МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2009 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 


ПРОУЧВАНЕ  НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Д. Шопов1, Б. Торньова2 и Т. Черкезов3
1МБАЛ – Хасково, 
2Катедра “Управление на здравните грижи”, ФОЗ, Медицински университет – Пловдив,
3МБАЛ – Кърджали
Резюме.
Осигуряването на качествена медицинска помощ е проблем, който през последните години придоби широка популярност. Концепцията за „качество” заема значимо място в специализираната икономическа литература, където понятието „задоволяване на потребителя” е модел за качеството на предлаганите услуги. Тази тенденция мотивира учени от целия свят да насочат своята изследователска дейност в детайлно проучване на явленията и процесите, оценяващи удовлетворението на потребителите от предлаганите здрави услуги. Целта на статията е да се проучи и анализира степента на удовлетвореност на пациентите от каче­ството на медицинското обслужване. Обект на наблюдение са шест отделения с терапевтичен профил в МБАЛ – Хасково. Проучено е мнението на пациенти, лекари и медицински сестри. Резултатите показват, че времето, което отделят лекарите и медицинските сестри за общуване с пациентите както по конкретните здравни проблеми, така и по проблеми от семейно-битов и производствено-трудов характер, е недостатъчно. Оценката, дадена от пациентите за медицинските сестри и лекарите, е много висока и е обективен критерий за техния висок професионализъм.
Ключови думи: удовлетвореност, качество на медицинското обслужване, пациенти

PATIENT SATISFACTION SURVEY ON THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES
D. Shopov1, B. Tornyova2 and T. Cherkezov3
1MHAT – Haskovo, 
2Department  “Management of Health  Care”, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv,
3MHAT- Kardzhali
Summary: Provision of high-quality medical care has been gaining wide popularity in recent years. The concept of ‘quality’ accounts for a significant share of specialized economic literature, where the term ‘satisfaction of the customer’ is a model for the quality of provided services. This trend motivates scientists from all over the world to direct their research activities toward detailed surveys on phenomena and processes evaluating the satisfaction of the users with the provided healthcare services. The goal of this article is to study and analyze the degree of patient satisfaction with the quality of medical services. Subject of observation were six departments of therapeutic profile at MHAT – Haskovo. The opinions of patients, doctors and nurses were studied. The results have shown that the time spent by the doctors and nurses for communication with the patients on specific health problems, as well as on issues of family- domestic and production- labor matters, is insufficient. The evaluation given by the patients for the doctors and nurses is very high and is an objective criterion for their high professionalism.   
Key words: satisfaction, quality of medical services, patients

ОСНОВНИ ФАКТОРИ НА ТРУДОВАТА МОТИВАЦИЯ НА АКУШЕРКИТЕ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА БОЛНИЧНАТА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА ПОМОЩ В СТАРА ЗАГОРА
Кр. Митева и З. Атанасова
Катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме.
В условията на пазарна икономика и промяна на социално-икономическите нагласи в България съществено значение има мотивацията за труд. Целта на изследването е да се проучат основните фактори на трудовата мотивация на акушерките и степента на тяхната удовлетвореност. Обект на проучването е трудовата мотивация на 71 акушерки, работещи в МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”, МБАЛ – Университетска, и в частната болница „Ния мед”,  град Стара Загора. За постигането на поставената цел и задачи е използван методът на анонимната индивидуална анкета, чрез която се проучват представата на акушерския персонал за привлекателна работа и степента на удовлетвореност от изпълняваната работа.
Ключови думи: трудова мотивация, мотивационни фактори, акушерки

WORK MOTIVATION BASIC FACTORS AMONG MIDWIVES WORKING IN THE SPHERE OF HOSPITAL OBSTETRIC-GYNAECOLOGICAL CARE IN STARA ZAGORA
Kr. Miteva and Z. Atanassova
Department of Health Care, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora
Summary:
In the conditions of market economy and social-economic changes in Bulgaria, work motivation is of essential importance. The aim of the study was the analysis of work motivation basic factors and the degree of job satisfaction among midwives. The work motivation of 71 midwives working at the Multiprofile Hospital for Active Treatment “Prof. D-r St. Kirkovich”, the University Multiprofile Hospital for Active Treatment and the Private Hospital “Niya Med” in Stara Zagora was the subject of the investigation. The method of anonymous individual questionnaire was used to investigate the midwives’ concept of attractive job and the degree of job satisfaction.
Key words: work motivation, motivational factors, job satisfaction, midwives

 

