МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2010 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 

СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА НЕВРОЛОГИЧНО БОЛНИТЕ
Д. Масларов1 и М. Александрова2
1Медицински колеж „Й. Филаретова”, Медицински университет – София,
Неврологична клиника, Първа МБАЛ – София
2Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме. Неврологичните заболявания (мозъчен инсулт, епилепсия, множествена склероза, Паркинсонова болест, деменции и др.) представляват третата основна причина за смъртност сред населението в България (след сърдечните и злокачествените заболявания). Малко внимание се отделя у нас на нуждите и грижите за тези болни, като се има предвид, че те представляват около 20% от общия брой хоспитализирани случаи. Целта на статията е да подпомогне студентите и дипломираните медицински сестри да развият своите познания и умения по отношение на грижите, които трябва да се полагат за пациентите с неврологични заболявания. Тя съдържа обща информация и специфични грижи, които са оформени в пет раздела: дишане, грижи за кожата, хранене, уриниране и дефекация и позициониране в леглото.
Ключови думи: сестрински грижи, неврологични заболявания, специфични нужди на пациентите

NURSING CARE OF THE NEUROLOGICAL PATIENTS
D. Maslarov1 and M. Alexandrova2

1Medical College “I. Filaretova”, Medical University – Sofia,
Clinic of Neurology, First MHAT – Sofia
2Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Neurological diseases (stroke, epilepsy, multiple sclerosis, Parkinson’s disease, dementia, etc) are the third leading cause of death for the Bulgarian population (after heart and malignant diseases). Having in mind that the patients with neurological diseases account for 20% of the total number of hospitalized, a little attention is paid to the needs and care of these patients. The article aims at developing nursing students and qualified nurses’ knowledge and skills in caring for patients with neurological diseases. The first section addresses assessment and prioritization of care needs, while the rest four sections focus on specific patient needs and cares related to respiration, skin maintenance, nutrition, urination, defecation and proper bed positioning.
Key words: nursing care, neurological disorders, specific patient needs

 

ПРОБЛЕМИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЩУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
М. Димитрова и И. Стамболова

Катедра “Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, МУ – София
Резюме. В статията са представени резултати от собствено проучване, което има за цел да се проучи ефективността на професионалните комуникации в сестринството, като се установят проблемите, свързани с нея. Чрез социологичен метод е изследвано мнението на 130 медицински сестри, работещи във водещи лечебни заведения в град София. Анализът на резултатите показва, че медицинските сестри не отделят достатъчно време за разговори с пациентите и съществуват трудности и проблеми в професионалните комуникации, които водят до пропуски и конфликти.
Ключови думи: медицински сестри, професионално общуване, ефективност

PROBLEMS OF NURSES’ COMMUNICATION SKILLS
M. Dimitrova and I. Stambolova

Department of Health care, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. The article presents the results of a study, which aims at examining the effectiveness of nurses’ communication skills by establishing the related problems. Using a sociological method, the opinions of 130 nurses working at leading hospitals in Sofia have been investigated. The analysis of results has shown that the nurses do not spend enough time for conversations with their patients and that there are difficulties and problems in interpersonal communications, leading to omissions and conflicts.
Key words: nurses, communication skills, effectiveness

 

ВЛИЯНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС СРЕД СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА”
С. Кутрянска, Е. Михайлова и Т. Момчилова

Катедра „Сестрински и акушерски грижи”, МУ – Пловдив
Резюме. Интензивното развитие на висшето образование, въвеждането на нови програми и компютризацията на обучението налагат бърза адаптация на студентите към специфичните условия на обучение. Не е без значение обаче каква е физиологичната страна на процеса на обучението, тъй като при напрежение в механизмите на адаптация е възможно да се достигне и до неблагоприятни резултати от гледна точка на запазване здравето и творческата активност на студентите. В условията на преустройствата на висшето образование оценката на стресовите фактори и ситуации в процеса на обучение дава възможност да се изработят стратегии за намаляване и овладяване на стреса.
Ключови думи: стрес, обучение, студенти, акушерство

EDUCATIONAL STRESS IN MIDWIFERY STUDENTS
S. Kutryanska, E. Mihaylova and T. Momchilova

