МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2012 - ОБЗОРИ
line decor
  
 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – РАЗВИТИЕ НА ПРАКТИКАТА И ТЕОРИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ,
ШКОЛИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Р. Дойновска
Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ – ВМА – София
Резюме. В статията се разглеждат въпроси, свързани развитието на концепциите за управление, основни постановки в теорията и практиката на управление. Съвременното управление изисква от мениджърите знания и умения при управлението на организациите и хората. Управлението на сестринството се подчинява на концепциите от управленската теория и практика. Интересът към управлението е оправдан и поради факта, че то се превръща в решаващ фактор за обществено-икономическото развитие.
Ключови думи: управленска теория и практика, школи и концепции за управление, организация, човешки ресурси

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – DEVELOPMENT OF MANAGEMENT PRACTICE AND THEORY,
SCHOOLS OF THOUGHT AND CONCEPTS

R. Doinovska
Clinic of Pneumology and Phthisiology, MHAT – MMA – Sofia
Summary. The article examines issues related to the development of management concepts, basic formulations of the theory and practice of management. Modern management requires managers of knowledge and skills in managing people and organizations. Interest in management is justified by the fact that it becomes a crucial factor for the socio-economic development.
Key words: management theory and practice, management schools of thought and concepts, organization, human resources

 

ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА
Р. Янева
Катедра по икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве,
Медицински университет – София

Резюме. От средата на ХХ в. медицината навлиза в друг етап на своето развитие. Най-забележителната иновация в медицината е доминирането на сложните прецизни диагностични и терапевтични технологии. В резултат на тези технологии силно се оскъпиха медицината и здравеопазването. Всички тези постижения на науката и техниката създават немалко етични проблеми и дилеми. Трябва да се подчертае, че успехите на съвременната медицина са "нож с две остриета" – често по-дългият живот се постига с цената на големи страдания, болести и много финансови средства. Внасянето в практическата диагностична и терапевтична работа на много и най-различна и сложна техника е една от причините за дехуманизация в медицинската професия.
Ключови думи: диагностични и терапевтични технологии, етични проблеми, медицинска професия

ETHICAL PROBLEMS INTRODUCED BY NEW TECHNOLOGIES IN MEDICAL PRACTICE
R. Yaneva
Department of Health Economics, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Since the mid-twentieth century medicine has entered another stage of its development. The most striking innovation in medicine is the prevalence of complex precise diagnostic and therapeutic technologies. As a result of the introduction of these technologies, the costs of medical treatment and health care have been continuously rising. All these achievements of science and technology create many ethical problems and dilemmas. It should be emphasized that the success of modern medicine is a double-edged sword: frequently, a longer life is achieved at the cost of great suffering, diseases and many funds. Introduction into practical diagnostic and therapeutic use of many different and complex equipments is one of the reasons for the dehumanization of medical profession.
Key words: diagnostic and therapeutic technologies, ethical problems, medical profession

 
©2008-2011