МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2015 - ОБЗОРИ

line decor
  
 
 

ДУХОВНИТЕ ГРИЖИ В КОНТЕКСТА НА ФИЛОСОФИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
П. Аспарухова и Е. Владимирова
Филиал „Проф. д-р. И. Митев“ – Враца, МУ – София
Резюме. За модерната медицина в демократичния свят познаването на духовните потребности на пациентите, както и духовните грижи за тях, се оценяват като необходими за лечебния процес, което е индикатор за нарастващ интерес към значимите общочовешки и духовни ценности. Целта е да се разкрие и обоснове потребността от духовни грижи за пациентите в клинични условия. Чрез проучване на научни статии са очертани основните тенденции и аспекти в сферата на духовните грижи, . Направен е опит за анализиране ролята и мястото на духовните грижи в сферата на здравните грижи, като се набелязват някои основни функции и приоритети.
Ключови думи: духовни грижи, пациенти, клинични условия

SPIRITUAL CARE IN THE CONTEXT OF HEALTHCARE PHILOSOPHY
P. Asparuhova and E. Vladimirova
The „Prof. Dr. I. Mitev“ Branch – Vratsa, Medical University – Sofia
Summery. For modern medicine in the democratic world, the knowledge of the spiritual needs of patients as well as the spiritual care for them are considered necessary for healing process, which is an indicator of the growing interest in the significant universal and spiritual values. The present study aim is to reveal and justify the need for spiritual care for patients in clinical settings. The major trends and issues in the field of spiritual care were outlined, through overview of scientific literature. An attempt to analyze the role and place of spiritual care in the field of health care by identifying some basic functions and priorities is made.
Key words: spiritual care, patients, clinical setting


 

СЪВРЕМЕННИ СХВАЩАНИЯ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЯЙЧНИКОВА ПОЛИКИСТОЗА
П. Петров
Секция „Репродуктивна медицина“, Научноизследователски институт по медицина и обществено здраве – Пловдив
Резюме. Синдром на Stein-Leventhal е едно от най-честите разстройства в ендокринната практика и най-разпространеното ендокринно заболяване при жени в репродуктивна възраст. За съжаление, днес все още не съществува кардинално лечение на синдрома на поликистозните яйчници. Най-физиологичният начин за възстановяване на овулацията е намаляването на телесното тегло. В резултат на това намалява инсулиновата резистентност и нерядко се стига до спонтанно възстановяване на овулацията.  Медикаментозно лечение с цел индукция на овулацията може да се осъществи с антиестрогена Clomifen citrate.
Ключови думи: поликистоза, яйчници, инсулинова резистентност

CONTEMPORARY CONCEPTS OF THERAPEUTIC MANAGEMENT OF POLYCYSTIC OVARY
P. Petrov
Section of Reproductive Medicine, Research Institute of Medicine and Public Health – Plovdiv
Summary. The Stein-Leventhal syndrome is one of the most common disorders in endocrinological practice and the most common endocrine disorder in women of reproductive age. Unfortunately, cardinal treatment of polycystic ovarian syndrome is still not available today. The most physiological way to restore ovulation is weight loss. As a result, insulin resistance is reduced and this often leads to spontaneous recovery of ovulation. Drug treatment to induce ovulation may be carried out with the anti-estrogen Clomifene Citrate.
Key words: polycystosis, ovaries, insulin resistance

 
©2008-2011