МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2016 -КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
line decor
    

Ролята и мястото на медицинската сестра и рехабилитатора за предоставяне на здравни грижи при пациенти със захарен диабет и диабетно стъпало
С. Владева1, О. Костов2, М. Божкова3 и Г. Петрова3
1Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Каспела“, МУ – Пловдив
2Катедра „Сестрински грижи“, Факултет по обществено здраве, МУ – Пловдив
3Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив


Резюме. Съвременната сестринска практика е призвана да играе съществена роля в обучението и медицинското обслужване на хората със захарен диабет. Комбинацията от клинични умения и опит в разясняването и консултирането подобрява качеството на грижите по начин, който е едновременно ефективен и с по-ниска цена. За съвременната медицинска сестра е присъщо разбирането за споделена отговорност за резултатите в здравеопазването. Това партньорство на медицинска сестра с пациента не само подобрява грижите, но и засилва ролята на пациента в самоконтрола на заболяването.
Ключови думи: диабетно стъпало, медицинска сестра, рехабилитатор

The role and principal part of the nurse and the rehabilitation therapist to provide medical care to patients with diabetes and diabetic foot
S. Vladeva1, O. Kostov2, M. Bozhkova3, G. Petrova3
1Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, MHAT “Kaspela, MU – Plovdiv
2Department “Nursing care“ by Faculty of Social health Medical University – Plovdiv
3Medical College, Medical University – Plovdiv


Summary. The current nurses care practice is called upon to play a considerable role in the teaching, training and medical service to patients with diabetes. The combination of clinic ability and experience in the explication and consult improves the quality of the cares in one way, thereby that is both efficient and lower cost. The up-to-date nurse is resident in understanding for responsibility – sharing of the results in the public health service. The partneship between nurse and patient improves not only cares about them, but it also increase the role of the patient in the save-control of the illness.
Key words: diabetic foot, nurse, rehabilitation therapist

 
©2008-2011