МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2015

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Д. Ламбрева, П. Аспарухова и Е. Владимирова.
Проучване мнението на граждани и пациенти за контрола на болката

Д. Ламбрева и И. Стамболова.
Информираност на лицата с психични разстройства за техните права

М. Иванова, М. Балабурова, М. Драганова, С. Елкина и Д. Вачева.
План за сестрински грижи при пациенти със захарен диабет тип 2, преживели мозъчен инсулт

В. Славова, Е. Караславова, А. Василева и В. Иванов.
Аспекти в организацията и оказването на първа медицинска помощ при бедствени ситуации

С. Попова.
Взаимовръзка между здраве и удовлетвореност от живота при млади хора

Д. Шопов и Т. Стоев.
Професионална реализация и мотивация на медицинските сестри

П. Петров.
Проучване на антропологичните характеристики на жени с инсулинова резистентност

Д. Кирева, Е. Петкова и Ст. Пъпанов.
Тютюнопушенето – за забраните и ограниченията

С. Георгиева.
значение на училищните здравни услуги като елемент на промоцията на здравето в училище

С. Дюлгерова, П. Гергова, Б. Илиева и М. Карчева.
„Готови ли сме да имунизираме?“ – анкетно проучване сред студенти

ОБЗОРИ
П. Аспарухова и Е. Владимирова.
Духовните грижи в контекста на философията на здравните грижи

П. Петров.
Съвременни схващания за терапевтично поведение при яйчникова поликистоза


ORIGINAL ARTICLES
D. Lambreva, Р. Asparuhova and Е. Vladimirova.
A survey of the public opinion on pain control

D. Lambreva and I. Stambolovа.
Awareness of the people with mental disorders of their rights

M. Ivanova, M. Balaburova, M. Draganova, S. Elkina and D. Vacheva.
A nursing care plan for patients with diabetes mellitus type 2 after experiencing stroke

V. Slavova, E. Karaslavova, A. Vasileva and V. Ivanov.
Aspects of organization and rendering first medical aid in disastrous situations

S. Popova.
The relation between well-being and life satisfaction in young people

D. Shopov and T. Stoev.
Professional realization and motivation of nurses

P. Petrov.
A study of the anthropological characteristics of women with insulin resistance

D. Kireva, E. Petkova and St. Papanov.
Smoking – prohibitions and restrictions

S. Georgieva.
The significance of school health services as an element of school health promotion

S. Dyulgerova, P. Gergova, B. Ilieva and M. Karcheva.
Are we ready to do immunization? – a survey of students

REVIEWS
P. Asparuhova and E. Vladimirova.
Spiritual care in the context of healthcare philosophy

P. Petrov.
Contemporary concepts of therapeutic management of polycystic ovary

 
©2008-2011