МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2010 - СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
line decor
    

 

 

СТАНДАРТНИ ХИГИЕННИ МЕРКИ. ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ. СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА ЗАЩИТА
А. Егридерлиева
Специалност „Управление на здравните грижи”, Медицински университет – Пловдив, студнетка
Резюме. Настоящата статия представя теоретичен модел на упражнение за студенти-медицински сестри. Разглежданият проблем касае стандартните хигиенни мерки и професионалната подготовка на студентите.
Ключови думи: медицински сестри, хигиена на ръцете, стандартни хигиенни мерки, бакалавър по здравни грижи

STANDARD HYGIENE MEASURES. HAND HYGIENE. MEANS OF SELF-PROTECTION
A. Egriderlieva
Health Care Management Specialty, Medical University – Plovdiv, a student
Summary. The present work representes a theoretical model of excersise for nursing students. The problem considered herein is topical and concerns the professional development of the students.
Key words: nurses, hand hygiene, standard hygiene measures, bachelor of health care

 
©2008-2009