МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2017 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

Учебно-възпитателният процес като условие и фактор за формиране и развитие на комуникативните компетенции на акушерките
З. Атанасова, Кр. Митева и М. Ангелова
Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме. Комуникативната компетентност на акушерката е предпоставка за изграждане на ефективни стилове на поведение и за преодоляване на затрудненията в типичните и многовариантни ситуации в здравната помощ. Оптималното организиране и провеждане на учебно-възпитателния процес в значителна степен определя пълноценната подготовка на студентите акушерки като специалисти, способни да отговорят на потребностите на пациентите и на
очакванията на потребителите на кадри. Целта на изследването бе да се разкрият условията и факторите за формиране и развитие на комуникативните компетенции на акушерките в учебно-възпитателния процес. За нейното реализиране са използвани: социологични методи (анкетен и документален), съдържателен анализ и математико-статистически методи. Данните от проучването показаха, че учебно-възпитателният процес предоставя добри възможности за формиране на теоретични знания за същността, съдържанието и измеренията на комуникативната компетентност на акушерката, като част от цялостната ѝ професионална компетентност.
Ключови думи: учебно-възпитателен процес, акушерка, комуникативна компетентност


TRAINING-EDUCATIONAL PROCESS AS A CONDITION AND FACTOR FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF MIDWIVES
Z. Atanasova, Kr. Miteva And M. Angelova
Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora
Abstract. Communicative competence of the midwife is a prerequisite for building effective styles of behavior and overcoming difficulties and multivariate typical situations in health care settings. Optimal organizing and conducting educational process largely determines the complete training of students-midwives as specialists able to respond to patients‘ needs and expectations of staff. The aim of the scientific report is to reveal the conditions and factors for the formation and development of communicative competence of midwives in training-educational process. We used sociological methods (questionnaire and documentary), meaningful analysis and mathematical and statistical methods. It was revealed that the educational process provides good opportunities for the formation of theoretical knowledge of the nature, content and dimensions of communicative competence of the midwife as a part of the overall professional competence.
Key words: educational process, midwife, communicative competence

 

САМООЦЕНКА НА КОМУНИКАТИВНАта КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИМЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
И. Стамболова1, М. Спасова2 и В. Петкова1
1Катедра „Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
2Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
Резюме. Професията на медицинската сестра е свързана с общуване и интензивна комуникативна активност. Процесът на комуникация предполага добри способности както за говорене, така и за разбиране под формата на т.нар. „обратна връзка”. При обучението на студентите от специалност „Медицинска сестра” е необходимо да се акцентира върху изграждането на умения за отправяне на ясна информация и разбираеми послания, както и върху способността да възприемат съдържанието и емоционалната обагреност на посланията. Ефективната комуникативна способност се изгражда с опита през годините, но нейните добри основи се поставят с възпитанието в семейството, с обучението в училището и университета. Оптималната комуникация между медицинските сестри и пациентите е общуване, насочено към постигане на основната цел – опазване и възстановяване на здравето. Целта на проучването е да се изследва самооценката на комуникативната компетентност на студенти от специалността „Медицинска сестра” от ФОЗ, МУ – София. Изследването е проведено в периода ноември-декември 2015 г. със 165 студенти от специалността „Медицинска сестра” в МУ – София, ФОЗ – 30 от първи курс, 32 от втори курс, 35 от трети курс и 68 от четвърти курс. Изследването е осъществено чрез социологически и статистически методи. Резултатите показват, че всички анкетирани лица са удовлетворени от обучението, което са преминали по комуникативни умения в процеса на следването си. Знанията и уменията, свързани с ефективните професионални комуникации, студентите изграждат в тригодишния курс на обучение и окончателно придобиват самочувствие за общуване с пациенти и колеги по време на преддипломния стаж. Студентите от първи курс споделят, че не се чувстват достатъчно подготвени и се страхуват от общуване с пациентите и техните близки. По-уверени стават след втори и трети курс на обучението си. Повече от 80% от студентите считат, че комуникативните умения се изграждат и по-нататък в работата им. От проучването могат да се направят следните изводи: 1. Комуникативната компетентност на студентите медицински сестри се изгражда през целия период на обучението им. 2. Студентите от първи курс се чувстват най-неуверени в знанията и уменията си за общуване с пациенти и колеги. 3. Над 80% считат, че комуникативните умения ще се доразвиват в процеса на работата им за в бъдеще.
Ключови думи: комуникативни умения, самооценка, медицински сестри


