МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2015 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИ И ПАЦИЕНТИ ЗА КОНТРОЛА НА БОЛКАТА
Д. Ламбрева, П. Аспарухова и Е. Владимирова
Катедра „Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, МУ – СофияРезюме. Успешното управление на болката e базирано на внимателната ѝ оценка, което дава възможност да се установят евентуалната причина и ефектът от болката върху живота на пациента. В развитите демократични страни контролът на болката, в частност нейната оценка, са заложени в компетенциите на медицинските сестри с висока образователна степен. В статията са представени резултати от собствено анкетно проучване на граждани и пациенти за контрола и оценката на болката в Р. България. Отговорите на анкетираните лица демонстрират незадоволителни резултати, касаещи мнението на българските граждани относно оценката и контрола на изпитваната от тях болка в даден момент.
Ключови думи: болка, оценка, граждани, пациенти

A SURVEY OF THE PUBLIC OPINION ON PAIN CONTROL
D. Lambreva, P. Asparuhova and Е. Vladimirova
Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Positive pain management is based on a careful evaluation of pain, which allows for detection of its cause and its impact on the patient’s lifestyle. In developed democratic countries the pain control and assessment is among the necessary professional skills of trained medical nurses. This paper presents the results of a conducted survey of patients and general public regarding the control and assessment of pain in Bulgaria. The answers demonstrate substandard awareness and attitude among Bulgarians toward the assessment of experienced pain at any given moment.
Key words: pain, pain assessment, general public


ИНФОРМИРАНОСТ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА ЗА ТЕХНИТЕ ПРАВА
Д. Ламбрева и И. Стамболова
Катедра „Здравни грижи“, Факултет по обществено здраве, МУ – София
Резюме. В съвременната психиатрия съществуват редица законови разпоредби, които гарантират правата на лицата с психични разстройства, но те не се познават в достатъчна степен от обществото. В търсене на отговор на въпроса в каква степен лицата с психични разстройства в Р. България познават конкретни свои права, гарантирани с европейското и българското законодателство, проведохме собствено проучване. Според данните от анкетното допитване лицата с психични разстройства у нас не познават в достатъчна степен и в детайли основни свои права – 69,9% не знаят, че могат да прекратят диспансеризираното наблюдение по собствено желание, 59,3% не познават правото си да се откажат от дадено съгласие и 38,9% не знаят, че имат право на домашен отпуск при диспансеризиране.
Ключови думи: лица с психични разстройства, информираност, права

AWARENESS OF THE PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS OF THEIR RIGHTS
D. Lambreva and I. Stambolovа
Health Care Department, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. In today’s psychiatry a number of legal documents, guaranteeing the rights of the mentally ill individuals are available, but they are not well known in society. A private research was conducted in search of the answer to what degree the mentally ill people in the Republic of Bulgaria are aware of their specific rights, guaranteed with the European and Bulgarian legislations, the results of which are presented in the following article. According to the data delivered from the inquiry, the mentally ill individuals are not sufficiently aware and familiar in details considering their rights – 69.9% are unaware they can cease dispensary supervision if they wish, 59.3% are unaware they can withdraw given consent and 38.9% are unaware they have the right to a leave of absence in dispanserization.
Key words: people with mental disorders, awareness, rights


ПЛАН ЗА СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2, ПРЕЖИВЕЛИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
М. Иванова1, М. Балабурова1, М. Драганова2, С. Елкина3 и Д. Вачева4
1Специалност „Медицинска сестра”, ФЗГ, МУ – Плевен
2Катедра „МЕУЗГИТ”, ФОЗ, МУ – Плевен
3Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен
4Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен

Резюме. Захарният диабет (ЗД) е водещо социалнозначимо заболяване в световен мащаб. Основен проблем при него е развиващият се късен дегенеративен синдром. Болните със ЗД страдат четири пъти по-често от мозъчен инсулт (МИ) и сърдечно-съдови заболявания. Нашият колектив си постави задача да проучи и анализира нуждите от здравни грижи при пациенти със ЗД тип 2, преживели МИ, и да изработи примерен план за сестрински грижи в домашни условия. Планът включва сестрински интервенции, които са съобразени със състоянието на пациента, с неговите нужди, с лекарските назначения. Предложените грижи са адекватни на нуждите на пациентите, определени въз основа на концептуалния модел на Вирджиния Хендерсон, и увеличават вероятността за приемственост, системност и адекватност при реализирането на различните дейности.
Ключови думи: захарен диабет, мозъчен инсулт, план за сестрински грижи

