МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2014 -В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
    

КОМПЛЕКСНИЯТ ПОДХОД В ОСНОВАТА НА ЕФЕКТИВНАТА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
НА ДИАБЕТНОТО СТЪПАЛО

О. Костов1, С. Владева2, М. Божкова3 и Г. Петрова3
1Катедра ”Сестрински и акушерски грижи”, Медицински факултет
2Клиника по ендокринология и болести на обмяната, МБАЛ „Каспела“, МУ – Пловдив
3Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив

Резюме. През последните години броят на диабетиците в България надхвърля епидемичния брой от 500 хиляди. Най-тежкото диабетно усложнение е т.нар. „диабетно стъпало“, което е свързано с продължително и скъпо лечение. В лечението на диабетното стъпало мултидисциплинарният екипен подход е специфичен и задължителен: ендокринолог, съдов хирург, ортопед, специализирана в областта на диабета медицинска сестра, хироподист, рехабилитатор. Язвите по краката на диабетиците често се инфектират и възниква необходимост от ампутация. В тази връзка диабетната сестра има важната задача да обобщи и критично да идентифицира лицата с висок риск от гангрена на долните крайници и необходимост от предотвратяващи интервенции. Превенцията на диабетни язви по краката започва с проверка на редица показатели: метаболитен контрол, артериално налягане, променен усет при допир, вибрация и убождане, артериални пулсации, състояние на нокти и кожа; спиране на тютюнопушенето, некректомия на мазоли, оперативна корекция на деформации; оценка на обувката. В края на този профилактичен преглед медицинската сестра следва да разясни на пациента, че с един системен рехабилитационен режим може съществено да се понижи рискът от улцерации и да се спаси кракът от евентуална гангрена и ампутация. Медицинската сестра и рехабилитаторът съвместно подготвят и реализират този рехабилитационен процес. Освен това рехабилитационното лечение е от съществено значение и в периода след извършена ампутация. След като веднъж е имало язва на диабетното стъпало, съществува висок риск от повторна поява с влошаване качеството на живот и по-високи разходи по рехабилитацията. Това прави по-важна и отговорна ролята на рехабилитатора като активен участник в мултидисциплинарния екип по диабетно стъпало.
Ключови думи: захарен диабет, стъпало, медицинска сестра, рехабилитация

COMPREHENSIVE APPROACH UNDERPINNING EFFECTIVE PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETIC FOOT
O. Kostov1, S. Vladeva2, M. Bozhkova3 and G. Petrova3
1Department „Nursing and Midwifery Care”, Faculty of Medicine
2Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, MHAT „Каspela“, MU – Plovdiv
3Medical College, Medical University – Plovdiv

Summary. In recent years, the number of people diagnosed with diabetes in Bulgaria has exceeded the epidemic number of 500,000. The most severe diabetic complication is the so-called „diabetic foot“, which is associated with a long and expensive treatment. Treatment of diabetic foot requires a specific multidisciplinary team approach that involves endocrinologist, vascular surgeon, orthopedist, diabetes nurse specializing in foot care, podiatrist, and rehabilitator. Leg ulcers of diabetic patients often become infected and the need for amputation arises. In this regard, the diabetes nurse has an important task to summarize and critically identify individuals at high risk for foot ulceration and the need for preventive measures. Prevention of diabetic foot ulcers begins with examination of a number of indicators of metabolic control, blood pressure, altered sense of touch, vibration and nicks, arterial pulsations, condition of nails and skin, smoking cessation, debridement of calluses, surgical correction of deformities and evaluation of the shoe. At the end of this check, the nurse should explain to the patient that a systematic rehabilitation regimen may substantially reduce the risk of ulceration and save the leg from a possible gangrene and amputation. The nurse and the physical therapist jointly prepare and implement rehabilitation processes. Furthermore, the rehabilitation treatment is essential also in the period after an amputation. Once a diabetic foot ulcer occurred, recurrence is common, and is associated with worsening of quality of life and higher costs of rehabilitation. This emphasizes the important and responsible role of the physical therapist as an active participant in a multidisciplinary diabetic foot team.
Key words: diabetes mellitus, foot, nurse, rehabilitation


РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРЕВЕНЦИЯТА И ГРИЖИТЕ ЗА ДИАБЕТНОТО СТЪПАЛО
О. Костов
Катедра „Сестрински и акушерски грижи”, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Диабетното стъпало е най-честата причина за нетравматични ампутации и инвалидизация на пациентите. В развитието на този синдром участва основно диабетната невропатия с всичките ѝ компоненти.  Поради епидемичното разпространение на захарния диабет диабетното стъпало придобива голяма социална значимост, а високата цена на неговата профилактика и лечение го превръщат в сериозен хуманен, медицински и икономически проблем. Качествените грижи за диабетното стъпало изискват професионален мултидисциплинарен екип, в който на второ място след лекаря задължително участва медицинска сестра, специално подготвена за целта. Профилираната медицинска сестра активно участва в превенцията и ранното откриване на диабета и неговите усложнения, вкл. и диабетното стъпало. Компетентната роля на диабетната сестра обхваща регулярен скрининг за рисково диабетно стъпало, контрол на свързаните със стъпалото фактори, категоризация на настъпили вече нарушения. Паралелно с това диабетната сестра има специална обучителна роля в превенцията на диабетното стъпало, в грижата за краката и предотвратяване на контузия на стъпалото, в ранното откриване на каквито и да са промени по кожата и сетивността на долните крайници. При всеки преглед в кабинета провежда системно обучение относно цялостния контрол на диабета и по отношение на грижите за краката. В нашата страна курсовете за профилирани диабетни сестри са недостатъчни. Такова обучение дава възможност за опознаване и приложение на най-съвременните инструкции по грижите за диабетното стъпало в името на цялостното здравно подпомагане на пациентите. Ключът към бъдещо намаление на честотата на диабетното стъпало е създаването на екип за грижи за краката, в който компетентната медицинска сестра играе ключова роля.
Ключови думи: захарен диабет, диабетно стъпало, медицинска сестра

THE ROLE OF THE NURSE IN THE PREVENTION AND CARE OF DIABETIC FOOT
O. Kostov
Department „Nursing and Midwifery Care”, Faculty of Medicine, Medical University – Plovdiv
Summary. Diabetic foot is the most common cause of non-traumatic amputation and disability of patients. Diabetic neuropathy with all its components plays a major role in the development of this syndrome. Due to the epidemic spread of diabetes, diabetic foot acquires greater social significance, and the high cost of its prevention and treatment makes it a serious humanitarian, medical and economic problem. Quality care for diabetic foot requires professional multidisciplinary team, in which the second most important participant, after the doctor, is the nurse specially trained for the purpose. A profiled nurse is actively involved in the prevention and early detection of diabetes and its complications, including diabetic foot. Competent role of diabetes nurses covers regular screening for diabetic foot risk, control of the associated foot factors and classification of disorders that already developed. In parallel, the diabetes nurse has a special training role in the prevention of diabetic foot, in foot care education targeted at preventing foot injury and early detection of any skin changes or abnormal sensation in the lower limbs. At every office review the nurse conducts a systematic training on overall diabetes control and care for the feet. In our country the specialized diabetes nurses’ courses are insufficient. Such training programs would allow better understanding and application of the latest instructions on diabetic foot care in the name of improving the overall health of patients. The key to further reduction of the frequency of diabetic foot is to create a team for the care of the feet, where the competent nurse would play a key role.
Key words: diabetes mellitus, diabetic foot, nurse

 
©2008-2011