SELF-ASSESSMENT OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN THE NURSING SPECIALTY IN FACULTY OF PUBLIC HEALTH, MEDICAL UNIVERSITY – SOFIA
I. Stambolova1, M. Spasova2 And V. Petkova1
1Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Bulgarian Association of Health Care Professionals (BAHCP)
Abstract. Introduction: The nurses’ profession is related to communication and intensive communicative activity. The process of communication involves good skills for speaking and understanding in the form of so-called “feedback”. In the process of training of students in the nursing specialty it is necessary to focus on building skills for giving clear and understandable messages, and the ability to perceive the emotional content of messages. Effective communication skills are acquired with the work experience through the years, but their good fundamentals are placed with family upbringing, training at school and university. Optimal communication between nurses and patients is that communication which is aimed at achieving the main goal – to preserve and restore health. Objective: The study aim is the self-assessment of communicative competence of students of the nursing specialty in Faculty of Public Health, Medical University – Sofia. Material and methods: The survey was conducted during the period November–December 2015, with 68 successful graduates of the specialty „Nurse“ in Medical University of Sofia, Faculty of Public Health. The study was conducted by sociological and statistical methods. Results: All respondents are satisfied with communication skills they have received during their studies. In the three-year training course students have built their knowledge and skills related to effective professional communication and during the internship they acquire the confidence to communicate with patients and colleagues. Students in their first year of training said that they did not feel enough prepared and they are afraid of communicating with patients and their relatives. They become more confident after the second and third year of training. More than 80% of students think that communication skills continue to build and further in their work. Conclusions: 1. The communicative competence of nursing students have been built throughout the period of their training. 2. Students in their first course feel most unconfident in their knowledge and skills to communicate with patients and colleagues. 3. Over 80% of students believe that communication skills will be further developed during their work in the future.
Key words: communication skills, self-assessment, nurses


ОБУЧЕНИЕ НА АКУШЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ЖЕНИ С РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
Ц. Джиганска, В. Цветанова и П. Добрилова
Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца, МУ – София
Резюме. Обучението на акушерките цели да се подготвят качествени специалисти за здравеопазването. Професионализмът се изгражда чрез обучение, възпитание и мотивация за успешна професионална реализация. „Създаването” на съвременните професионалисти по здравни грижи е сериозно предизвикателство пред висшите медицински училища. Целта на представеното изследване е да се проучи обучението на акушерките за прилагането на цялостен подход при жени с рак на маточната шийка. Изследването е проведено сред 163 студенти от специалността „Акушерка” от три висши медицински училища – Факултет „Обществено здраве“ на МУ – София, Филиал „Проф. д-р И. Митев” – Враца, към МУ – София, и Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен. Резултатите показват, че подготовката в базовото обучение за прилагането на холистичен подход при жени с рак на маточната шийка все още не е достатъчна според изследваната група студенти.
Ключови думи: обучение, акушерки, холистичен подход


TRAINING OF MIDWIVES FOR THE IMPLEMENTATION OF A HOLISTIC APPROACH IN WOMEN WITH CERVICAL CANCER
Ts. Dzhiganska, V. Tsvetanova and P. Dobrilova
Affiliate „Prof. Dr. Ivan Mitev” – Vratsa, Medical University – Sofia
Abstract. Training of midwives aims to prepare professionals for high-quality health care. Professionalism is built through training, education and motivation for successful professional development. „Creation“ of the modern health care professional is a serious challenge facing higher medical schools. The purpose of this study is to examine the training and qualifications of midwives for the implementation of a comprehensive approach for women with cancer. The survey was conducted among the 163 students of specialty of „midwifery“ of three senior medical schools – Medical University of Sofia – Public Health Faculty, Affiliate „Prof. Dr. Мitev“ – Vratsa. Medical University of Pleven – Faculty of Public Health. The results show that preparation for the implementation of a holistic approach in women with cancer during basic training is still not sufficient, according to the target group of students.
Key words: training, midwives, holistic approach

 

