МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2010
line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Д. Масларов и М. Александрова.
Сестрински грижи за неврологично болните

М. Димитрова и И. Стамболова.
Проблеми на професионалното общуване на медицинските сестри

С. Кутрянска, Е. Михайлова и Т. Момчилова.
Влиянието на професионалния стрес сред сту­ден­тите от специалност „Акушерка”

С. Димитрова.
Критичното мислене в дейността на медицинската сестра

П. Петров.
Репродуктивeн период при българските роми и фактори, които повлияват неговата продължителност

П. Петров.
Предварително плануван брой деца в ромските семейства

И. Костов.
Здравен интернет портал – компоненти и връзка към болничните информационни системи

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Т. Момчилова, Е. Михайлова и С. Кутрянска.
На фокус – пациент-ориентираната медицина

СТУДЕНСТСКИ ПРОЕКТИ
А. Егридерлиева.
Стандартни хигиенни мерки. Хигиена на ръцете. Средства за лична защита

 

ORIGINAL ARTICLES
D. Maslarov and M. Alexandrova.
Nursing care of the neurological patients

M. Dimitrova and I. Stambolova.
Problems of nurses’ communication skills

S. Kutryanska, E. Mihaylova and T. Momchilova.
Educational stress in midwifery students

S. Dimitrova.
Critical thinking in nursing activities

P. Petrov.
Reproduсtive period in bulgarian roma and factors that influence its duration

P. Petrov.
Pre-planned number of children in roma families

І. Kostov.
Internet health portal – components and relation  to hospital information systems

MANAGEMENT IN HEALTH CARE
T. Momchilova, E. Mihaylova and S. Kutryanska. In the focus – the patient-oriented medicine

STUDENT'S PROJECTS
A. Egriderlieva.
Standard hygiene measures. Hand hygiene. Means of self-protection

 
©2008-2009