обществено потребна, което ще им даде възможност за реализация след приключване на обучението. Мотивацията трябва да се поддържа чрез желание, амбиция и убеждение. Всеки кандидат-студент трябва да е наясно какво иска от себе си и институцията, в която кандидатства, и как ще постигне целите си.
Ключови думи: мотивация, кандидат-студенти, специалност / избор

CANDIDATE STUDENTS’ MOTIVATION IN THE CHOICE OF SPECIALTY
K. Atanasova1, T. Popova1 and T. Georgieva2
1 Department of Midwifery and Nursery, Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
2 Medical College, Medical University – Pleven
Summary
: There is a certain necessity to discuss and go into the matter of motivation as a major component of candidate students’ choice of specialty for some candidates are professionally non-orientated. Sometimes, the candidates make their choice randomly or influenced by someone else. These factors affect seriously their interest and results during education. The purpose of this research is to ascertain candidate students’ motivation for their further education and particularly for the specialty of “Midwifery”. The humanity of profession and interest in subjects attract the great part of candidate students. Unfortunately, the percentage of those who has chosen “Midwifery” randomly or under parents’ influence is high. More than 2/3 of the students think that the specialty of “Midwifery” is needed by society and this could help their post-educational realization. The high level of motivation should be maintained through personal will, ambition and self-confidence. The candidate student should precisely determine his objectives and expectations from the institution he is applying at and the way of realizing them.
Key words: motivation; candidate students; specialty/choice

РЕХАБИЛИТАЦИОННА ПРОГРАМА ПРИ НЕВРИТ НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ
П. Каснакова1, М. Ангелова1, Е. Илиева2, Е. Петкова1, Б. Кузманов1 и Ст. Пъпанов2
1Медицински колеж, МУ – Пловдив; 2Медицински университет – Пловдив

Резюме. Невритът на лицевия нерв е често срещано заболяване с медико-социална значимост. Дългогодишните наблюдения показват, че болестта се проявява на серии и болните не са равномерно разпределени през годината. В настоящата статия се предлага рехабилитационна програма при неврит на лицевия нерв.
Ключови думи: неврит, лицев нерв, рехабилитация

REHABILITATION PROGRAMME FOR A NEURITIS OF THE FACIAL NERVE
P. Kasnakova1, M. Angelova1, E. Ilieva2, E. Petkova1, B. Kuzmanov1 and St. Papanov2
1Medical College, MU – Plovdiv; 2Medical University – Plovdiv
Summary.
The neuritis of the facial nerve is a common disorder with a medico-social significance. Many-year studies show that the disease occurs in series and the patients are not evenly distrubuted throughout the year-period. This article presents a rehabilitation programme for neuritis of the facial nerve.
Key words
: neuritis, facial nerve, rehabilitation

 
©2008-2009