Department of Nursing and Midwifery, MU – Plovdiv

Summary. The intensive development, implementation of new educational programs and computerization of higher education require the quick adaptation of students to specific educational conditions. A special attention should be paid to physiological aspects of the educational process for some tension in students’ adaptation mechanisms may lead to unfavorable results in respect of  students’ good health and creativity maintenance. The evaluation of stress factors in the educational process can help elaborating of strategies for reducing and control of stress in the situation of changes in higher education.
Key words: stress, education, students, midwifery

 

КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ В ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
С. Димитрова

Катедра „Здравни грижи”, Факултет по обществено здравеопазване
Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна
Резюме. Критичното мислене в сестринството е съществен компонент на професионалната отговорност и качеството на здравните грижи. При вземане на решение медицинската сестра определя действия, които ще º помогнат при грижите за пациента в постигане на очакваните резултати. По този начин взетите решения се определят и в зависимост от избраните сестрински интервенции, които съдействат за постигане на желания резултат. Собствените резултати потвърждават, че критичното мислене в практиката на медицинската сестра ще насочи в правилна посока оказваните здравни грижи и ще спомогне за правилната последователност при прилагане на сестринския процес.
Ключови думи: здравни грижи, професионализъм, критично мислене, сестрински грижи

CRITICAL THINKING IN NURSING ACTIVITIES
S. Dimitrova

Department of Health Care, Faculty of Public Health,
Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov” – Varna
Summary. Critical thinking in nursing activities is an essential component of professional responsibility and quality of health care. Making her decision, the nurse predetermines actions and interventions that will help her in caring for the patient and achieving the desired results. The results of this study confirm that critical thinking in nursing practice will appropriately direct and maintain consistency in delivery of health care.
Key words: health care, professionalism, critical thinking, nursing

  

РЕПРОДУКТИВEН ПЕРИОД ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ И ФАКТОРИ, КОИТО ПОВЛИЯВАТ
НЕГОВАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

П. Петров

Клиника „Акушерство и гинекология”, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. Ромите започват репродуктивния си период в изключително млада възраст, но това не удължава съществено продължителността му поради младата възраст, в която престават да раждат. Продължителността на репродуктивния период при анкетирания контингент се определя от фактори като: възрастта за започване на половия живот; възрастта при първото раждане; общия брой живородени деца; интервалите между ражданията; възрастта при последното раждане; образованието и професионалната ангажираност.
Ключови думи: роми/семейство, брой, деца, фактори/репродуктивeн период, интервали, образование/професионална ангажираност

REPRODUСTIVE PERIOD IN BULGARIAN ROMA AND FACTORS THAT INFLUENCE ITS DURATION
P. Petrov

Clinic of Obstetrics and Gynecology, MHAT “Sv. Mina” – Plovdiv
Summary. Roma begin their reproductive period at a very young age but this does not significantly influence its duration because of the young age at which Roma stop to give birth. The duration of the reproductive period in the studied sample has been determined by several factors, such as: age of initiation of sex life, age at first birth, total number of live births, intervals between births, age at last birth, education and professional commitment.
Key words: roma/family, number, children, factors/reproductive period, intervals, education/pro­fessional commitment

  

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАНУВАН БРОЙ ДЕЦА В РОМСКИТЕ СЕМЕЙСТВА
П. Петров

Клиника „Акушерство и гинекология”, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив
Резюме. По-голямата част от ромските жени нямат предварително мнение относно планувания брой на децата, които трябва да имат. Това е и причината получените средни стойности за предварително плануван брой деца (ППБД) значително да се различават от тези на фактическия им брой. Ранното започване на семеен живот е най-честата предпоставка за липса на ППБД. С повишаване на грамотността на анкетираните мнението за ППБД се оформя все по-ясно според степените на грамотност.
Ключови думи: роми, семейство, брой, деца, фактори, семеен живот

PRE-PLANNED NUMBER OF CHILDREN IN ROMA FAMILIES
P. Petrov

Clinic of Obstetrics and Gynecology, MHAT “Sv. Mina” – Plovdiv
Summary. The majority of Roma women have no premeditative opinion on the planned number of children. That is why the resultant averages for the pre-planned number of children differ significantly from those of the actual number. Early onset of family life is the most common precondition for the absence of pre-planned number of children. With the increase of the level of literacy of the respondents, the opinion on the pre-planned number of children significantly clarifies.
Key words: Roma, family, number of children, factors, family life

 
©2008-2009