МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2014 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

УПРАВЛЕНСКИЯТ ТРУД В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
М. Драганова
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – Плевен

Ефективното лидерство е да слагаш първите неща първи, ефективният мениджмънт
е дисциплината да ги изпълниш.
Стивън Кови

Резюме. Управлението на здравните грижи е много важна част от дейността на лечебните заведения. Ръководителите по здравни грижи в лечебните заведения у нас са старшите и главните сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти. Те са субект в управлението на всяка лечебна организация. Съгласно нормативната уредба ръководителите по здравни грижи са отговорни за качеството на здравните грижи, предоставяни в ръководените от тях организационни структури.
Ключови думи: ръководители по здравни грижи, качество на здравните грижи, управление на здравните грижи

MANAGERIAL WORK IN HEALTH CARE
M. Draganova
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary. Management of health care is a very important part of health care delivery. Health care managers in Bulgarian hospitals comprise all kind of head and chief health care staff as nurses, midwives, physical therapists and laboratory technicians. They are an immutable staff component of every hospital structure. According to the hospital regulations they are the ones responsible for the quality of health care provided by their units.
Key words: health care managers, quality of nursing care, management of health care


АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
П. П. Добрилова
Факултет „Обществено здраве”, Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца, МУ – София
Резюме. Целта на изследването е да се анализират основните сестрински дейности, необходими за удовлетворяване на потребностите от здравни грижи при пациенти с хронични заболявания. Идентифицират се основните проблеми при осъществяване на сестринските грижи в болниците за рехабилитация, като свързваща структура между болниците за активно лечение и домашните грижи.
Ключови думи: хронично болни, здравни потребности, сестрински дейности

ANALYZING THE NEED OF NURSING CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES
P. P. Dobrilova
Faculty of Public Health, Affiliate „Prof. Dr. Ivan Mitev“ – Vratsa, a Branch of MU – Sofia
Summary. The aim of this study was to analyze the main nursing activities necessary to meet the health care needs of chronically ill patients. The major problems in the implementation of nursing care in rehabilitation hospitals were identified, as these hospitals have been recognized as the bridging structure between acute medical care and home care services.
Key words: chronically ill, health care needs, nursing activities


УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И САМООЦЕНКА НА ТРУДОВАТА ЕТИКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
Н. Щерева-Николова
Факултет по обществено здраве, МУ – София
Резюме. Човешките взаимоотношения са сбор от правила за регулиране действията на индивида в обществото. Целта на настоящото проучване е да се установи каква е удовлетвореността и самооценката на трудовата етика на медицинските сестри. Проведено е анонимно анкетно проучване с работещи медицински сестри със специално разработен за целта въпросник. Предмет на изследването е проучване на удовлетвореността и самооценка на трудовата етика на медицинските сестри. Статистическата обработка на първичните данни е извършена със софтуерен пакет Microsoft Office Excel 2003. Резултатите от нашето проучване показват, че 61,7% от анкетираните медицински сестри определят трудовата си етика като „средна”, 13,1% – като „слаба”, и 25,2% – силна. Интересни са получените данни относно отговорността на работното място – 26,1% от анкетираните не са съгласни, че да имат работа с по-малки отговорности е за предпочитане. Докато 18,7% са удовлетворени от работа с по-малко отговорности. В заключение можем да изтъкнем, че медицинските специалисти на работното си място са в сложни взаимоотношения, породени от действието на различни фактори. Идеално нравствено съзнание в реалния живот не съществува, поради което и самооценката за трудовата етика при медицинските специалисти е различна.
Ключови думи: трудова етика, самооценка, медицински сестри

