МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2008 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
  
 
 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРИНЦИПА „ФЛЕКСИБИЛНОСТ” В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА
Л. Спасов

Университетска болница “Лозенец”
Резюме. В представения материал са анализирани предимствата на принципа „флексибилност” при прилагането му в съвременната многопрофилна болница за активно лечение и е обоснована ефективността му за по-пълното използване на мощността за болнично лечение и постигането на високо качество на болничната помощ. Представя се опитът на Университетска болница „Лозенец” в преструктурирането на болничните структури, в организационните промени на движението на болните, персонала и посетителите; снабдителните звена и др.
Ключови думи: качество на болничната помощ, организация на здравеопазването

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE “FLEXIBILITY” IN THE UNIVERSITY HOSPITAL
L. Spasov

University Hospital “Lozenetz”
Summary. This article analyzes the advantages of the principle “flexibility” in the process of its application in the modern hospital for active treatment. Proofs of efficiency for fully use of hospital treatment capacity and achievement of high quality hospital care are given. The University hospital “Lozenetz” experience is represented in rearrangement of hospital structures, organizational changes of patient flows, staff, visitors, provision units etc.
Key words: hospital service quality, health care organization

СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПСОРИАЗИС
Л. Янкова, А. Брезова и Т. Георгиева

Медицински университет, Медицински колеж – Плевен
Резюме. Псориазисът е едно от най-честите заболявания на кожата, което протича хронично и предизвиква тежки усложнения и козметични дефекти. В България по непълни данни боледуват 30 000 души. Причинителят на болестта не е известен. Предполага се, че тя се причинява от вирус, метаболитни нарушения, промени в имунитета и ендокринните функции. Напоследък се приема, че псориазисът представлява наследствено заболяване с многогенен характер на унаследяване. При 30% от случаите се установява фамилност. Болестта се среща най-често при мъже и еднояйчни близнаци. Лечението на псориазиса се провежда от специалист дерматолог. То е комплексно и невинаги успешно.
Ключови думи: псориазис, наследствено заболяване, комплексно лечение

NURSING CARE IN PSORIATIC PATIENTS
L. Yankova, A. Brezova  and T. Georgieva

Medical college, Medical University – Pleven
Summary. Psoriasis is one of the most common chronic skin diseases causing severe complications and cosmetic defects. Based on incomplete data, there are 30 000 people suffering from this disease in Bulgaria. The disease agent is unknown. It is suggested, that the disease is caused by an unknown virus, pathological changes of immunity and endocrine functions. Recently, it has been accepted that psoriasis is a hereditary disease with multi-genetic type of inheritance. In 30% of the cases, a familial history of the disease has been established. Psoriasis affects mostly men and enzygotic twins. The treatment of psoriasis is performed by a specialist (dermatologist). It is complex and not obligatory successful.
Key  words: psoriasis, hereditary disease, complex treatment

 СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ТРАВМАТИЧНА КВАДРИПЛЕГИЯ
Л. Янкова

Медицински колеж, Медицински университет – Плевен
Резюме. Гръбначномозъчните травми са сериозен личностен и социален проблем. Те засягат индивида в неговата най-активна възраст. Специфичните и отговорни задачи пред медицинските сестри в клиниките за интензивни грижи и интензивно лечение определят високите изисквания относно личностната и професионалната характеристика на медицинския персонал, работещ в тях.
Ключови думи: гръбначномозъчна травма, сестрински грижи

NURSING IN TRAUMATIC QUADRIPLEGIC PATIENTS
L. Yankova

Medical College, Medical University – Pleven
Summary. Spinal cord injury is a serious personal and social problem. It affects the individual in his/her most active age. The specific tasks for the nursеs in the clinics for intensive care and intensive treatment define the high requirements to personal and professional characteristics of the medical staff.
Key words: spinal cord injury, nursing care
Вероятно няма злополука или заболяване, което да е по-уни­що­жаващо от квадриплегията, получена при шийна гръбначномозъчна увреда. Една силна, здрава личност в своя разцвет изведнъж изпада в безпомощност за остатъка от живота си.
R. Clowald

 СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ЛАБОРАНТИТЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
И ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
Н. Трайкова1, Е. Петкова1, К. Джамбазов2 и И. Трайков2

