МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2014 - ОБЗОРИ

line decor
  
 
 

ЕКИПНИЯТ ПОДХОД В РЕХАБИЛИТАЦИОННИЯ ПРОЦЕС
П. Добрилова
Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца, МУ – София
Резюме. Медицинските сестри имат ключова роля в процеса на рехабилитация за постигане на максимално качество на живот и независимост на лица след травми, увреждания или хронични заболявания. Това налага по-задълбочен анализ на сестринските грижи в рехабилитационния процес, който изисква специалисти от различни области да работят заедно в интерес на пациента. За повишаване качеството и ефективността на този процес пряко влияние има нивото на знания на медицинската сестра, както и целесъобразността на представяните от нея грижи.
Ключови думи: екипен, подход, рехабилитация

MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO REHABILITATION PROCESS
P. Dobrilova
Affiliate „Prof. Dr. Ivan Mitev“ – Vratsa, a Branch of MU – Sofia
Summary. Medical nurses play a key role in the rehabilitation of patients with traumatic injuries, disabilities and chronic conditions, improving their quality of life and independence. Therefore, a more comprehensive analysis of nursing care in the rehabilitation process is needed, as the latter involves specialties from different fields of medicine that work together to meet the needs of the patient. Improvement of the quality and effectiveness of this process is directly influenced by the level of competence of the nurse and the expediency of care at the level of delivery.
Key words: multidisciplinary, approach, rehabilitation


ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
Е. Мерджанова
Катедра „Сестрински и акушерски грижи“, Медицински факултет, МУ – Пловдив
Резюме. Съвременната наука за човека категорично доказва, че едно от най-мощните средства за предпазване от заболяване, за увеличаване съпротивителните сили на подрастващия организъм и за повишаване на физическия и психичния капацитет е активната двигателна дейност. Понижаването на физическата активност на хората е повсеместно явление, водещо след себе си редица неблагоприятни последици. Активната двигателна дейност в оптимални условия влияе благоприятно върху биологичните, физиологичните и психичните функции, съдейства за укрепване на здравето, за повишаване на дееспособността и творческата активност на човека, а най-чувствителни към недостатъчната двигателна активност са подрастващите.
Ключови думи: физическа активност, подрастващи, хиподинамия, превенция

PEOPLE’S PHYSICAL ACTIVITY THROUGHOUT BULGARIA
E. Merdjanova
Department „Nursing and Midwifery Care“, Faculty of Medicine, Medical University – Plovdiv
Summary. The modern science of humans definitely proves that the active motor activity is one of the most powerful means of preventing illnesses, improving the resistance forces of the growing organism and increasing the overall physical and psychological capacity. The decrease of people’s physical activity is a worldwide phenomenon which leads to a variety of unfavorable consequences. Under optimum conditions the active motor activity has favorable influence over the biological, physiological and psychical functions; it assists in health strengthening, increases the person’s efficiency and creativity. In this regard, growing up children tend to be highly sensitive to insufficient motor activity.
Key words: physical activity, growing up children, hypodynamia, prevention


КАКВО ОЗНАЧАВА ТЕРАПЕВТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ПРИ СРАВНИТЕЛНИТЕ
ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ?

Т. Веков
ФОЗ, МУ – Плевен
Резюме. В обзора се разглеждат начините за регулиране на цените и реимбурсиране на лекарствените продукти в България, застъпени в Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти от април 2013 г. и критериите за включване на лекарства в Позитивния лекарствен списък (ПЛС), както и доказателствата при вземане на решения за определяне на реимбурсните нива на лекарствените продукти. Анализиран е и световният опит по проблема. Изводите са, че винаги при използване на фармакоикономически оценки се извършва сравняване на резултатите и разходите от терапевтични алтернативи. Не може да има фармакоикономическа оценка на дадено лекарствено лечение без сравнение с терапевтична алтернатива. В този смисъл предвиденият нормативен алгоритъм за оценяване на лекарствените продукти в България, относно вземане на решения за реимбурсиране с публични средства, допуска някои противоречия, като включва възможност да не съществува лекарствена алтернатива и в същото време да се оценяват фармакоикономически показатели, които най-вероятно са основани на резултати от плацебо-контролирани клинични изпитвания. Подобен подход за лекарствени продукти, които претендират за основен терапевтичен избор, е неподходящ и подвеждащ.
Ключови думи: терапевтична алтернатива, фармакоикономическа оценка, нормативен алгоритъм за оценка, позитивен лекарствен списък, реимбурсиране

WHAT DOES THERAPEUTIC ALTERNATIVE MEAN IN COMPARATIVE PHARMACOECONOMIC ANALYSIS?
T. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary. The review discusses different ways of regulating medicinal prices and reimbursement of medicines in Bulgaria, embodied in the Ordinance on the conditions, rules and procedures for the regulation and registration of medicinal prices from April 2013, and criteria for inclusion of medicines in the Positive Drug List (PDL), as well as evidence to be considered when determining reimbursement levels of medicinal products. The real-world experience in the field was also discussed. In conclusion, when using pharmacoeconomic evaluations, comparison of the results and costs of therapeutic alternatives should be carried out as a rule. There can be no pharmacoeconomic evaluation of certain treatment without comparing it to alternative treatment. In this sense, the normative algorithm for the evaluation of medicinal products in Bulgaria, which arranges decision-making on reimbursement with public funds, allowed obvious contradictions, including the option not to have an alternative drug and, at the same time, to evaluate pharmacoeconomic indicators most likely based on the results of placebo-controlled clinical trials. Such an approach to medicinal products, that claim major therapeutic choice, is inappropriate and misleading.
Key words: therapeutic alternative, pharmacoeconomic evaluation, normative algorithm for evaluation, Positive Drug List, reimbursement

 
©2008-2011