МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2012 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 

 УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА БОЛНИЧНИЯ СТАЦИОНАР ПРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Р. Дойновска
Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ – ВМА – София
Резюме. Удовлетвореността от труда е свързана с трудовото поведение. Тя зависи от условията на труд, мотивацията и възможностите на отделния човек, признанието на труда в колектива и в обществото. Проведено е проучване сред професионалисти по здравни грижи в четири болници относно удовлетвореността им от трудовото представяне. Резултатите показват висока удовлетвореност, но и възможности за оптимизиране на професионалната им дейност и по-високо признание.
Ключови думи: сестринство, условия на труд, съдържание на работа, удовлетвореност

JOB SATISFACTION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS IN A HOSPITAL STATIONARY
R. Doinovska
Clinic of Pneumology and Phthisiology, MHAT – MMA – Sofia
Summary. Job satisfaction is related with job performance in employees. It depends on working conditions, personal motivations and capabilities, work recognition by colleagues and society. A study on job satisfaction was conducted among health care professionals working in four hospitals. The results showed high job satisfaction, but revealed unused possibilities for optimizing health care professionals’ activities and achieving higher job recognition.
Key words: nursing, working conditions, work content, job satisfaction

 

РОЛЯТА НА НАСТАВНИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ
ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР” ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ

Р. Паскалева
Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора
Резюме. Наставникът е централна фигура по време на преддипломния стаж на студентите от специалност „Рехабилитатор”. Неговата основна задача е да подпомогне обучаваните в усвояване на медицинската професия, да ги запознае със закономерностите и условията, които осигуряват качествено здравеопазване, с грешките и пропуските в лечебния процес и с възможностите за тяхното преодоляване. С негова помощ се осъществява формирането на професионалните компетенции и на етично отношение към пациента и неговите близки. Студентите работят съвместно в екип с наставниците под контрола на лекаря по физикална и рехабилитационна медицина, във взаимодействие с лекуващия лекар – клиницист, личния лекар – при възстановяване и лечение на травматологични, ортопедични, детски, неврологични и други заболявания.
Ключови думи: наставник, преддипломен стаж, професионални компетенции, медицински екип

MENTOR’S ROLE IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES IN STUDENTS
OF THE SPECIALTY "REHABILITATION" DURING THEIR PREDIPLOMA TRAINEESHIP
S
R. Paskaleva
Medical College at Trakia University – Stara Zagora
Summary. The mentor is a central figure during the pre-diploma traineeships of students from this specialty. Her/his main task is to assist students in mastering medical profession, to acquaint them with the objective laws and conditions that provide quality health care, the errors and omissions in the treatment process and the possibilities for their overcoming. With mentor’s assistance, the formation of professional competencies and ethical attitude towards patients and their relatives is carried out. The students work together in a team with their mentors, under the supervision of a doctor in Physical Medicine and Rehabilitation, in collaboration with the attending physicians/clinicians and family doctors in cases of recovery and treatment of traumatic, orthopedic, pediatric, neurologic and other diseases.
Key words: mentor, prediploma traineeship, professional competencies, medical team

 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС
СРЕД СПЕЦИАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ
В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
И. Атанасова
СБДПЛРДЦП „Св. София” – София
Резюме. Промените в системата на здравеопазването поставиха нови и нелеки предизвикателства пред заетите в него, свързани с изисквания за повишаване качеството на здравните услуги. Особеностите и спецификата на професията и условията на работната среда в лечебното заведение повлияват силно нивото на удовлетвореност от труда. Това от своя страна е базисна предпоставка за появата и развитието на професионален стрес сред медицинския персонал. Целта на настоящото изследване е да се установи нивото на удовлетвореност от труда и нивото на професионален стрес (burn out) сред професионалистите по здравни грижи в Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа (СБДПЛРДЦП) „Св. София” – София. Изведени са основните причини за проява на професионален стрес сред изследваните лица. Предвид очертаните специфики на труда в това лечебно заведение се предлагат мерки за намаляване на загегнатите от бърнаут синдрома.
Ключови думи: професионален стрес, бърнаут синдром, удовлетвореност от труда, лечебно заведение

THE RELATION BETWEEN JOB SATISFACTION AND PROFESSIONAL STRESS AMONG HEALTH CARE SPECIALISTS
I. Atanasova
Specialized Hospital for Residential Treatment, Prolonged Therapy and Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy “Sv. Sofia” – Sofia
Summary. With the changes in health care system, health care professionals face new and hard challenges related with the demands of raising the quality of health care services. The characteristics and specifics of the medical profession, along with the working environment in a health care institution, have a strong impact on the level of job satisfaction. This alone constitutes a basis for generation and development of professional stress among the medical personnel. This study aims at assessing the levels of job satisfaction and professional stress (burnout) among health care professionals working at the Specialized Hospital for Residential Treatment, Prolonged Therapy and Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy “Sv. Sofia” in Sofia. The study brings out the main reasons for professional stress in the study subjects. Measures to alleviate the burnout syndrome are proposed for the affected professionals, based on the outlined working specifics of this health care institution.
Key words: professional stress, burnout syndrome, job satisfaction, health care institutionn

 

ДУЛА ИЛИ АКУШЕРКА – В ПЛЕН НА МОДАТА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ
Т. Момчилова, С. Кутрянска и Е. Михайлова
Катедра ”Сестрински и акушерски грижи”, МФ, МУ – Пловдив
Резюме. Интересът на бъдещите майки към възраждащата се от древността професия на дулата, доказва, че независимо от динамиката на промените в областта на майчиното и детското здравеопазване желанието на много жени е раждането да протече максимално естествено. Друг остава въпросът защо те предпочитат емоционалната подкрепа на дула, а не професионалната помощ на акушерката. Мода или необходимост е този феномен.
Ключови думи: дула, акушерка, мода, необходимост

DOULA OR MIDWIFE: ARE WE CAPTIVES OF A MODISH INFLUENCE OR A REAL NECESSITY?
T. Momchilova, S. Kutryanska and E. Mihailova
Department of Nurse and Midwifery Care, Medical University – Plovdiv
Summary. Future mothers’ interest in the revival of the ancient profession of a doula reveals that regardless of the dynamic changes in the field of maternal and pediatric health care, most of them wish to give birth naturally. Besides, there remains the mystery why women prefer the emotional support of a doula to the professional one of the midwife. Does this phenomenon reflect a modish influence or a real necessity?
Key words: doula, midwife, life style, necessity

 
©2008-2011