МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2016 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

Следдипломното обучение на медицинските сестри – самооценка
С. Дюлгерова
Факултет „Здравни грижи“ МУ – Плевен
Резюме. Следдипломното обучение на медицинските сестри е едно от основните направления, към които съвременното сестринство насочва усилията си. То се развива в посока, свързана с европейските и световните иновационни образователни тенденции. Различните форми на следдипломно обучение са от съществено значение за обезпечаване на необходимите ресурси и за прилагане на иновативни стимулиращи мерки, които подпомагат процеса на по-нататъшно обучение.
Ключови думи: медицински сестри, следдипломно обучение, самооценка, мотивация

Postgraduate training for nurses – self-ASSESSMENT
S. Dyulgerova
Faculty „Health care“, Medical University – Pleven
Summary. The post graduate education of nurses is one of the main areas to which modern sisterhood directs its efforts. It develops in the direction related to the European and global innovative educational trends. Various forms of postgraduate training are essential to provide the necessary resources and implementing innovative incentives that support the process of further training.
Key words: nurses, postgraduate training, self-motivation


Изборът на професия “зъботехник“ и обучението в Медицински университет – Варна – осъзнат избор или случайност
М. Варнева и А. Атанасова
Учебно-научен сектор ”Зъботехник”, Медицински колеж
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Резюме. Целта на проучването е да се установи дали изборът на професия “Зъботехник“ и обучението в Медицински университет – Варна, са осъзнат избор или случайност. За постигането щ е използван социологически метод, чрез анкетно проучване. Анкетната карта е разработена от Комисията по качество на МУ – Варна. Обект на проучване са 52 кандидат-студенти, избрали обучение в Mедицински университет – Варна, по специалност „Зъботехник“, през 2012, 2013 и 2014 г. Установява се, че за респондентите, изборът на професия е по лични убеждения. Голяма част от участващите заявяват, че са удовлетворени от организацията и обслужването по време на кандидатстудентската кампания. Запазват се очакванията на анкетираните за получаване на професионална подготовка, знания и умения, които ще позволят бъдеща успешна реализация.
Ключови думи: кандидат-студенти, професионален избор, зъботехник, очаквания от обучението, избор на учебно заведение, проучване

The choice of a „dental mechanic“ profession and education at Varna Medical University – a consciuos choice  or a random selection
M. Varneva and A. Atanasova
Educational scientific sector ”Dental technician”, Medical College
Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” – Varna

Summary. The aim of the present research is to find out whether the choice of the particular discipline at Varna Medical University, and respectively, the prodession dental mechanic are conscious choice or a random selection. The sociological method of surveyнng has been used to fulfill the purpose. The survey sample is developed by the Committee of Quality of Varna Medical University. The subject of the survey are 52 candidate students who chose the speciality of Dental Mechanics at Varna Medical University in 2012, 2013 and 2014. It has been established that the respondents chose the profession led by a strong inner conviction. The majority of them declared that they werepleased with the organization and assistance during the application campaign. All of the expectations of the respondents are met in relation to the acquisition of professional experience, knowledge and abilities which will allow them successful carrier opportunities on the labour market.
Key words: candidate students, professional choice, dental mechanic, education expectations, choice of university, research


Преглед на историческото развитие и религиозните дискусии  относно асистираните репродуктивни технологии
Б. Бенбасат1, Й. Димитров1 и Г. Петрова2
1Ин витро АГ медицински център „Димитров“ – София
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София