SATISFACTION AND SELF-ASSESSMENT OF WORK ETHICS IN NURSING
N. Shtereva-Nikolova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Human relationships are a set of rules governing the actions of individuals in the society. The aim of this study was to determine the satisfaction level and self-assessment of nurses related to work ethics. Material and Methods: An anonymous survey was carried out among working nurses who were the subject of this study. A special questionnaire was developed for this purpose. We studied the perceived satisfaction and ethical self-assessment of nurses. Statistical processing of the data was performed with the software package Microsoft Office Excel 2003. Results: In our study, 61.7% of the respondent nurses identified their work ethics as „average“, 13.1% – as „poor“ and 25.2% – as “exellent”. Interestingly, the results concerning the liability of work showed that 26.1% of respondents did not agree that to have a job with fewer responsibilities is a better option, while 18.7% were satisfied with the idea of it. Conclusion: Healthcare professionals are involved in complex relationships on the workplace caused by the interaction of various factors. Ideal moral consciousness does not exist in real life and, therefore, ethical self-assessment among medical specialists varies.
Key words: work ethics, self-assessment, nurses 


УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПСИХИАТРИЧНО СЕСТРИНСТВО
Д. Ламбрева
Катедра „Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, МУ – София
Резюме. През последните години в психиатричните здравни служби в България прогресивно нараства дефицитът от психиатрични медицински сестри. Причините за това са обективни и се свързват със задълбочаващите се проблеми в сферата на психичното здраве. В статията са представени резултати от проведено собствено проучване сред студенти от специалност „Медицинска сестра” относно удовлетвореността им от обучението по психиатрично сестринство. Проучена е оценката на студентите за връзката между обучението по психиатрично сестринство и промяната в отношението им към лицата с психични разстройства, желанието за упражняване на професията в психиатричните служби, необходимостта от допълнително обучение по тази учебна дисциплина и предпочитаните форми на изпитване. Анализът на резултатите показва, че студентите са удовлетворени от обучението и в резултат на него са станали по-толерантни спрямо лицата с психични проблеми, биха искали да бъдат увеличени практическите часове по психиатрично сестринство, но не биха работили като психиатрични медицински сестри.
Ключови думи: психиатрична здравна грижа, психиатрично сестринство, психиатрично обучение

STUDENTS’ SATISFACTION WITH THE TRAINING IN PSYCHIATRIC NURSING 
D. Lambreva
Health Care Department, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. In recent years, mental health services in Bulgaria have registered a gradually rising deficit of psychiatric nurses. The reasons for that are objective and are associated with the deepening problems in the field of mental health. The article  presents  the results of a survey undertaken among nursing students that investigated their satisfaction from Psychiatric Nursing Education. The  evaluation of  students focused on several aspects: the relationship between the training in psychiatric nursing and the change in students’ attitude towards people with mental disorders and the desire to work in mental health services; the need for additional training in this subject and preferred forms of testing.  Analysis of the results showed that students were  satisfied with the training and as a result they have become more tolerant towards people with mental health problems. The students would also like the number of  practical classes in psychiatric nursing to be increased, but they  would  not work as psychiatric nurses.
Key words: psychiatric health care, psychiatric nursing, psychiatric training


ДОВЕРИЕТО КЪМ ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ – ИНДИКАТОР ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕТО
НА ОБЩЕСТВОТО

С. Попова1 и А. Попов2
1Медицински колеж, Медицински университет – Варна
2Варненски свободен университет

Резюме. В статията са представени резултати от проучване на доверието към здравната институция – в частност към държавния здравен контрол, осъществяван във Варненски регион. Проучено е мнението на 100 души, работещи в контролирани обекти от здравната институция в региона, както и мнението на 33 стажант-инспектори, завършващи обучението си в Медицински колеж – Варна. Резултатите показват, че професионалните качества, комуникативната култура и чувството за отговорност на държавния здравен инспектор имат определяща роля при формиране на обществените нагласи и доверието към институцията. Доверие към провеждания държавен здравен контрол през 2011 г. изразяват 74,6% от анкетираните спрямо 57,1% през 2010 г. Подобряват се впечатленията на стажант-студентите, като преки наблюдатели и участници в процеса на здравния контрол.
Ключови думи: доверие, благополучие, здравна институция, държавен здравен инспектор