НАГЛАСИ И ДЕЙСТВИЯ НА ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С БЪРНАУТ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ „ЗДРАВНА ГРИЖА“
Г. Янкова
Катедра „Здравни грижи”, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, МУ – София
Резюме. Професионалната дейност „здравна грижа“ е особен вид практическа дейност, съдържаща компоненти, повишаващи риска от възникване на burnout (прегаряне). Целта на настоящото изследване е да се установят нагласите и действията на здравните професионалисти по отношение на свързаните със синдрома на прегаряне – т.нар. бърнаут синдром, аспекти на професионалната дейност „здравна грижа“. Материал и методи: Проведено бе анкетно проучване на базата на доброволно анкетиране сред 400 здравни професионалисти, работещи в три многопрофилни болници за активно лечение и две специализирани онкологични болници, за периода август 2013–септември 2014 г. За целите на изследването е използвана комплексна методика, включваща два инструмента: Maslach Burn out Inventory – за изследване на бърнаут, и Caring Behaviors Inventory – за измерване на грижите. Резултатите от анкетното проучване разкриват компоненти на здравната грижа, които в контекста на професионалната дейност способстват за формиране на синдрома и влошават качеството на предлаганите здравни услуги. Професионалното прегаряне засяга личната и професионалната ефективност на професионалиста и води до невъзможност за качествено прилагане на професионалните умения и за изпълняване на обгрижващите функции.
Ключови думи: бърнаут, нагласи, здравна грижа, здравни професионалисти


ATTITUDES AND ACTIONS OF HEALTH PROFESSIONALS IN RELATION TO THE BURNOUT-RELATED ASPECTS OF THE HEALTH CARE PROFESSIONAL ACTIVITY
G. Yankova
Department of Health Care, Affiliate „Prof. Dr. Ivan Mitev“ – Vratsa, Medical University – Sofia
Abstract. The professional activity „health care“ is a special kind of practical activity consisting of elements which increase the risk of burnout. The aim of this study was to determine the attitudes and actions of healthcare professionals regarding related burn-out aspects of the professional activity „health care“. Material and methods: It was made a voluntary survey among 400 health professionals who are working in three general hospitals for active treatment and two specialized hospitals of oncology for the period August 2013–December 2014. It was used a complex methodology with two instruments for the purposes of research: the Maslach Burnout Inventory – for the exploring of burn-out, and the Caring Behaviors Inventory – for measuring care. The results of the survey found the elements of health care that in the context of professional activity influence the syndrome occurrence and impair the quality of delivered health services. Occupational burnout affects the personal and professional effectiveness of the professional. It leads to failure to implement quality professional skills and fulfill caring functions.
Key words: burnout, attitudes, health care, health professional

 

Удовлетвореността на пациентите от болничното обсужване като показател за качество
И. Милушев, К. Богданова, Ст. Георгиева и Г. Чанева
Катедра „Здравни грижи“, ФОЗ, МУ – София
Резюме. Пациентите играят важна роля за подобряване на качеството чрез своите изисквания и поведение, чрез оценките си за качеството и активното си участие в лечебния процес. Целта на настоящото проучване е да се установи удовлетвореността на пациентите от качеството на предоставените здравни услуги в структурите на МБАЛ „Токуда“ – София, като са анкетирани 600 пациенти през периода 2015-2016 г. Обработката на данните от изследването показа, че пациентите са значително по-удовлетворени от организацията на приема в болницата, от отношението на персонала и от извършваните грижи, манипулации и процедури, докато удовлетвореността им от болничната хигиена и хранене е по-ниска.
Ключови думи: качество, болница, удовлетвореност, пациент


THE PATIENTS’ SATISFACTION WITH HOSPITAL CARE AS A QUALITY PARAMETER
I. Milushev, K. Bogdanova, St. Georgieva and G. Chaneva
Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Abstract. Patients play an important role in improving quality through their requirements and behavior, their assessments of the quality and active participation in the healing process. The aim of this study was to determine the patients’ satisfaction with the quality of provided health services in the structures of the „Tokuda Hospital“ Sofia, with 600 patients interviewed in 2015-2016. The patients are significantly more satisfied with the organization of admission in hospital, the attitude of the staff and performed care treatments and procedures and are less satisfied with hospital hygiene and nutrition.
Key words: quality, hospital, satisfaction, patient

 

ВЛИЯНИЕ НА СТРЕСА ОТ БОЛНИЧНАТА СРЕДА ВЪРХУ БОЛНОТО ДЕТЕ
В. Цветкова и С. Борисова
Катедра „Здравни грижи“, Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет – Варна
Резюме. Престоят в болничното заведение е изпълнен с много емоционални моменти, които за малкото дете често са отрицателни. За детето това е период, който го отделя от средата и хората, с които живее, и често предизвиква у него психична травма. Понякога на децата им се налага да бъдат хоспитализирани без майката, обстоятелство, което те изживяват е изключително трудно. Периодът на приспособяване към болничното отделение може да бъде по-продължителен. Раздялата с най-близките, с приятелите, с играчките се преживява особено болезнено от децата.
Ключови думи: болно дете, стрес, болнична среда


