МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
2/2008 - ОБЗОРИ
line decor
  


    
  

  

 

 


ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ
Д. Сиджимова¹ и Л. Спасов²
1 Катедра „Медицинска педагогика”, Факултет по обществено здраве, МУ - София,
2 Университетска болница „Лозенец” – София

Резюме. Опазването на околната среда е глобален съвременен проблем, който налага спешни и радикални действия, базирани на научна основа за преодоляване на заплахата за света и човечеството като цяло. Необходими са интегрираните усилия от страна на държавата, образователната система, семейството, неправителствените организации, общинската власт и средствата за масова комуникация. Целта е създаването на такава ценностна система у децата в предучилищна възраст, която да доведе до отговорно поведение към околната среда и личното здраве.
Ключови думи: околна среда, здравословен начин на живот, социализация, подрастващи

ENVIRONMENTAL LIFE STYLE AND SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN
D. Sdzimova and L. Spasov

Department of Medical Pedagogic, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
University Hospital “Lozenets” - Sofia

Summary. Environment preservation is a global problem, which imposes the necessity of urgent and radical, scientifically based actions. Their efficiency depends on the integrated efforts of the state and municipal authorities, educational system, family, media and different non-governmental organizations. The objective should include the formation of a value system leading to responsible attitude of the preschool child to environment and personal health.
Key words: environment, healthy life style, socialization, preschool children

АНТИОКСИДАНТНАТА ЗАЩИТНА СИСТЕМА СРЕЩУ СОЦИАЛНОЗНАЧИМИЗАБОЛЯВАНИЯ
С. Туфкова¹, Е. Караславова² и М. Иванова3
1 Клиника по токсикология, УМБАЛ “Св. Георги”
2 Секция медицина на бедствените ситуации, Катедра по социална медицина и здравен мениджмън
3 Катедра по управление на здравните грижи и обща медицина, МУ – Пловдив

Резюме. Оксидативният стрес е съществен патогенетичен фактор при редица социалнозначими заболявания, в това число и при острите екзогенни отравяния. Безспорно е значението на антиоксидантната защита на организма за справяне с оксидативния стрес. Човешкият организъм притежава добре изградена антиоксидантна защитна система, целяща неутрализирането на свободнорадикалните процеси. Тази система е изградена от взаимосвързани антиоксидантни вериги, разположени във всички клетъчни структури.
Ключови думи: антиоксидантна защитна система, антиоксидантна защита

THE ANTIOXIDANT DEFENCE SYSTEM AGAINST DISEASES OF SOCIAL SIGNIFICANCE
S. Tufkova 1, E. Karaslavova 2 and M. Ivanova3
1 Clinic of Toxicology, Multiprofile hospital for active treatment / University Hospital ”St. Georgy”,
2 Section Medicine in disastrous situations, Department of Social Medicine and Healthcare Management,
3 Department of Healthcare Management and General Medicin, Medical University – Plovdiv

Summary. The oxidative stress is an essential pathogenic factor in several diseases of social significance including the acute exogenic poisonings. The role of organism’s antioxidant defence system in overcoming the oxidative stress is indisputable. The human body possesses a well-built antioxidant defending system responsible for the neutralization of free-radical processes. This system is built of mutually linked antioxidant chains available in all cell structures.
Key words: antioxidant defence system, diseases of social significance

ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ И ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКИЯ ЕТНОС ПО СВЕТА
П. Петров1, Д. Сиджимова3, М. Дякова3 и Д. Тодорова4
1Акушеро-гинекологично отделение, МБАЛ “Св. Мина” – Пловдив,
3Факултет по обществено здраве, МУ - София, 4Катедра “Социална медицина”, МУ – София

Резюме. В статията е анализирана ситуацията на ромския етнос в исторически план и е проследено съвременното положение на ромската общност, населяваща Европа и САЩ. Изведени са основните характеристики на ромското малцинство, набелязани са неблагоприятните тенденции, представени са положителните практики, довели до социализацията на ромите. Като основни проблеми за ромския етнос в европейските държави и САЩ се посочват ниският социален статус, социалната изолация и липсата на здравна политика, насочена към подобряване на здравния статус на етноса, което рефлектира върху по-високата заболяемост и по-малката продължителност на живота при ромите.
Ключови думи: роми, социална изолация, здравен и социален статус/нисък

HISTORY, PRESENT SITUATION AND HEALTH STATUS OF GYPSY ETHNOS IN THE WORLD
P. Petrov1, D. Sidjimova3, M. Dyakova3 and D. Todorova4
1Department of Obstetrics and Ginecology, MHAT “Sv. Mina” – Plovdiv,
3Faculty of Public Health, Medical University – Sofia, 4Department of Social Medicine, MU – Sofia

Summary. The history and present situation of Gypsy community, living in Europe and USA are analyzed in this article. The basic characteristics of Gypsies and negative tendencies as well as positive practices supporting the process of integration and socialization of Gypsies are revealed. The main problem for the European and USA Gypsies is the low living standard, social isolation and lack of healthcare policy aiming at health status improvement. These problems reflect in higher morbidity rates and low life continuum of the Gypsies.
Key words: gypsies, social isolation, health and social status/low

ХИМИЧЕН ТЕРОРИЗЪМ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
E. Екараславова
Катедра “Социална медицина”, МУ – Пловдив

Резюме. Лесната достъпност на модерните химически оръжия и изобилната документация за тяхното производство правят използването им при терористични акции далеч по-вероятно, отколкото употребата на ядрени или биологични оръжия. Потенциалните терористи могат лесно да локализират фабрика за производство на химически вещества, да я саботират използвайки химически или конвенионални експлозиви, позволявайки по този начин вятърът да разпръсне токсините. Международните и национални органи и институции, противодействащи при терористични нападения, трябва да обезпечат пострадалите с необходимите ресурси и да вземат подходящи предохранителни мерки. Международните организации трябва да предвиждат нарастващата терористична заплаха.
Ключови думи: химически оръжия, тероризъм, терористична заплаха

CHEMICAL TERRORISM. COUNTERACTIONS
E. Karaslavova
Department of Social Medicine, MU – Plovdiv

Summary: The ready availability of modern chemical weapons and copious documentation on their fabrication make the use of chemical weapons for terrorist actions far more likely than the use of nuclear or biological weapons. Potential terrorists could easily locate a chemical production facility, sabotage it using chemical or conventional explosives, and allow ambient winds to spread the toxins. International and national agencies counteracting to terrorist events should provide the resources and adequate preventive measures needed. International organizations should expect the increasing terrorist threat.
Key words: chemical weapons, terrorism, terrorist event

 
©2008-2009