МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2009 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
  
 
 

ЛЕЧЕБЕН ЕФЕКТ НА МУЗИКАТА В АКУШЕРСТВОТО
Мал. Малинова1, М. Малинова2 и E. Караславова3
1АМТИИ – Пловдив,
 2АГ клиника,  УМБАЛ ”Св. Георги” – Пловдив,
 3Катедра “Социална медицина и общественоздраве”, Секция МБС, МУ – Пловдив
Резюме.
В този обзор се разглежда ролята на музиката като терапевтично средство за лечение на стреса, безпокойството и болката при раждане. Болката при раждането често е много силна и не се повлиява достатъчно от прилагането на обезболяващи средства. Проучвания до­казват благоприятния ефект на музиката за намаляване на болката и стреса от раждането както за родилката, така и за новороденото.
Ключови думи: музикотерапия, акушерство, раждане, новородено

АНАЛИЗ И РЕШАВАНЕ НА ЕТИЧНИ КАЗУСИ
С. Александрова
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – Плевен
Резюме.
Медицинските професионалисти се сблъскват ежедневно със сложни етични дилеми. Липсата на адекватна методология затруднява вземането на етични решения. Целта на настоящaтa публикация е да представи различни методи за анализ и решаване на етични казуси. Представени са методите за решаване на етични казуси на школите в Nejmegen, Холандия; Leuven, Белгия; Bazel, Швейцария и Padova, Италия, в които авторката се е обучавала в рамките на Европейската магистърска програма по биоетика. На базата на литературен обзор са представени и методите на Томазма, Сиглър и Дрейн. Предложен е и примерен анализ на етичен казус. Методологията за вземане на етични решения подсигурява рамка, която гарантира, че всички уместни факти са взети под внимание и e взето аргументирано решение.
Ключови думи: етични дилеми, етични решения, медицинска етика, методи за разрешаване на етични казуси

 

THERAPEUTIC EFFECTS OF MUSIC IN OBSTETRICS
Mal. Malinova1, M. Malinova2 and E. Karaslavova3
1АМDFA – Plovdiv,
2Clinic of Obstetrics and Gynaecology, UMHAT ”St Georgi” – Plovdiv,
3Department of Social Medicine and Public Health, Section МBS, MU – Plovdiv
Summary.
The aim of the present review is to find out whether music is an effective therapeutic means of reducing anxiety and promoting relaxation in obstetrics. Labor pain is often severe and, in many cases, not sufficiently relieved by anaesthetics. Researches have shown that music and other integrative therapies are beneficial in reducing labor pains and stress in parturient women and newborn children.
Key words: music therapy, obstetrics, labor, newborn

ANALYSIS AND DECISION-MAKING OF ETHICS-RELATED CASES
S. Aleksandrova
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary.
Healthcare professionals encounter complex ethical dilemmas in their everyday practice. Lack of adequate methodology impedes ethical decision-making. The aim of this paper is to present different methods for analysis and decision-making of ethics-related cases. The methods of the schools in Nijmegen, the Netherlands; Leuven, Belgium; Padova, Italy and Basel, Swithzerland are presented. The author has been personally trained in their application during the European “Master of bioethics” programme. On the basis of literature review, Thomasma’s method, Siegler’s method and Drane’s method are also presented. An example case discussion is included. The methodology provides a framework for ethical decision-making which ensures that all relevant data are considered and reasoned decision is taken.
Key words: ethical dilemmas, ethical decision-making, methods for analysis

 
©2008-2009