1Медицински колеж – Пловдив,
2Медицински университет – Пловдив

Резюме. Качеството и възможностите на съвременните диагностични и терапевтични методи в образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението непрекъснато се повишават с навлизането на новите технологии, използването на дигитална обработка и запаметяването на информацията. Това налага в голяма степен обогатяването и усъвършенстването на теоретичните и практическите познания на ла­бо­рантите, работещи в среда с йонизиращи лъчения. Съвременните на­соки на обучението на този вид специалисти включват организиране и провеждане на учебнообразователния процес съобразно Единните държавни изисквания (ЕДИ) и Европейските изисквания на основата на опита и традициите на медицинското образование у нас в изпълнение на здравнообразователните медицински стандарти.
Ключови думи: образна диагностика, лаборанти по образна диагностика, обучение

MODERN ASPECTS OF LABORATORY STAFF TRAINING IN DIAGNOSTIC IMAGING, NUCLEAR MEDICINE
AND RADIOTHERAPY
N. Traykova1, E. Petkova1, K. Dzhambazov2 and I. Traykov2

1Medical College – Plovdiv,
2Medical University – Plovdiv

Summary. The quality and possibilities of contemporary diagnostic and therapeutical methods in diagnostic imaging, nuclear medicine and radiotherapy are increasing continuously with the implementation of new technologies, use of digital processing and saving of information. This requires the extending and improving of theoretical and practical knowledge of laboratory staff working in an ionizing radiation medium/radiology technicians. The modern aspects of this specific training include adherence of the educational process organization and realization to the Unified State Requirements (USR) and the European requirements (including the European credit system for evaluation of student competences).
Key words: diagnostic imaging, radiology technician, education

РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ КОНТРОЛА НА ОНКОЛОГИЧНАТА БОЛКА
Е. Кикарина
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София
Резюме. Болката е най-честият симптом при болни в напреднал стадий на онкологично заболяване. В палиативните грижи тя се разглежда като тотална болка, имаща своите измерения – физическо, психологично, социално и духовно. Болката е много повече от физически дискомфорт и има своето отражение върху качеството на живот. Ефективният контрол на болката е сред приоритетите на Програмата за борба с рака на СЗО. В него своето място има и медицинската сестра. Нейната дейност не се изразява само в прилагането на назначените от лекаря болкоуспокояващи средства, но и във формулиране на сестрински проблем (сестринска диагноза) – болка, измерването на болката и регистрирането º в сестринска документация, сигнализирането на лекаря и отчитането на ефекта от приложеното лечение. Общуването с пациента и неговите близки, както и обучаването му за справяне с проблема също са от компетенциите на медицинската сестра.
Ключови думи: контрол на болка, онкологично заболяване, медицинска сестра

NURSE ROLE IN PAIN CONTROL OF ONCOLOGICALLY DISEASED PATIENTS
E. Kikarina

Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Pain is the most common symptom in advanced oncologically diseased patients. In palliative care, it is considered as a total pain having its dimensions – physical, psychological, social and mental. Pain is much more than a physical discomfort and has its effect on the quality of life. The effective pain control is among the priorities of the WHO Programme against cancer. The nurse has her/his role in it. Nurse activity includes not only the applying of the drugs administered but also the formulating of a nurse diagnosis – pain assessing and registering in nurse documentation, submitting information to the physician and sending reports on patient’s response to performed treatment. Another part of nurse competences involves the communication with the patient and her/his relatives as well as patient’s training to cope with the problem.
Kеy words:  pain control, oncologically diseased, nursing

МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОПЕРАТИВНО ПРОГНОЗИРАНЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Л. Спасов

Университетскаболница“Лозенец”
Резюме. Авторът разглежда ролята на съвременните методи за прогнозиране и планиране на дейностите в здравеопазването (методите на екстраполиране, на експертизите и моделирането, изследването на операции и др.) и свързва приложението им с непрекъснато увеличаващата се квалификация на човешкия ресурс и модернизираща се апаратура и материална база, с оглед елиминирането на субективизма и професионалната ограниченост и задоволяването на потребностите на населението от лечебни и здравни дейности.
Ключови думи: планиране на дейности, прогностични методи, сектор здравеопазване

MODERN METHODS FOR PROGNOSIS, PLANNING AND OPERATIVE PROGNOSIS OF ACTIVITIES
IN THE HEALTHCARE SECTOR
L. Spasov

University Hospitale “Lozenetz”
Summary. The author discusses the role of the modern methods for planning and prognosis of activities in healthcare sector (methods of extrapolation, experts’ reports and modeling, investigation of operations etc.) and relates their application to the continuously increasing qualification of human resources and modernizing equipments with regard of excluding subjectivism and professional narrow-mindedness and satisfactying population necessities for medical and healthcare activities.
Key words: planning activities, prognostic methods, healthcare sector

 
©2008-2009