МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2012
line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Р. Дойновска.
Удовлетвореност от труда в условията на болничния стационар при професионалистите
по здравни грижи

Р. Паскалева.
Ролята на наставника за формиране на професионалните компетенции на студентите
от специалност „Рехабилитатор” по време на преддипломния стаж

И. Атанасова.
Връзката между удовлетвореността от работата и професионалния стрес сред специалистите,
работещи в лечебно заведение

Т. Момчилова, С. Кутрянска и Е. Михайлова.
Дула или акушерка – в плен на модата или необходимост

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
С. Тончева.
Фактори, определящи професионалния имидж на медицинската сестра

ОБЗОРИ
Р. Дойновска.
Управление на човешките ресурси – развитие на практиката и теорията на управление,
школи и концепции за управление

Р. Янева.
Етични проблеми на новите технологии в медицинската практика

РЕФЕРАТИ


ORIGINAL ARTICLES
R. Doinovska.
Job satisfaction of health care professionals in a hospital stationary

R. Paskaleva.
Mentor’s role in the formation of professional competencies in students of the specialty "rehabilitation"
during their prediploma traineeships

I. Atanasova.
The relation between job satisfaction and professional stress among health care specialists

T. Momchilova, S. Kutryanska and E. Mihailova.
Doula or midwife: are we captives of a modish influence or a real necessity?

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE
S. Toncheva.
Factors determining the professional image of a nurse

REVIEWS
R. Doinovska.
Human resource management – development of management practice and theory,
schools of thought and concepts

R. Yaneva.
Ethical problems introduced by new technologies in medical practice

ABSTRACTS

 
©2008-2011