МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor

1/2013 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

line decor
  


    
  

  

 

 

ФАКТОРИ, ПРЕДИКТОРИ НА ТЕКУЧЕСТВОТО ПРИ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
Р. Стоянова
ФОЗ, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Намаляващата привлекателност на сестринската професия през последните години е световен проблем. Често недоволството от работата се сочи като основната причина за голямото текучество в тази професия. В статията са направени подробен преглед и критичен анализ на факторите, предопределящи текучеството при медицинските сестри, от специализираната литература. Предложени са стратегии за справяне с недостига на медицински сестри и за повишаване на имиджа на професията.
Ключови думи: текучество, миграция, удовлетвореност от труда, предиктори на текучеството, сестри

FACTORS AFFECTING NURSING TURNOVER
R. Stoyanova
Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
Summary. In recent years, the decreasing attractiveness of the nursing profession is a worldwide problem. Dissatisfaction with work is often cited as the main reason for the high turnover in the profession. This article presents a detailed review and critical analysis of the predictive factors of turnover for nurses based on specialized literature. Several strategies are offered to address the shortage of nurses and enhance the image of the profession.
Key words: turnover, migration, job satisfaction, predictors of turnover, nurses


КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ
Т. Ганчева1 и Д. Гавраилова2
1Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по вътрешни болести, ендокринология
и болести на обмяната „Д-р Татяна Ганчева-Георгиева” – Свищов
2Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София

Резюме. Промоцията на здравето е процес за създаване на възможности на хората чрез саморегулиращо се здравно поведение да подобрят собственото си здраве. Промоцията на здравето е качествено нов подход, нова парадигма и философия, нова стратегия за подобряване на общественото здраве. Тя се стреми да преодолее доминирането на тесните медицински проблеми и да ангажира широк спектър от личностни и социални фактори за стимулиране и укрепване на здравето, за да не се стига до необходимостта от лечение.
Ключови думи: здравна промоция, здравни стратегии, програми за здравна промоция

COMPLEX PROGRAMS FOR HEALTH PROMOTION
T. Gancheva1 and D.Gavrailova2
1Individual Practice for Specialized Medical Care in Internal Medicine,
Endocrinology and Metabolic Diseases „Dr. Tatyana Gancheva-Georgieva“ – Svishtov

2Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Health promotion is the process of enabling people to improve their own health through self-regulatory health behavior. The health promotion is an innovative approach and philosophy, a new paradigm, a new strategy to improve public health. It seeks to overcome the dominance of narrow medical problems and to engage a wide range of personal and social factors to stimulate and promote health, to prevent the need for treatment.
Key words: health promotion, health strategies, health promotion programs

 

МЯСТОТО НА УЧИЛИЩЕТО В ПРОМОЦИЯта НА ЗДРАВЕТО
Т. Ганчева1 и Д. Гавраилова2
1Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по вътрешни болести, ендокринология
и болести на обмяната „Д-р Татяна Ганчева-Георгиева” – Свищов
2Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София

Резюме. Промоцията на здравето се определя като процес, при който хората получават възможност да увеличат контрола върху своето здраве и да го подобрят – Отавска харта за промоция на здравето, СЗО, 1986. Ключовият въпрос за обществото е как изборът на здравословен начин на живот да стане най-лесният избор. Привличането на младите хора в дейности за утвърждаване и развитие на тяхното здраве е важна и отговорна задача.
Ключови думи: здравна промоция, здравно образование, училища за промоция на здраве, училищни програми за здравословно хранене

THE ROLE OF SCHOOL IN HEALTH PROMOTION
T. Gancheva1 and D.Gavrailova2
1Individual Practice for Specialized Medical Care in Internal Medicine,
Endocrinology and Metabolic Diseases ‘Dr. Tatyana Gancheva-Georgieva’ – Svishtov

2Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Health promotion is defined as “the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health” - Ottawa Charter for Health Promotion, WHO 1986. The key question for society is how the choice of a healthy lifestyle can be the easiest choice. Involving young people in activities for the promotion and development of health is an important and responsible task.
Key words: health promotion, health education, school health promotion, school nutrition programs

 
©2008-2011