МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2010 - МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
line decor
  
 
 

НА ФОКУС – ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРАНАТА МЕДИЦИНА
Т. Момчилова, Е. Михайлова и С. Кутрянска
Катедра „Сестрински и акушерски грижи”, МУ – Пловдив
Резюме. Пациент-ориентираната медицина (ПОМ) е концепция с изключителна важност, която поставя на фокус личността на пациента и неговите нужди, разглеждани откъм биопсихологичната им страна. Ключово понятие в ПОМ е достъпът. Това е възможността за получаване на здравни грижи, подходящо ниво на тези грижи, специфични изисквания за определен тип лечение, получаване на грижи, когато се породи нужда (времеви модел). Акушерката като медицински специалист, поставен най-близо до жената в най-интимните моменти от живота º, заедно с лекаря е важен участник в изпълнението на принципите и моделите на ПОМ. Те са от изключителна важност за нормалното съществуване на здравната система като цяло и отправят нови предизвикателства към медицинските специалисти по отношение на предоставянето на навременни достатъчни грижи, ориентирани към личността на пациента.
Ключови думи: пациент-ориентирана медицина, медицински специалист

IN THE FOCUS – THE PATIENT-ORIENTED MEDICINE
T. Momchilova, E. Mihaylova and S. Kutryanska
Department of Nursing and Midwifery, MU – Plovdiv
Summary. Patient-Oriented Medicine (POM) is a concept of immense significance, which focuses on patient’s individuality and specific needs, examined in the light of their biopsychological aspects. A key term in POM is the “access”. This is the chance to obtain medical care, adequate level of medical care, specific requirements for a definite treatment, receiving care when needed (Time model). The midwife, being a medical specialist standing so close to the woman in the most intimate moments of her life, together with the physician, is a significant participant in the implementation of the principals and models of POM. Those are of extreme importance for the normal functioning of the healthcare system as a whole. They constitute new challenges before the medical specialists in terms of giving appropriate and sufficient care, oriented towards the patient’s personality.
Key words: patient-oriented medicine, medical specialist

 
©2008-2009