МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2009 - СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
line decor
 

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР
М. Димовска
Специалност „Мениджмънт на здравните грижи” – Магистърска програма, студент
Медицински университет – Пловдив
Резюме.
Съвременното развитие на професионалното образование налага концептуален модел за теоретично и практичечско обучение. Усвоените умения по време на обучението допринасят за повишаване на качеството на специализираните сестрински грижи.
Ключови думи: медицински сестри, здравни грижи, обучение на студенти

 

CATHETERIZATION OF URINARY BLADDER
M. Dimovska
 “Healthcare Management” – Master’s programme, student
Medical University – Plovdiv
Summary:
Current development of professional training has suggested a conceptual model for the theoretical and practical training of nurses. The formed professional skills during the education will contribute to increase the quality of specialized nurse care.
Key words: nurses, healthcare, education

 
©2008-2009