 „ЗА” И „ПРОТИВ” ИЗПИТВАНИЯТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ДЕЦА
Ст. Пъпанов1, Ек. Петкова2, В. Пройчев4, М. Недева1, Б. Кузманов1, В. Грудева3 и Ст. Начева2
1Медицински университет – Пловдив;
2Медицински колеж при МУ – Пловдив;
3МВР болница – София
4КОТ – МФ, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме.
В статията анализираме резултатите от проведена анкета-интервю “за и против” клиничните изпитвания на лекарствени продукти върху деца, както и деликатните етични моменти при даване на информирано съгласие, характерни за този процес. Представяме мнението на 85 студенти от специалностите „помощник-фармацевт” и „рентгенов лаборант” на Медицинския колеж при Медицинския университет – Пловдив.
Ключови думи: клинични изпитания, деца

„YES” VERSUS “NO” FOR MEDICINAL PRODUCT TRIALS IN CHILDREN
St. Papanov1, Ek. Petkova2, V. Proychev4, M. Nedeva1, B. Kuzmanov1, V. Grudeva2 and St. Nacheva2
1Medical University – Plovdiv;
2Medical College at the Medical University – Plovdiv;
3MHAT, Medical Institute of Ministry of Inferior – Sofia; 4DOT,
Faculty of Medicine, Trakia University – Stara Zagora
Summary:
This article presents an analysis of the results from a “yes”/”no” questionnaire on carrying out clinical trials of medical products in children, as well as on delicate ethical concerns with obtaining informed consent, typical for this process. The opinions of 85 students in the specialties of “Assistant pharmacist” and “X-ray assistant” at the Medical College, Medical University, Plovdiv were analyzed.
Key words: clinical trials, children

 

МЯСТО НА КОНТРАЦЕПЦИЯТА ПРИ РЕГУЛИРАНЕТО НА РАЖДАЕМОСТТА СРЕД РОМИТЕ
П. Петров1, Е. Караславова2 и Д. Георгиев3
1Акушеро-гинекологично отделение, МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив;
2Катедра „Социална медицина и обществено здраве”, МУ – Пловдив;
3Общопрактикуващ лекар, с.Червен, община Асеновград
Резюме.
Липсата на семейно планиране води до неконтролирано възпроизводство на ромите в България. Създава се силен контраст по отношение на репродуктивното поведение на ромския етнос с това на останалите граждани в страната. Основен фактор, определящ репродуктивното поведение на ромите и водещ до създаването на многодетни семейства, е отсъствието на елементарни познания за контрацепцията. Повишаването на здравната кул­тура, на стандарта на живот и на образоваността сред ромите ще доведе до мотивирано и съобразено с нуждите и възможностите на семействата репродуктивно поведение.
Ключови думи: репродуктивно поведение, роми, контрацепция, здравна култура

ROLE OF CONTRACEPTION IN FERTILITY RATE CONTROL AMONG GYPSIES
P. Petrov1, E. Karaslavova2 and D. Georgiev3
1Department of Obstetrics and Gynecology, MHAT “Sv. Mina”, Plovdiv
2Department of Social Medicine and Public Health, Medical University, Plovdiv
3General practitioner, village of Cherven, region of Asenovgrad
Summary:
The lack of family planning leads to uncontrolled reproduction of the Roma people in Bulgaria reaching the limits of natural human reproduction, thus creating strong contrast between the Roma ethnos pattern of reproductive behaviour and this of the other ethnic groups in the country. The lack of basic knowledge on contraception is the main factor which determines the reproductive behaviour of the Roma people and is responsible for the existing of families with many children. Raising health culture, standard of living and level of education in Roma people will lead to motivated reproductive behaviour, compliant with the needs and incomes of the families.
Key words: reproductive behaviour, Roma people, contraception, health culture

 

ЗДРАВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН СТИЛ НА ЖИВОТ ПРИ ДЕЦАТА
Св. Тодоранова
Медицински университет – Пловдив
Специалност „ Управление на здравните грижи” – магистърска програма, студентка
Резюме.
Здравето и проблемите, свързани с него, винаги са били от първостепенно значение за хората. Днес, в условията на социална, нравствена и икономическа криза, здравната проблематика е особено актуална и значима. Здравното възпитание на децата е важен медико-социален, нравствено-етичен и психо-педагогически проблем. Изразява се в изграждане и формиране на здравни знания, здравни умения и здравно поведение при децата. Отразява взаимоотношенията възрастни–деца, ролята на родителите, педагозите, институциите и обществото като цяло за изграждане на здравна култура при децата. Проблематиката, свързана със здравното възпитание, здравните знания и умения, по същество е високохуманнна, защото изразява стремежа за по-високо здравно благополучие на човека. Целта на настоящото проучване е да се установи кога и как се изграждат здравни умения и навици при децата, кой е отговорен за формирането на здравното им възпитание, какво е нивото на здравна компетентност на родителите. Проведена е анонимна анкета сред 54 души (44 жени и 10 мъже), най-често на възраст 31-40 год., от които 83% са семейни.  Според 98% от анкетираните лица най-голяма отговорност за формирането на здравно възпитание при децата има семейството, на второ място се поставя детската градина (35%), а на трето – детският лекар (също 35% от общо анкетираните лица). Данните показват, че до 7-годишна възраст трябва да се формират здравните умения, навици и привички при децата чрез обяснения (94%), с личен пример (85%), с повторение на действията (86%), с медийна здравна просвета (40%). От резултатите се вижда, че методите и средствата, които прилагат анкетираните лица, при 58% от тях водят до желаните резултати, а 42% смятат, че има още какво да се желае. За да се повиши здравното възпитание на децата, са нужни по-голяма информираност и компетентност на родителите, повече и по-ефективни действия от страна на семейството, детската градина, училището. Действия, насочени към по-здравословен начин на живот, повишаване на ефективността и ефикасността на цялата медико-социална и педагогическа система по отношение на здравното възпитание.
Ключови думи: здраве, здравно възпитание, здравни знания, здравни умения, здравни навици, здравно поведение, здравна култура, здравна компетентност

FAMILY HEALTH COMPETENCE FOR THE FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE AMONG CHILDREN
Sv. Todoranova 
Medical University – Plovdiv, “Healthcare Management” – Master’s programme, student
Summary:
Health and health-related issues are of prime importance and actuality in the conditions of current social, moral and economic crisis. Children’s health education is a key medical, social, moral, ethical and psycho-pedagogical challenge. It comprises the process of formation of health knowledge, health skills and health behavior in children. It reflects the relationships between adults and children and the impact of parents, teachers, institutions and the whole society on children’s health-related lifestyle. In fact, issues on children’s health education, health knowledge and skills are highly humanistic as they represent the tendency to physical and psychological well-being. The aim of this investigation was to find out the time and manner in which the children build their health knowledge and skills, the responsible figures in formation of their health education, and the level of parents' health competence. An anonymous inquiry among 54 people (44 women and 10 men) aged between 31-40 years, 83% of them – married, was carried out. According to 98% of them, the family bears the major responsibility for the formation of children’s health education followed by the kindergarten (35%) and the family doctor (also 35% of all inquired people). The statistic data have shown that until the age of 7 years, health skills and behavior should be formed through explanations (94%), personal example (85%), repetition of actions (86%) or media health campaigns (40%). The results have shown that 58% of the inquired people achieve the expected results through the methods and means used by them; however, 42% believe that there is much more to be aimed at. More information and efficient health-related actions in family, kindergarten and school will improve children’s health education and healthy lifestyle. Raising the efficacy of medical-social and pedagogical systems concerned with children’s health education is necessary.
Key words: health, health education, health knowledge, health skills, health behavior, health competence

 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ФЛУОРНА ПРОФИЛАКТИКА НА КАРИЕСИТЕ ПРИ ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ
С. Йотова, Н. Митрова и М. Пенчева
Факултет „Здравни грижи”, Медицински университет – Плевен
Резюме.
Новото обществено здравеопазване възприема стоматологичното здраве като важен интегрален елемент на общото здравно състояние на индивида и играе ключова роля в неговото опазване и укрепване. През последните десетилетия, с утвърждаването на холистичните концепции за здраве и болест, денталното здраве започва да се разглежда в неговата многофакторна обусловеност, както и с оглед на влиянието му върху общия здравен статус. Целта на проведеното проучване е да се установи денталният статус при деца, посещаващи детска ясла, и да се обоснове необходимостта от флуорна профилактика на кариесите. Резултатите от проучването потвърждават необходимостта от актуализиране на програмите за профилактика на зъбния кариес при децата, която е тясно свързана с овладяване на допълнителни знания от медицинските специалисти.
Ключови думи: дентално здраве, профилактика, кариес, деца

THE NECESSITY OF FLUORIDE CARIES PROPHYLAXIS IN NURSERY CHILDREN
S. Iotova, N. Mitrova and M. Pencheva
Faculty „Health Care”, Medical University – Pleven
Summary:
The new public health considers dental health as an integral element of the individual general health status, which plays a key role in its protection and strength. Having regard to the development of holistic concepts of health and illness during the last few decades, dental health has been conceived as preconditioned by multiple factors and as having its impact on individual general health status. The goal of the conducted research was to determine the dental status of kids in nurseries and to prove the necessity of anti-caries fluoride prophylaxis. The results have confirmed the necessity of updating caries prevention programs for children, which correlates with the necessity of new skills acquisition by the nurses.
Key words: dental health, fluoride anti-caries prophylaxis, children

 
©2008-2009