МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2017

line decor
  
 
 

авторски статии
З. Атанасова, кр. Митева и м. Ангелова.
Учебно-възпитателният процес като условие и фактор за формиране и развитие на комуникативните компетенции на акушерките

И. Стамболова, м. Спасова и в. Петкова.
Самооценка на комуникативната компетентност на студенти Медицински сестри във Факултет „Обществено здраве” при Медицински университет – софия

Ц. Джиганска, в. Цветанова и п. Добрилова.
Обучение на акушерките за прилагане на холистичен подход при жени с рак на маточната шийка

Г. Янкова.
Нагласи и действия на здравните професионалисти по отношение на свързаните с бърнаут аспекти на професионалната дейност здравна грижа

И. Милушев, К. Богданова, Ст. Георгиева и Г. Чанева.
Удовлетвореността на пациентите от болничното обсужване като показател за качество

В. Цветкова и с. Борисова.
Влияние на стреса от болничната среда върху болното дете

Т. Попова, д. Благоева, х. Георгиева и л. Иванова.
Роля на професионалистите по здравни грижи при извършване на плазмафереза при пациенти с неврологични заболявания


ОБЗОРНИ СТАТИИ
М. Котева и Ив. Стамболова.
Личностно-професионален подбор и пригодност на медицинските сестри за работа в системата на хосписните грижи в България

 

original articles                                     
Z. Atanasova, Kr. Miteva and M. Angelova.
Training-educational process as a condition and factor for the formation and development of communicative competence of midwives

I. Stambolova, M. Spasova and V. Petkova.
Self-assessment of the communicative competence of students in the nursing specialty in Faculty Of Public Health, Medical University – sofia

Ts. Dzhiganska, V. Tsvetanova and P. Dobrilova.
Training of midwives for the implementation of a holistic approach in women with cervical cancer

G. Yankova.
Attitudes and actions of health professionals in relation to the burnout-related aspects of the health care professional activity
I. Milushev, K. Bogdanova, St. Georgieva and G. Chaneva.
The patients’ satisfaction with hospital care as a quality parameter

V. Tsvetkova and s. Borisova.
The effect of stress from hospital environment on pediatric hospital patients

T. Popova, D. Blagoeva, H. Georgieva and L. Ivanova.
Quality of health care in preparation and participation of the medical nurse in performing plasmapheresis on neurologically ill patients


REVIEW ARTICLES
M. Koteva and iv. Stambolova.
Personality-based professional selection and suitability of medical nurses for work in the system of hospice care in bulgaria

 
©2008-2011