МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2008
line decor
  
 
 


АВТОРСКИ СТАТИИ
Т. Попова, К. Атанасова, А. Чокоева и А. Дамянова.
Проблеми в здравното възпитание на подрастващите относно болестите,  предавани по полов път


А. Христова, Т. Георгиева, Л. Янкова и М. Пенчева.
Здравословни навици за хранене и влиянието им върху физическото здраве


Г. Чанева.
Проблеми на качеството на сестринските грижи в болничните отделения


И. Стамболова.
Философия на сестринството и добродетели на медицинската сестра


Е. Димитрова и М. Митова.
Самостоятелната работа на студентите медицински сестри – важен фактор за формиране
на професионалните им умения


С. Младенова.
Здравни знания, навици и възгледи на учениците от V до VІІІ клас


Й. Ковачев.
Алгоритмизацията като активизираща технология при подготовка на бакалаври по медико-технически науки


В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
Л. Спасов.
Внедряване на принципа „флексибилност”  в университетска болница


Л. Янкова, А. Брезова и Т. Георгиева.
Сестрински грижи при псориазис


Л. Янкова.
Сестрински грижи при болни с травматична квадриплегия


Н. Трайкова, Е. Петкова, К. Джамбазов и И. Трайков.
Съвременни аспекти на обучението на лаборантите по образна диагностика, нуклеарна медицина 
и лъчелечение


Е. Кикарина.
Ролята на медицинската сестра при контрола на онкологичната болка


Л. Спасов.
Модерни методи за прогнозиране, планиране и оперативно прогнозиране на дейностите
в здравеопазването

 

ORIGINAL ARTICLES
T. Popova, K. Atanasova, A. Chokoeva and A. Damianova.
Sexually transmitted disease related problems in adolescent health education


A. Hristova, T. Georgieva, L. Yankova and M. Pencheva.  
Healthy feeding habits and their impact  on physical health


G. Chaneva.
Quality problems of nursing care in hospital departments


I. Stambolova.
Nursing philosophy and nurse virtues


E. Dimitrova and M. Mitova.
Self-study as an important component of student training for the Specialty of “Nursing”


S. Mladenova.
Health knowledge, habits and concepts of fifth-to-eighth grade schoolchildren


Y. Kovachev.
Algorithm implementation as an activating technology for  training Bachelors in Medical-technical sciences

CONTIBUTING TO HEALTH PRACTICE
L. Spasov .
Implementation of the principle “flexibility” in the university hospital


L. Yankova, A. Brezova  and T. Georgieva.
Nursing care in psoriatic patients


L. Yankova.
Nursing in traumatic quadriplegic patients


N. Traykova, E. Petkova, K. Dzhambazov and I. Traykov.
Modern aspects of laboratory staff training in diagnostic imaging, nuclear medicine and radiotherapy


E. Kikarina.
Nurse role in pain control of oncologically diseased patients


L. Spasov.
Modern methods for prognosis, planning and operative prognosis of activities in the healthcaresector 
©2008-2009