TRUST IN THE PUBLIC HEALTH CONTROL – AN INDICATOR FOR WELL-BEING OF THE SOCIETY
S. Popova1 and A. Popov2
1Medical college, Medical university – Varna
2Varna Free University

Summary. The article presents the results of a survey that assessed the level of trust in the health institution, in particular in the public health control exercised by the regional health authority in Varna region. The opinion of 100 people working in the divisions controlled by the health institution in the region, as well as the opinion of 33 intern-inspectors, completing their studies in the Medical College of Varna, was obtained. The results showed that the professional qualities, communicative culture and sense of responsibility of state health inspectors play a crucial role in shaping public perceptions and confidence in the institution. In 2011, trust in the exercised by the state health control expressed 74.6% of the respondents, compared to 57.1% in 2010 year. The impressions of the intern-students as direct observers and participants in the health control are growing.
Key words: trust, well-being, health institution, state health inspector


ПРОМЕНИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЕМЕЙСТВА С ДЕТЕ
С НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ

С. Дюлгерова
Катедра „Сестрински хирургични грижи”, Факултет „здравни грижи“, Медицински университет – Плевен
Резюме. Наличието на младежи, злоупотребяващи с наркотични вещества, е сериозен проблем за семейството. Възникналите проблеми стават причина за промени във взаимоотношенията и функционирането на семейството. За преодоляването им е необходима системна психотерапевтична работа, а не просто следване на добри съвети.
Ключови думи: наркотична зависимост, семейно здраве, качествена здравна грижа, подкрепа на семейството

CHANGES IN FAMILY RELATIONSHIPS AND FUNCTIONING IN FAMILIES WITH A DRUG-ADDICTED CHILD
S. Dyulgerova
Department of Nursing Faculty Surgical Care, Faculty of Health care, Medical University – Pleven
Summary. Narcotic abuse among young adults poses a serious problem to the family. It changes the relationships and functioning of the family. A systematic psychotherapeutic approach and effective health care plan are essential to overcome the negative impact on the affected family members. The objective of the study was to identify and evaluate the changes in family relationships and functioning in families with a child or a young adult with narcotic addiction. Psychometric test for quick diagnosis of the parents’ anxiety degree was applied to the members of 56 families (total of 108 respondents).
Key words: drug abuse, family health, effective health care, family support


КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ С ПСОРИАЗИС – САМООЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОСТИЦИРАНО ЗАБОЛЯВАНЕ
С. Дюлгерова1, Е. Димитрова и Т. Курдов2
1Катедра „Сестрински хирургични грижи“, Факултет „Здравни грижи“, МУ – Плевен
2Факултет „Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“, МУ – Плевен

Резюме. Псориазисът е хронично-рецидивиращо заболяване с непредсказуемо протичане. Лечението е непрекъснато, продължаващо цял живот, подобно на лечението при други социалнозначими заболявания. Качеството на живот на пациентите с псориазис е влошено поради трудно постижимото окончателно излекуване. Самооценката на пациентите показва положителна динамика на диспансерно наблюдаваните пациенти в трудоспособна възраст.
Ключови думи: псориазис, сестрински грижи, качество на живот, самооценка, диагностицирано заболяване

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH PSORIASIS – SELF-ASSESSMENT OF PATIENTS DIAGNOSED
WITH THE DISEASE

S. Dyulgerova1, E. Dimitrova and T. Kurdov2
1Department „Surgical Nursing Care“, Faculty of Health Care, MU – Pleven
2Faculty of Health Care, Nursing Specialty, MU – Pleven
Summary. Psoriasis is a chronic relapsing disease with an unpredictable course. Like other socially significant lifelong conditions, it requires a long-term treatment. Quality of life of psoriasis patients is poor because full recovery is difficult to achieve. Patients’ self-assessment showed positive dynamics among dispensary observed patients in working age.
Key words: psoriasis, nursing care, quality of life, self-assessment, diagnosed disease

 
©2008-2011