МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2009
line decor
  
 
 


АВТОРСКИ СТАТИИ
Д. Шопов, Б. Торньова и Т. Черкезов.
Проучване  на удовлетвореността на пациентите от качеството  на медицинското обслужване

Кр. Митева и З. Атанасова.
Основни фактори на трудовата мотивация на акушерките,  работещи в сферата на болничната акушеро-гинекологична  помощ в Стара Загора

Ст. Пъпанов, Ек. Петкова, В. Пройчев, М. Недева, Б. Кузманов, В. Грудева и Ст. Начева.
„За” и „против” изпитванията на лекарствени продукти върху деца

П. Петров, Е. Караславова и Д. Георгиев.
Място на контрацепцията при регулирането на раждаемостта  сред ромите

Св. Тодоранова.
Здравната компетентност на родителите за формиране  на здравословен стил на живот при децата

С. Йотова, Н. Митрова и М. Пенчева.
Необходимост от флуорна профилактика на кариесите при децата в детските ясли

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
Мал. Малинова, М. Малинова и E. Караславова.
Лечебен ефект на музиката в акушерството

С. Александрова.
Анализ и решаване на етични казуси

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
М. Димовска.
Катетеризация на пикочния мехур

НАУЧНИ ПРОЯВИ И МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН
Преподавателска мобилност по програмата Еrasmus

 

 

ORIGINAL ARTICLES
D. Shopov, B. Tornyova and T. Cherkezov.
Patient satisfaction survey on the quality of medical services

Kr. Miteva and Z. Atanassova.
Work motivation basic factors among midwives working in the sphere of hospital obstetric-gynaecological care in Stara Zagora

St. Papanov, Ek. Petkova, V. Proychev, M. Nedeva, B. Kuzmanov, V. Grudeva and St. Nacheva.
“Yes” versus “No” for medicinal product trials in children

P. Petrov, E. Karaslavova and D. Georgiev.
Role of contraception in fertility rate control among gypsies

Sv. Todoranova.
Family health competence for the formation of healthy lifestyle among children

S. Yotova, N. Mitrova and M. Pencheva.
The necessity of fluor preventive treatment of caries of kids  in nurseries


CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

Mal. Malinova, M. Malinova and E. Karaslavova.
Therapeutic effects of music in obstetrics
S. Aleksandrova. Analysis and decision-making of ethics-related cases

STUDENT’S PROJECTS
M. Dimovska.
Catheterization of urinary bladder

SCIENTIFIC EVENTS AND INTERNATIONAL EXCHANGE
Erasmus programme and lecturers mobility

 
©2008-2009