A NURSING CARE PLAN FOR PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 AFTER EXPERIENCING STROKE
M. Ivanova1, M. Balaburova1, M. Draganova2, S. Elkina3 and D. Vacheva4
1Department of Nursing, Faculty of Health Care, Medical University – Pleven
2Department of Medical Ethics, Management of Health Care and Information Technologies, Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
3Clinic of Pediatry, University Hospital “Dr. G. Stranski” – Pleven
4Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, University Hospital “Dr. G. Stranski” – Pleven

Summary. Diabetes mellitus (DM) is the leading socially significant disease worldwide. The main problem in this disease is the late-onset degenerative syndrome. Patients with DM experience myocardial infarction (MI) and cardiovascular diseases four times more often. We, our team, set ourselves the task of examining and analyzing the need of health services in patients with DM type 2 after experiencing MI, and developing a model plan of nursing care at home settings. The plan includes nursing interventions corresponding to the patient’s state and needs and doctor’s prescriptions. Proposed services are in compliance with the needs of patients, which are defined based on the conceptual model of Virginia Henderson, and increase the possibility of continuity, systematicity and adequacy during implementation of different activities.
Key words: diabetes mellitus, stroke, nursing care plan


АСПЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОКАЗВАНЕТО НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ
В. Славова1, Е. Караславова, А. Василева2 и В. Иванов3
1Секция „Медицина на бедствените ситуации”, Катедра „Неврология, психиатрия и МБС”,
Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
2 Студент по медицина, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
3Секция „Биохимия”, Катедра „Медицинска химия и биохимия”,
Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Резюме. Внезапността на възникването, появата на масови поражения сред населението и неяснотата по отношение на съществуващата обстановка при бедствени ситуации създават сериозни трудности пред органите на здравеопазването за оказване на помощ и лечение на пострадалите. Целта на проучването е да се подчертае същественото значение на първата медицинска помощ и на нейното своевременно оказване за спасяването на живота на поразените. Анализирани са научни публикации относно същността, целите, обема, времето и мястото на оказване и основните аспекти в организацията на първата медицинска помощ при бедствени ситуации.
Ключови думи: бедствени ситуации, бедствие, първа медицинска помощ, организация на първата помощ

ASPECTS OF ORGANIZATION AND RENDERING FIRST MEDICAL AID
IN DISASTROUS SITUATIONS

V. Slavova1, E. Karaslavova, A. Vasileva2 and V. Ivanov3
1Section of Medicine of Catastrophic Situations, Department of Neurology, Psychiatry and Medicine
of Catastrophic Situations, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora
2A Medical Student, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora
3Section of Biochemistry, Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical Faculty,
Trakia University – Stara Zagora

Summary. The suddenness of occurrence, the emergence of mass casualties among the population and the uncertainty regarding the existing circumstances in a disastrous situation creates serious difficulties for health authorities to provide care and treatment to the victims. The aim of this study is to highlight the critical importance of first medical aid and its timely provision for saving the affected people’s lives. The scientific publications on the nature, purposes, scope, time and place of first medical aid in emergency situations have been analyzed.
Key words: disastrous situations, disaster, first medical aid, organization of first aid


ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ЗДРАВЕ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА ПРИ МЛАДИ ХОРА
С. Попова
Медицински колеж, Медицински университет – Варна
Резюме. Статията отразява резултати от проучване върху нивото на удовлетвореност от живота и връзката между тази променлива и субективното здраве. В проведеното пряко проучване (N = 250) сред млади хора в страната бе установена средна стойност за удовлетвореност от живота 5,27 ± 1,23 (по 7-степенна скала). Удовлетвореност от живота над средната стойност е отчетена при 46,05% от участниците, а под средната – при 20,80%. Мнозинството от участниците – 46,40% оценяват здравето си като „много добро”. В „добро”здраве са 32,50%, в „отлично” – 19,80 % и само 1,30% – в „лошо” здраве. При графичния анализ на данните за удовлетвореност от живота и субективно здраве бе забелязана тенденцията с нарастване на удовлетвореността да нараства и самооценката за здраве. Тази взаимовръзка се потвърди при направения корелационен анализ – установена е права корелация 0,247(**) между двете променливи. В заключение, удовлетвореността от живота е не само социален проблем, но и проблем на общественото здраве. Препоръчани са нови стратегии за промоция на здравето.
Ключови думи: качество на живот, здраве, удовлетвореност от живота

