МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2013

line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Д. Петрова.
Взаимоотношенията между лекари и пациенти – основен фактор за удовлетворението от здравната система

А. Тачев, Д. Чохаджиева, Н. Василева и А. Димитрова.
Разработване и валидиране на метод с високоефективна течна хроматография (HPLC) за определяне на ултравиолетов (UV) филтър полиетилен гликол 25-параамино бензоена
киселина (PEG-25 PABA) в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с други химични, както и с физичните UV филтри Zinc oxide и Titanium dioxide)   
    

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
Р. Стоянова.
Фактори, предиктори на текучеството при медицинските сестри

Т. Ганчева и Д. Гавраилова.
Комплексни програми за здравна промоция

Т. Ганчева и Д. Гавраилова.
Мястото на училището в промоцията на здравето 

ОБЗОРИ
Хр. Живкова.
Донорство на генетичен материал

С. Ненчева, Т. Стоев и М. Стойкова.
Умеем ли да комуникираме
 
М. Варнева.
Ретроспекция и развитие на денталната медицина и зъботехниката чрез проучване на чуждия опит  
    

 

ORIGINAL ARTICLES
D. Petrova.
The doctor-patient relationship – a major determinant of satisfaction with the health care system

A. Tachev, D. Chohadzhieva, N. Vasileva and A. Dimitrova.
Development and validation of HPLC method for determination of polyethylene glycol 25 p-aminobenzoic acid (PEG-25 PABA) UV-filter in sunscreens (singularly and in combination with other chemical UV filters as well as with physical UV filters zinc oxide and titanium dioxide) 
 

CONTRIBUTING TO HEALTH
R. Stoyanova.
Factors affecting nursing turnover

T. Gancheva and D.Gavrailova.
Complex programs for health promotion

T. Gancheva and D.Gavrailova.
The role of school in health promotion
    

REVIEWS
Chr. Jivkova.
Donorship of genetic material

S. Nencheva, T. Stoev and M. Stoykova.
On the communication skills

M. Varneva.
Retrospective and development of dentistry and dental technology studying foreign experience   

 
©2008-2011