THE EFFECT OF STRESS FROM HOSPITAL ENVIRONMENT ON PEDIATRIC HOSPITAL PATIENTS
V. Tsvetkova and S. Borisova
Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University – Varna
Abstract. THospital stay includes highly emotional events that often are negative for a little child. For the child it is a period that separates it from the environment and the people, with whom the child lives together, often causing mental trauma. In some cases, children have to be hospitalized without the mother, and this is an extremely discomfort experience for them. The period of adaptation of the children to the hospital ward can be more protracted. Their separation from relatives, friends and toys is a particularly painful feeling for them.
Key words: sick child, stress, hospital environment

 

РОЛЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Т. Попова1, Д. Благоева1, Х. Георгиева2 и Л. Иванова3
1Катедра „Здравни грижи“, ФОЗ, Медицински университет – София
2Клиника по неврология, УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ – София
3Студент от специалност „Медицинска сестра”, ФОЗ, Медицински университет – София
Резюме. Плазмаферезата (ПФ) е лечебен инвазивен метод, при който се отстраняват патологични макромолекули от кръвообращението на болния. Този метод на екстракорпорално лечение намира все по-широко приложение в съвременната медицина. При него плазмата се филтрира и се отстранява от кръвта, като отстраненият обем плазма се замества със заместителен разтвор в съотношение 1:1. Разделянето на плазмата от клетъчните компоненти на кръвта се извършва чрез центрофугиране или мембранна филтрация с помощта на уред, наречен клетъчен сепаратор. Работата на медицинската сестра в неврологичните отделения изисква висока професионална подготовка, а това, съчетано с необходимостта от допълнително обучение при дейностите за извършване на здравни грижи при плазмафереза, показва значимостта на непрекъснатото професионално развитие и на обучението през целия живот. Целта на научното съобщение е да се разкрият ролята и участието на специалистите по здравни грижи при извършване на плазмафереза. За събиране на първичната информация в изследването са приложени документален метод, социологически метод и методът на активно и пряко наблюдение на дейността на професионалистите по здравни грижи по време на клинична практика. Научната разработка има практическо приложение за лечебни заведения и болнични структури, които осъществяват плазмафереза. Освен това може да подпомогне студентите от специалност „Медицинска сестра” да развият и обогатят познанията си по отношение на техните задължения и компетенции в клиниките по неврология, в които се извършва ПФ, и да е от полза за тяхната бъдеща професионална ориентация.
Ключови думи: плазмафереза, качество, здравни грижи, обучение


QUALITY OF HEALTH CARE IN PREPARATION AND PARTICIPATION OF THE MEDICAL NURSE IN PERFORMING PLASMAPHERESIS ON NEUROLOGICALLY ILL PATIENTS
T. Popova1, D. Blagoeva1, H. Georgieva2 and L. Ivanova3
1Department Medical Care, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Clinic of Neurology, University Hospital „Tsaritsa Yoanna” – ISUL – Sofia
3Student in Specialty „Nurses“, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Abstract. Plasmapheresis is a therapeutic invasive method, wherein the pathological macromolecules are removed from the circulation of the patient. This method of extracorporeal treatment is becoming more widely used in modern medicine, wherein the plasma is filtered and removed by the blood. The removed plasma volume is replaced with a substitutive solution in 1:1 ratio. Separation of plasma from the cellular components of blood is carried out by centrifugation or membrane filtration using a device known as a cell separator. The work of the nurse in the neurological wards require high professional qualification, and this combined with the need for additional training on the activities of provision of health care in plasmapheresis shows the importance of continuous professional development and lifelong learning. The purpose of this scientific work is to reveal the role and participation of health care professionals in carrying out plasmapheresis. For the collection of primary information in the study documentary method, sociological method and active and direct observation of the activities of health care professionals in clinical practice were applied. The presented scientific work has practical application for hospitals and hospital structures that perform plasmapheresis, and it can help students in the „Medical Nurse“ specialty to develop and enrich their knowledge regarding their responsibilities and competencies in the clinic of Neurology, in which plasmapheres is performed, and to help their future professional orientation.
Key words: plasmapheresis, quality, health care, training

 

 
©2008-2011