THE RELATION BETWEEN WELL-BEING AND LIFE SATISFACTION IN YOUNG PEOPLE
S. Popova
Medical College, Medical University – Varna
Summary. The article reflects results of a study on the level of life satisfaction and the relation between this variable and the subjective well-being. In the conducted direct study (n = 250) amongst young people in the country, an average value of life satisfaction 5.27 ± 1.23 ( on the 7-level scale) was established. Life satisfaction above the average occurs in 46.05% of the participants, and 20.80% is below the average. The majority of participants (46.40%) assess their health as “very good”. 32.50% has “good” health, 19.80% – excellent health, and only 1.30% of the participants have “bad” health. In the graphical analysis of the data for life satisfaction and subjective well-being a tendency for increasing satisfaction and self-assessment for health is observed. This correlation is confirmed in the correlation analysis. A linear correlation 0,247(**) between the two variables is established. In conclusion, life satisfaction is not only a social problem, but also a problem of communal health. New strategies for promotion of health are recommended.
Key words: quality of life, health, life satisfaction


ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
Д. Шопов и Т. Стоев
ФОЗ, МУ – Пловдив
Резюме. Въпросите, свързани с професионалната реализация и мотивацията на персонала в здравеопазването, са актуални и значими. Особено нарастваща острота имат проблемите при професионалистите по здравни грижи (медицинските сестри). Цел на настоящото изследване е да установим мястото и ролята на медицинските сестри в диагностично-лечебния процес, нивото и характера на професионалната им мотивация и удовлетвореност. Обект на проучване е УМБАЛ ”Св. Георги” – Пловдив. Проведена е анонимна социологическа анкета сред 41 медицински сестри. Дискутират се въпроси, свързани със: повишаване на квалификацията; авторитета на сестринската професия; наличието на противоречия; конфликтни ситуации и напрежение в отношенията с колегите; възможността за изява на личните качества за самостоятелност и инициатива; нагласи за смяна на местоработата (потенциално текучество на медицинските сестри).
Ключови думи: медицинска сестра, квалификация, авторитет, конфликтни ситуации, мотивация

PROFESSIONAL REALIZATION AND MOTIVATION OF NURSES
D. Shopov and T. Stoev
Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
Summary. The professional realization and motivation of staff in health care have a high relevance and importance. This problem has especially increasing acuity in health care professionals (nurses). The aim of this study is to determine the place and role of nurses in the diagnostic and treatment process, the level and nature of their professional motivation and satisfaction. The object of study is the University Hospital „Sveti Georgi“ – Plovdiv. An anonymous sociological survey among 41 nurses was performed. The issues concerned were related to: improving qualification; prestige of nursing profession; presence of contradictions; conflict situations and tension in relations with colleagues; opportunity for the expression of personal qualities of independence and initiative; attitudes about changing jobs (potential turnover rates of nurses).
Key words: nurse, qualification, authority, conflict situations, motivation


ПРОУЧВАНЕ НА АНТРОПОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖЕНИ С ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ
П. Петров
Секция „Репродуктивна медицина“, Научноизследователски институт по медицина и обществено здраве – Пловдив
Резюме. Проучването е проведено сред седемдесет и осем жени на възраст от 18 до 35 год. с доказана инсулинова резистентност. Установеният среден ръст на анкетираните жени е 1,65 cm. Най-голяма част от участничките в проучването са с тегло между 60 и 70 kg. Най-много от изследваните от нас жени имат Индекс на телесна маса между 25,0-29,99, което според нормите на СЗО ги поставя в групата – предзатлъстяване. Най-голям брой от преминалите през проучването жени според размера на талията си попадат в диапазона между 70 и 80 cm. Според размера на ханша си най-много от участничките в проучването попадат в диапазона между 95 и 105 cm.
Ключови думи: възраст, ръст, тегло, индекс телесна маса, обиколка на ханша и размер на талията

