МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2013 - ОБЗОРИ

line decor
  
 
 

 ДОНОРСТВО НА ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
Хр. Живкова
Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, ФОЗ, МУ – София
Резюме. В резултат на процедурите за инвитро оплождане се създават хиляди човешки ембриони, които не се имплантират. “Излишните” ембриони се съхраняват в замразено състояние, докато не бъдат размразени за изхвърляне, даряване за научни експерименти или имплантация. Това повдига редица етични и законови въпроси. Какъв е статутът на ембриона? Ако той е идентичен с човешка тъкан или орган, тогава може да бъде даряван. Някои автори говорят за “осиновяване на ембриони”. В тези случаи замразеният ембрион се имплантира в матката на жена, която не е негова генетична майка, със съгласието на генетичните родители.
Key words: донорство на ембрион, инвитро оплождане, осиновяване на ембрион

DONORSHIP OF GENETIC MATERIAL
Chr. Jivkova
Department of Social Medicine and Health Management, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. In-vitro fertilization procedures have created thousands of human embryos that have not been implanted. Such ‘surplus’ embryos are suspended in a frozen state, waiting to be thawed and discarded, donated to science or implanted in a womb. This arises many ethical and legislative questions. What is the status of the embryo? If the embryo is equated with the human tissues or organs, it may be donated. Some authors speak about embryo adoption. In the case of embryo adoption, the frozen embryo is implanted in the womb of a woman, who is not the genetic mother, with the consent of the genetic parents.
Key words: embryo donation, in-vitro fertilization, embryo adoption

УМЕЕМ ЛИ ДА КОМУНИКИРАМЕ
С. Ненчева1, Т. Стоев2 и М. Стойкова1
1Катедра „Социална медицина и обществено здраве“,
2Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина“,
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив, България

Резюме. Комуникативните умения се използват за водене на разговор, чиято задача е да запознае обучаващите се с комуникационните умения и помагащите процеси, като цяло, и със свързаните с тях поведения на хората и специалистите, които съветват или помагат за решаването на проблемите на нуждаещите се. Това изисква притежаване на умения, знания и висока професионална компетентност за осъществяване на индивидуалната и екипната работа. Обучаващите лица трябва да покажат чрез своите знания и дейности какво предстои за преодоляване на проблемите на ежедневието и как трябва да се постъпи при трудно решими проблеми. Изборът на помагаща професия е високохуманна задача и изисква да се притежават знания, умения и висока професионална компетентност за осъществяването на индивидуалната работа със случаите и на работата в екип. Тук трябва да бъде показано, чрез знанията и дейностите, какво предстои за преодоляване на проблемите на ежедневието и как следва да се постъпи при трудно решими проблеми. Затова е необходимо да се познават ходът на комуникационния процес и индивидуалните грешки, които могат да се допуснат. Уменията да се водят разговори, които има значение за ефективността на комуникацията, най-често са: адаптиране и активно слушане, формулиране на целите, модела и фазата на разговора, задаване на въпроси, парафразиране, изразяване на чувства и проследяване на извършващите се процедури в отделните нива и фази на различните модели.
Ключови думи: комуникативни умения, методи на обучение

ON THE COMMUNICATION SKILLS
S. Nencheva1, T. Stoev2 and M. Stoykova1
1Department of Social Medicine and Health Management,
2Department of Health Management, Health-care Economics and General Medicine,
Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv, Bulgaria

Summary. Communication skills are used to conduct a conversation, which aim is to familiarize the trainees with the communication skills and helping processes in general, and the related behavioral patterns of the people and experts, who advise or help other people in need to solve their problems. Choosing a helping profession is a highly humane mission, which requires specific skills, knowledge and high professional competence to carry out individual and teamwork. Trainees must demonstrate knowledge and proficiency in coping with everyday problems and difficult ones, as well. The above mentioned requirements show the need for the trainees to be well prepared theoretically about the frequent errors made within the process of communication. Common skills affecting the efficiency of conversation are as follows: adaptability and active listening; summarizing of the goals, type and stage of conversation; asking and paraphrasing questions; expressing feelings and emotions; monitoring of ongoing procedures at the certain stages of the conversational models.
Key words: communication skills, training methods

РЕТРОСПЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА И ЗЪБОТЕХНИКАТА чрез ПРОУЧВАне на ЧУЖДИЯ ОПИТ
М. Варнева
Медицински колеж, Медицински университет – Варна
Резюме. Потребността от лечение на заболелите зъби и от възстановяване на целостта на зъбно-челюстната система възниква от зората на човечеството. Първите данни за такива протези датират от XL до XXX век пр.н.е. от страните с най-древна култура – Китай, Индия, Асиро-Вавилония и Египет. Според редица изследователи археологически находки показват, че 3-4 хил. години пр.н.е. са били изработвани единични или група зъби. Китайците са правили лицеви протези от восък и смола, а по-късно от метал, емайлиран с порцелан. Според исторически данни при египетските мумии са намерени изкуствени носове, уши и очи, изработени от различни материали. Целта на този обзор е чрез проучване на чуждия опит да се направи ретроспекция на денталната медицина и зъботехниката през вековете в световен мащаб. За постигане на поставената цел използвахме исторически метод и проучихме 18 литературни източника. Опитахме се да съберем данни и да представим историческото развитие на материалознанието, протетичната дентална медицина, ортодонтията и челюстно-лицевата протетика, като части на денталната медицина, където зъботехническият труд е от изключителна важност.
Ключови думи: дентална медицина, зъботехника, ретроспекция, исторически данни

A RETROSPECTIVE AND DEVELOPMENT OF DENTISTRY AND DENTAL TECHNOLOGY STUDYING FOREIGN EXPERIENCE
M. Varneva
Medical College, Medical University – Varna
Summary. The need for treatment of the diseased teeth and restoration of the integrity of the
tooth-jaw system has appeared since the dawn of humankind. The first evidence of such prostheses dates back to the 40-30 centuries B.C. in the oldest civilizations – Ancient China, India, Assyro-Babylon and Egypt. According many researchers archaeological findings show that a single tooth or groups of teeth have been produced since 4000 years B.C. The ancient Chinese used to make facial prostheses of wax and resin, and later of metal with porcelain enamel. According to historical data artificial noses, ears and eyes made of different materials were found with the Egyptian mummies. The aim of this article is to make a retrospection of dental medicine and dental techniques on a worldwide scale through the centuries studying the foreign experience. In order to achieve this aim, we used a historical method and studied 18 literature sources. We have tried to collect data and present the historical development of the knowledge of materials, prosthetic dentistry, orthodontics and maxillo-facial prosthetics as a part of dental medicine, where the dental technicians work is of the utmost importance.
Key words: dental medicine, dental technology, retrospective study, history

 
©2008-2011