МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2016

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ

Д. Иванова и В. Георгиева.
Общуването в сестринската професия, необходимо условие за успешна професионална дейност на студентите от специалност „Медицинска сестра“

П. Добрилова, А. Маринова, И. Маринова и П. Маринова.
Приложимост на трудотерапевтичната дейност в дневен център за лица с увреждания

П. Гергова, В. Недкова-Миланова, М. Карчева и С. Дюлгерова.
Подготовка на специалистите по здравни грижи относно храненето на децата в кърмаческа възраст

Й. Петкова, С. Дишкелева, А. Димитрова.
Информираност на родилките относно прилагането на ваксини при новородените в родилния дом

П. Петров.
Проучване върху репродуктивната способност на жени с инсулинова резистентност

П. Петров.
Проучване върху някои основни показатели при жени с яйчникова поликистоза

К. Богданова, Г. Чанева и М. Стойчева.
Управленски методи и средства при организацията  на здравните грижи

ОБЗОРИ
И. Карлакашева, А. Димитрова и Е. Митова.
Съвременни аспекти  на акушерско поведениепри бременни жени с прееклампсия

И. Стамболова, О. Костов, С. Владева, М. Божкова и Г. Петрова.
Инвалидизация при пациенти с диабетно стъпало – социални аспекти и рехабилитация

 

ORIGINAL ARTICLES

D. Ivanova and V. Georgieva.
Communicating in the nursing profession, a necessary condition for successful professional activity of students in „Nurse“         

P. Dobrilova, A. Marinova, I. Marinova and  P. Marinova.
Applicability of labor-therapeutic activity in a day care center for people with disabilities

P. Gergova, V. Nedkova-Мilanova, М. Кarcheva, S. Dyulgerova.
Infant feeding – nursing program for students

Yo. Petkova, S. Dishkeleva and А. Dimitrova.
The knowledge of the woman in labor about the vaccines in newborns at maternity hospital

P. Petrov.
Study on reproductive ability of women with insulin resistance

P. Petrov.
Study on some key indicators in women with polycystic ovary

K. Bogdanova, G. Chaneva and M. Stoycheva.
Management methods and tools for organization of health care

REVIEWS

I. Karlakasheva, A. Dimitrova and E. Mitova.
Preeclampsia midwifery care – current aspects

I. Stambolova, O. Kostov, S. Vladeva, M. Bozhkova and G. Petrova.
Ddisability due to diabetic foot – social aspects and rehabilitation

 
©2008-2011