МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2013 - АВТОРСКИ СТАТИИ

line decor
  


    
  

  

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ – ОСНОВЕН ФАКТОР
ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО ОТ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

Д. Петрова
Факултет по обществено здраве, МУ – София
Резюме. Въпросите с качеството на здравните услуги в България са много актуални и са изследвани многократно от различни автори и институции. За установяването на качеството на комуникацията беше проведена анонимна стандартизирана анкета сред 1342 пациенти. В социологическото проучване са включени въпроси, свързани с отзивчивостта на лекарите и продължителността на лекарския преглед. Целта е качественото и количественото измерване на вниманието на лекарите към пациентите. Резултатите от изследването на отзивчивостта на лекарите към здравните проблеми на пациентите са обезпокоителни – 65,13% от респондентите считат, че лекарите не проявяват необходимото внимание и съпричастност. Основните причини за пренебрегването на пациентите от лекарите са обективни и са следствие от начина на финансиране на първичната извънболнична помощ, базиран на капитация и такси за посещение. Следователно реформирането на здравноосигурителната структура трябва да бъде в посока заплащане на лекарите, основано на терапевтичните резултати от лечението и удовлетворението на пациентите.
Ключови думи: комуникация, взаимоотношения лекари-пациенти, удовлетворение, социологическо проучване

THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP – A MAJOR DETERMINANT
OF SATISFACTION WITH THE HEALTH CARE SYSTEM

D. Petrova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Questions about the quality of health-care services in Bulgaria are of present interest and have been discussed repeatedly by different authors and authorities. In order to establish the quality of communication, an anonymous standardized survey, including 1342 patients, was conducted. Some of the questions included in this sociological study were focused on doctor’s responsiveness and the duration of medical examination. The aim of the study was to perform a qualitative and quantitative evaluation of the attention that doctors pay to patients. The study of doctors’ responsiveness to patients’ health problems led to alarming results – 65.13% of respondents considered that doctors do not pay enough attention and sympathy. The main reasons for doctors overlooking their patients are objective and a result of the primary health care being funded on per capita and per visit basis. In conclusion, the reform of the health care structure needs to focus on doctors’ payment, which should be based on the actual treatment results and patients’ satisfaction.
Key words: communication, doctor–patient relationship, satisfaction, sociological study

РАЗРАБОТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА МЕТОД С ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ (HPLC) ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЛТРАВИОЛЕТОВ (UV) ФИЛТЪР ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ 25-ПАРААМИНО БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА (PEG-25 PABA)
В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ (ПРИ САМОСТОЯТЕЛНО И ПРИ СЪВМЕСТНО
ПРИСЪСТВИЕ С ДРУГИ ХИМИЧНИ, КАКТО И С ФИЗИЧНИТЕ UV ФИЛТРИ ZINC OXIDE И TITANIUM DIOXIDE)

А. Тачев1, Д. Чохаджиева1, Н. Василева1 и А. Димитрова2
1Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ – София
 2Машинно-технологичен факултет – София, Технически университет

Резюме. Отсъства референтен метод за определяне на UV филтър PEG-25 PABA в слънцезащитни козметични продукти. Целта на проучването е да се разработи и валидира метод с високоефективна течна хроматография (HPLC) за определяне на UV филтър PEG-25 PABA в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с други химични, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide). Разработен и валидиран е HPLC метод за определяне на UV филтъра PEG-25 PABA в слънцезащитни козметични продукти, който е приложим както при самостоятелно, така и при съвместно присъствие с други химични, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide. Методът се основава на разтваряне на козметичния продукт в абсолютен етилов алкохол и последващо количествено определяне спрямо калибровка на сертифицирано сравнително вещество по метода на външния стандарт. Проведени са общо 52 изпитвания, на базата на които са изведени параметрите на метода. Разработеният и валидиран HPLC метод за определяне на UV филтър PEG-25 PABA в слънцезащитни козметични продукти е бърз, с добра чувствителност, точност и възпроизводимост и може да бъде използван при контрола на слънцезащитните козметични продукти.
Ключови думи: ултравиолетов филтър, слънцезащита, валидиране

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF HPLC METHOD FOR DETERMINATION
OF POLYETHYLENE GLYCOL 25 P-AMINOBENZOIC ACID (PEG-25 PABA)
UV-FILTER IN SUNSCREENS (SINGULARLY AND IN COMBINATION WITH OTHER
CHEMICAL UV FILTERS AS WELL AS WITH PHYSICAL UV FILTERS ZINC OXIDE AND TITANIUM DIOXIDE)

A. Tachev1, D. Chohadzhieva1, N. Vasileva1 and A. Dimitrova2
1National Center of Public Health Protection – Sofia, Bulgaria
2Faculty of Machine Technology, Technical University – Sofia, Bulgaria
Summary. So far, no referent method has been reported for determination of PEG-25 PABA UV filter in sunscreens. The aim of this study is to develop and validate an HPLC method for determination of UV filter in sunscreen formulations (singularly and in combination with other chemical UV filters as well as with physical UV filters Zinc Oxide and Titanium Dioxide). The HPLC method has been developed and subsequently validated for determination of PEG-25 PABA UV filter in sunscreen products, which is applied both singularly and in combination with other chemical UV filters as well as with physical UV filters Zinc Oxide and Titanium Dioxide. The method is based on the dissolve of cosmetic product in absolute ethanol following quantitation versus calibration curve of certified referent substance by the method of external standard. A total of 52 tests was carried out, based on which the related parameters of the method were derived. The proposed developed and validated HPLC method for determination of PEG-25 PABA UV filter in sunscreens is rapid, highly sensitive, precise and accurate, which is useful for the routine determination of PEG-25 PABA UV filter in sunscreen products.
Key words: ultra-violet (UV) filters, sunscreens, validation

 
©2008-2011