Резюме. Представено е историческото развитие на асистираните репродуктивни технологии (АРТ), социалните и религиозните схващания и дискусиите по този проблем. Проучването се основава на систематичен преглед на научната литература по проблема с АРТ, чрез търсене в научните бази-данни PubMed, Scopus, Google Scholar на публикации с ключови думи историческо развитие на АРТ, социални дискусии, религиозни схващания, in vitro фертилизация, стерилитет. Подбрани са 33 публикации. Проучванията показват, че развитието на АРТ е сред най-големите медицински успехи на миналия век, което довежда до раждането на над 5 милиона деца по света. АРТ създават възможности за лечение на стерилитета и намиране на подходящи методики за повлияване на всички видове безплодие, включително и тежките форми на мъжки стерилитет. Тези положителни резултати се признават и от редица религиозни общности, но тяхното мнение не е еднозначно. Преобладаващото религиозно мислене е в подкрепа на раждането на деца в семейна среда и в името на запазването на брака и семейството. Все още обаче има редица дискусии относно неестествения начин на забременяване, изхвърлянето на ембриони, сурогатното майчинство и разбирането за дихотомната природа на човека, състояща се от душа и тяло.
Ключови думи: асистирани репродуктивни технологии, in vitro фертилизация, социални и религиозни схващания
Review of the historical development and religious discussions for the assisted reproductive technologies
B. Benbassat1, Y. Dimitrov1 and G. Petrova2
1In vitro Medical Center “Dimitrov” − Sofia, Bulgaria
2Faculty of Pharmacy, Medical Universityof − Sofia, Bulgaria

Summary. The current review discusses the historical development of the assisted reproductive technologies (ART), social and religious issues and discussions for them. The review is bases on systematic search of scientific papers on ART, in the databasesPubMed, Scopus, Google Scholar with following key words: historical development of ART, social discussions, religious opinions, invitro fertilization, and sterility. On total 33 publications were selected. The publications consider that the development of the ART is one of the major medical achievements in the last century, which let to 5 million children births.ART technologies creates the possibilities for almost all cases of sterility therapy.Those positive achievements are also recognized by the religious societies but their opinion is still contradictory. The opinion that the ART should support the childbirth in families in the name of family preservation prevails. The contradictory opinions are due to the artificial way of pregnancies, embryos deletion, surrogate mothers, and the dichotomies nature of humans as unity from soul and body.
Key words: assisted reproductive technologies, in vitro fertilization, social and religious issues


Спонтанни аборти и инсулинова резистентност
П. Петров
МБАЛ „Св. Мина“ − Пловдив
Резюме. Проучването на броя на абортите сред изследваните пациентки е разделено в две основни направления: спонтанни аборти и аборти по желание. Жените, участващи в проучването, разделихме на две основни подгрупи: здрави жени и жени с инсулинова резистентност. Процентно най-много спонтанни аборти се наблюдават в групата на жените с инсулинова резистентност. Почти две трети от всички бременности са завършвали със спонтанен аборт. В нашето проучване изследвахме и броя на абортите по желание. Установихме, че същият е най-висок в групата на здравите жени.
Ключови думи: аборти, инсулинова резистентност, репродуктивност

Miscarriage and insulin resistance
P. Petrov
MHAT „Sv. Mina“ – Plovdiv
Summary. Study the number of abortions among the studied patients were divided into two main areas: miscarriages and abortions. Women participating in the study divided into two main groups: healthy women and women with insulin resistance. Percentage most miscarriages occur in the group of women with insulin resistance. Here almost two thirds of all pregnancies end in miscarriage. In our study we investigated the number of abortions as desired. We found that it is the highest in the group of healthy women.
Key words: abortion, insulin resistance, fertility


Изследване на менструалната функция при българските жени
П. Петров
МБАЛ „Св. Мина“ − Пловдив

Резюме. Менструацията е точен показател за анатомичното и функционалното състояние на половия апарат на жената, а заедно с това тя отразява и състоянието на целия организъм. Настъпването на първата менструация – menarche, зависи от различни условия. Обикновено в случаите, когато момичето се развива нормално, след появата на първата менструация по-нататък тя продължава да се явява и да протича правилно. Анализът на получените резултати показа, че най-многобройна е групата на жените, получили първа менструация между 12- и 15-годишна възраст – общо 70,38%. Най-многобройна е групата на жените, при които кървенето продължава между три и осем дни – общо 91,53% от всички изследвани.
Ключови думи: менструация, ритъм, продължителност, интервал

