МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2012 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
  


    
  

  

 

 

 ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИМИДЖ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
С. Тончева
Катедра „Здравни грижи”, Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет
„Проф. д-р П. Стоянов”

Резюме. Професионалният имидж на сестринското съсловие е актуален въпрос, провокиран от новите стандарти за обучение и образование, от непрекъснато повишаващите се изисквания на пациентите за качествени здравни грижи, от въведените нови роли и компетенции. Имиджът е важно условие за професионалния комфорт на сестрите и за техния адекватен отговор на очакванията на обществото. Повишаването на професионалния имидж е възможно, когато професионалните ценности, мисия и философия присъстват винаги в цялостната дейност на сестринското съсловие.
Ключови думи: професионален имидж, медицинска сестра, сестринска професия, качествени здравни грижи

 

FACTORS DETERMINING THE PROFESSIONAL IMAGE OF A NURSE
S. Toncheva
Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov”
Summary. The professional image of nurses is a topical issue, prompted by the new standards for training and education, by continuously rising patients' demands for quality health care and by the introduced new roles and competencies. This image is essential for nurses’ professional comfort and adequate responses to societal expectations. Enhancing the professional image is possible when the professional values, mission and philosophy are always present in the overall activities of nurses.
Key words:professional image, nurse,nursing profession,quality healthcare

 
©2008-2011