A STUDY OF THE ANTHROPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH INSULIN RESISTANCE
P. Petrov
Section of Reproductive Medicine, Research Institute of Medicine and Public Health – Plovdiv
Summary. This study was conducted among seventy-eight women aged 18 to 35 years, with proven insulin resistance. The average height of the female respondents was 1.65 cm. The majority of participants had weight between 60 and 70 kg. Most of the surveyed women had body mass index between 25.0 to 29.99, which according to the norms of WHO includes them in the group of preobesity. The largest number of women had a size of waist within the range 70-80 cm. The size of hips in most of the participants falls within the range between 95 and 105 cm.
Key words: age, height, weight, body mass index, waist circumference and waist size


ТЮТЮНОПУШЕНЕТО – ЗА ЗАБРАНИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯТА
Д. Кирева¹, Е. Петкова¹ и Ст. Пъпанов²
1Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив

Резюме. Тютюнопушенето е една от доказаните, водещи, предотвратими причини за болестност и смъртност. В Европа тютюнопушенето формира средно 12.2% от глобалното бреме на болестите (3%-28.8% в отделните страни) и е причина за 2.3-21% от всички смъртни случаи. В България кореспондиращите данни са съответно 13.5% от всички болести и 12.4% от смъртните случаи. Тютюнопушенето е най-големият риск за здравето в Европейския съюз, който може да бъде избегнат. За да се справят с това положение, Европейският съюз и страните членки предприемат различни мерки за контрол на тютюневите изделия под формата на законодателство, препоръки и информационни кампании. В Република България е въведена пълна забрана за тютюнопушене в закрити обществени места. С гласуването на текстовете от промените в Закона за здравето се забранява тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.
Ключови думи: тютюнопушене, забрана, закрити обществени места

SMOKING – PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS
D. Kireva¹, E. Petkova¹ and St. Papanov²
1Medical College, Medical University – Plovdiv
2Faculty of Pharmacy, Medical University – Plovdiv

Summary. Smoking is one of the proven leading preventable reasons for morbidity and for mortality. In Europe smoking forms the average of 12.2% of the global burden of diseases (3 – 28.8% in different countries). It is a cause of 2.3 – 21% of all deaths. In Bulgaria the corresponding data is 13.5% of all diseases and 12.4% of all deaths, respectively. Smoking is one of the biggest risks for the health in European Union, which can be avoided. To cope with this situation the European Union and member states take different measures for tobacco control in the form of legislation, recommendations and information campaigns. The Government of the Republic of Bulgaria introduced a total ban on smoking in indoor public places. The prohibition of smoking also in places with separate work areas as well as in accessory premises is introduced with the text amendments to the Law of Health.
Key words: smoking, ban, indoor public places


ЗНАЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ЗДРАВНИ УСЛУГИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ПРОМОЦИЯТА НА ЗДРАВЕТО В УЧИЛИЩЕ
С. Георгиева
Факултет „Обществено здраве“, Медицински университет – Плевен
Резюме. Целта е да се проучи организацията на училищните здравни услуги в нашата страна и значението им в цялостния процес на промоция на здравето в училище. Използвани са данни от комплексно проучване на промоцията на здравето в училищата в Плевенски регион, събрани чрез анкетиране на училищни здравни специалисти, експерти по промоция на здравето, интервю с директорите на училища и документално проучване. В ¾ от училищата има здравни кабинети, завеждани от медицинска сестра и оборудвани съобразно нормативните изисквания. Над 80% от анкетираните са на мнение, че сестрите имат необходимата компетентност да се справят с разностранните си задължения. За трудности при събиране и анализиране на епидемиологична информация споделят 64% от респондентите. Целенасочена работа с деца с повишен медико-социален риск осъществяват 56,3% от училищните сестри. Повече от половината от медицинския персонал е неудовлетворен от колаборацията със семействата, но не проявява активност за нейното подобряване. Училищно базираният модел на здравни услуги е водещ в нашата страна. Това е предпоставка за постигане на здравнопромотивните цели, ако се положат усилия за преодоляване на посочените трудности и ограничения.
Ключови думи: промоция на  здравето, училищни здравни услуги