Study of menstrual function in Bulgarian women
P. Petrov
MHAT „Sv. Mina“ – Plovdiv
Summary. Menstruation is an accurate indicator of the anatomical and functional status primarily on the genital apparatus of the woman and with this it reflects the state of the whole organism. Onset of first menstruation – menarche depends on various conditions. Usually when the girl is developing normally, after the onset of first menstruation later it is still a and flows properly. Analysis of results showed that the most numerous is the group of women received their first menstruation between 12 and 15 years old – total 70.38%. Analysis of the results of our study showed that the most numerous is the group of women who experienced bleeding lasts between three and eight days – a total of 91.53% of all patients.
Key words: menstruation, rhythm, duration, interval


Състояние на сестринството в общинското детско и училищно здравеопазване
З. Лечева и К. Попова
ФОЗЗГ, Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас
Резюме. Настоящата статия разглежда състоянието на сестринството и перпективите пред медицинските сестри, работещи в общинското детско и училищно здравеопазване. Изследвани са 60% от специалистите, обслужващи здравните кабинети в детските градини и училищата в Бургас. Определени са нивата на бърнаут синдрома по метода на Freudenberger. 4% от детските медицински сестри са със синдрома на прегаряне. Проучени са нагласите на медицинските специалисти за перманентно обучение. Те осъзнават професионалната отговорност при прилагане на качествени здравни грижи за децата – 82,7%. Важен фактор се явява финансовият стимул – 42,1%. Обсъдени са идеи за реализиране на ефективно обучение и необходимостта от повишаване на знанията и уменията.
Ключови думи: общинско детско и училищно здравеопазване, медицински сестри, бърнаут синдром

State of nursing in the children’s public healthcare
Z. Lecheva and K. Popova
Faculty of Social Health and Health Care, University “Prof. dr Asen Zlatarov” – Burgаs
Summary. The following article aims at researching the state of nursing and the prospects that nurses have while working within children’s public and school healthcare. 60% of the medics working in kindergartens and schools in Burgas have been examined. The levels of the burnout syndrome have been defined using the Freudenberger method. 4% of children’s nurses have burnout. The nurses’ opinion regarding a permanent education have also been studied. They realize their professional responsibility in the implementation of quality health care for children – 82,7%. An important factor is the financial incentive – 42,1%. Moreover, there is a discussion of ideas related to achieving effective education, as well as the necessity of improving the nurses’ knowledge and skills.
Key words: children’s public and school healthcare, nurses, burnout syndrome


Употребата на мобилни телефони и здравен риск сред младите хора
С. Попова и Хр. Романова
Медицински университет – Варна
Резюме. Статията отразява резултатите от проучване върху здравния риск от използването на мобилни телефони. В анкетно проучване сред млади хора във възрастта 19-29 г. е установено, че 100% от участниците ползват мобилни телефони ежедневно. Средната продължителност на разговорите при 48% от извадката е между 1-3 минути, а при 44% над 3 минути. 62% от анкетираните съобщават за епизоди на силно главоболие. Към времето на проучването мнозинството от анкетираните – 54% оценяват здравето си като „много добро“. Тъй като електромагнитните полета, излъчвани от мобилните телефони, са класифицирани като вероятен канцероген, а също така от значение е и кумулативното време на употреба на мобилни телефони, препоръчани са превантивни мерки.
Ключови думи: мобилни телефони, млади хора, здраве, здравен риск
The use of mobile phones and health risk among young people
S.Popova and Chr. Romanova
Medical University – Varna
Summary. The article reflects the results of a survey on the health risk from the use of mobile phones. In a survey among young people in age 19-29, found that 100% of the attendees use mobile phones on a daily basis. The average duration of calls in 48% of the sample is between 1-3 minutes, and for 44% it is over 3 minutes. 62% of the surveyees reported episodes of severe headache. At the time of the survey, the majority of surveyees -54% assessed their health as “very good”. There are recommended preventive measures since the electromagnetic fields emitted by mobile phones are classified as a possible carcinogen, and also the cumulative time of the use of mobile phones.
Key words: mobile phones, young people, health, health risk

 
©2008-2011