МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2014

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАИТИ
М. Драганова.
Управленският труд в областта на здравните грижи

П. П. Добрилова.
Анализ на потребностите от сестрински грижи при пациенти с хронични заболявания

Н. Щерева-Николова.
Удовлетвореност и самооценка на трудовата етика на медицинските сестри

Д. Ламбрева.
Удовлетвореността на студентите от обучението по психиатрично сестринство

С. Попова и А. Попов.
Доверието към държавния здравен контрол – индикатор за благополучиетона обществото

С. Дюлгерова.
Промени във взаимоотношенията и функционирането на семейства с детес наркотична зависимост

С. Дюлгерова, Е. Димитрова и Т. Курдов.
Качество на живот с псориазис – самооценка на пациенти с диагностицирано заболяване 


В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
О. Костов, С. Владева, М. Божкова и Г. Петрова.
Комплексният подход в основата на ефективната профилактика и лечение на диабетното стъпало

О. Костов.
Ролята на медицинската сестра в превенцията и грижите за диабетното стъпало
  

ОБЗОРИ
П. Добрилова.
Екипният подход в рехабилитационния процес
   
Е. Мерджанова.
Физическа активност на населението в България

Т. Веков.
Какво означава терапевтична алтернатива при сравнителните фармакоикономически анализи?

 

ORIGINAL ARTICLES
M. Draganova.
Managerial work in health care

P. P. Dobrilova.
Analyzing the need of nursing care for patients with chronic diseases

N. Shtereva-Nikolova.
Satisfaction and self-assessment of work ethics in nursing

D. Lambreva. Students’ satisfaction with the training in psychiatric nursing

S. Popova and a. Popov.
Trust in the public health control – an indicator for well-being of the society

S. Dyulgerova.
Changes in family relationships and functioning in families with a drug-addicted child

S. Dyulgerova, E. Dimitrova and T. Kurdov.
Quality of life in patients with psoriasis – self-assessment of patients diagnosed with the disease

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE
O. Kostov, S. Vladeva, M. Bozhkova and G. Petrova.
Comprehensive approach underpinning effective prevention and treatment of diabetic foot

O. Kostov.
The role of the nurse in the prevention and care of diabetic foot

REVIEWS
P. Dobrilova.
Multidisciplinary approach to rehabilitation process

E. Merdjanova.
People’s physical activity throughout Вulgaria

T. Vekov.
What does therapeutic alternative mean in comparative pharmacoeconomic analysis?

 
©2008-2011