THE SIGNIFICANCE OF SCHOOL HEALTH SERVICES AS AN ELEMENT OF SCHOOL HEALTH PROMOTION
S. Georgieva
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary. School health services are an essential element of school health promotion. The school-based model has the greatest potential to achieve best health outcomes because the various functions of school health professionals, mostly nurses, are fully targeted to the school environment and its influence on health. The aim of this paper is to examine the organization of school health services in our country and their importance in the overall process of school health promotion. A comprehensive study of health promotion at school in Pleven region was conducted. Data were collected by self-administered questionnaire of school health professionals and health promotion experts, interview with school principals and documents review. In ¾ of schools there are school health offices served by nurse and equipped according to the regulatory requirements. Over 80% of the respondents believe that nurses have competencies to deal with their diverse responsibilities. Difficulties in epidemiological data collection were pointed out by 64% of the respondents. Special attention for children with high medico-social risks was reported by 56.3% of nurses. More than a half of medical staff is not satisfied with family-school collaboration but does not take actions to improve it. School-based model of health services is leading in our country. This is favorable to achieve the health promotion goals if efforts are made to overcome the pointed difficulties and limitations.
Key words: school health services, health promotion


„ГОТОВИ ЛИ СМЕ ДА ИМУНИЗИРАМЕ?“ – АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД СТУДЕНТИ
С. Дюлгерова1, П. Гергова1, Б. Илиева1 и М. Карчева2
1Факултет по здравни грижи, МУ – Плевен
2Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен

Резюме. Едно от най-големите постижения в историята на общественото здравеопазване е ваксинацията срещу животозастрашаващи заболявания. Въпросът за ролята на добре обучен медицински персонал е особено актуален през последните години. Целта на проучването е да се представи готовността на студентите да извършват имунизации в бъдещата си практиката. Обект на изследването са 56 студенти от специалност „Медицинска сестра”. Приложена е анкета под мотото „Готови ли сме да имунизираме?”. Данните са обработени с програма Microsoft Excel 2010. Познания относно имунитета и имунния отговор демонстрират 35 (63%)  от анкетираните. 30 (53%) от студентите са запознати с нормативните документи, касаещи имунизациите в Република България. 27  (48%) от респондентите са компетентни за правилата на съхранение, планиране и отчет на биопродукти. За възможни нежелани реакции след ваксинация (НРВ) съобщават 27 (48%) от анкетираните. Познания за надзора на НРВ демонстрират  38 (68%) от студентите. Бенефициентите са добре информирани по отношение начина на приложение на отделните ваксинални препарати. Получените резултати отразяват теоретичните познания на обучаващите се по проблемите на имунопрофилактиката.
Ключови думи: имунизации, имунизационен календар, информираност, студенти

ARE WE READY TO DO IMMUNIZATION? – A SURVEY OF STUDENTS
S. Dyulgerova1, P. Gergova1, B. Ilieva1 and M. Karcheva2
1Faculty of Health Care, Medical University – Pleven
2Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Summary. One of the greatest achievements in the history of public health is vaccination against life-threatening diseases. The role of well-trained medical personnel is particularly relevant in recent years. The study aim was to evaluate preparedness of students to carry out immunizations in their future practice. Material and Methods. A questionnaire survey was conducted. The respondents were fifty-six students in “Nursing”. Nurses were invited to complete a questionnaire on current knowledge about immunization training of future health care workers. All analyses were conducted using Microsoft Excel 2010. Results. 35 (63%) of respondents demonstrated knowledge on immunity and immune response. The majority of students were familiar with the regulations regarding immunizations in Bulgaria – 30 (53%). Respondents are competent in the rules of storage, planning and reporting system – 27 (48%). 27 (48%) of respondents reported knowledge of possible adverse events following immunization (AEFI). 38 (68%) of students demonstrate knowledge of surveillance on adverse reactions. Respondents are well informed about the method of administration of different vaccine preparations. Conclusion. Results showed theoretical knowledge of students on the problems of immunoprophylaxis.
Key words: immunization, immunization schedule, knowledge, students

 
©2008-2011