МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2017 - ОБЗОРИ

line decor
  
 
 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДБОР И ПРИГОДНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА ХОСПИСНИТЕ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ
М. Котева и Ив. Стамболова
Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, МУ – София
Резюме. Хосписите и палиативните грижи са актуален аспект на съвременната медицинска наука. Тези грижи са необходими, за да се създаде и осигури най-добро качество на живот на болния. Палиативните грижи осигуряват специален подход към страданието на пациента, който се осъществява от мултидисциплинарен екип, съставен от различни специалисти – лекари, медицински сестри, социални работници и доброволци. Ключова роля в този екип играе медицинската сестра. Несъмнено правилното осъществяване на грижите за пациентите в един хоспис до голяма степен зависи от медицинските сестри, работещи в него. От една страна, за тези сестри е необходим висок образователен ценз и достатъчно практически опит, а от друга страна, от решаващо значение е медицинският персонал да притежава благородни човешки качества, като себеотдаване, алтруизъм, търпение, комуникативност, нагласа за работа с болни хора и редица други качества.
Ключови думи: медицински сестри, подбор, качества, хоспис


PERSONALITY-BASED PROFESSIONAL SELECTION AND SUITABILITY OF MEDICAL NURSES FOR WORK IN THE SYSTEM OF HOSPICE CARE IN BULGARIA
M. Koteva and Iv. Stambolova
Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Abstract. The hospice and palliative cares are an important aspect of modern medical science. These cares are required to produce and warrant the best quality of life of the patient. Palliative cares provide a special approach to the suffering of patient that is performed by a multidisciplinary team, including various specialists – physicians, medical nurses, social workers and volunteers. A medical nurse plays a key role in this team. Undoubtedly, correct delivery of cares for patients in a hospice depends largely of the medical nurses, working in it. On the one hand, a high educational qualification and sufficient practical experience are required for these nurses, while on the other hand, the medical personnel‘s possession of generous personal qualities such as selflessness, altruism, patience, communicativeness, aptitude for working with patients and many other qualities, is of decisive importance.
Key words: medical nurse, selection, qualities, hospice

 
©2008-2011