МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1/2008 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 


ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ ОТНОСНО БОЛЕСТИТЕ,
ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ

Т. Попова1, К. Атанасова1, А. Чокоева2 и А. Дамянова2

1Катедра “Сестрински и акушерски грижи”, Факултет  “Обществено  здраве”, МУ – Плевен
2 Специалност “Акушерка”, ІV курс,  Факултет “Обществено здраве”, МУ – Плевен

Резюме. Болестите, предавани по полов път, са група инфекциозни заболявания, протичащи с разнообразна симптоматика и ангажиращи пре­димно гениталиите и урогениталния тракт. Те са сред най-раз­про­ст­ранените болести в света, с обширни здравни, социални и икономически последствия. Разпространението и честотата им сред младите хора нарастват както в развитите, така и в развиващите се страни. През последните години в България се наблюдава ранно започване на полов живот при подрастващите, като тенденцията е към засягане на все по-млада възраст (14-18 год.). Целта на проучването е да се установи степента на информираност сред подрастващите, свързана с половопредаваните инфекции, рисковете от тях и начините за предпазване от заразяване. През периода март-май 2007 г. бе проведено анонимно индивидуално анкетно проучване сред ученици от три случайно избрани училища в град Плевен. Анкетирани бяха 200 ученици на възраст 14-18 год., от тях 67 момчета и 133 момичета. Независимо че две трети от анкетираните имат информация за половопредавани заболявания, тя е непълна и неточна. За повишане на здравната култура сред подрастващите е необходимо въвеждането на задължителни здравнообразователни часове в училищата.
Ключови думи: половопредавани заболявания, подрастващи, здравно образование

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE RELATED PROBLEMS IN ADOLESCENT HEALTH EDUCATION
T. Popova1, K. Atanasova1, A. Chokoeva2 and A. Damyanova2
1Department of Nursing and midwife care, Faculty of Public Health, Medical University - Pleven
2”Midwife”, ІV course, Faculty of Public Health, MU – Pleven

Summary. Sexually transmitted diseases comprise a group of infections with a variety of symptoms engaging mainly the genital and urogenital tract. They are among the most widespread diseases in the world exhibiting large-scale medical, social and economic consequences. Their incidence among adolescents, both in developed and developing countries, increases. In the recent years, in Bulgaria, an early start of sexual life and a tendency of even more young initiation age (14-18 years) are observed. The purpose of this study is to establish the degree, to which the adolescents are informed about sexually transmitted diseases, the related risks and ways for protection. During the period March-May 2007, an anonymous individual questionnaire among the students of three randomised schools in the city of Pleven was conducted. Two hundred students, 67 girls and 133 boys, aged between 14 and 18 years were investigated. Although 2/3 of the investigated displayed information on sexually transmitted diseases, it was incomplete and inexact. The initiating of obligatory health education lessons at schools is advisable for raising adolescent health culture.
Key words: sexually transmitted diseases, adolescents, health education

ЗДРАВОСЛОВНИ НАВИЦИ ЗА ХРАНЕНЕ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО ЗДРАВЕ
А. Христова1, Т. Георгиева1, Л. Янкова1 и М. Пенчева2
1Медицински университет, Медицински колеж – Плевен,
2ФОЗ, Катедра “Сестрински и акушерски грижи”

Резюме. Изключително актуалните проблеми за здравословните хранителни навици и отговорността за собственото здраве са мотивите за това изследване. Целта на проучването е продиктувана от големия брой хора, страдащи от заболявания, свързани с храненето, с количеството и вида на приеманата храна. Някои консумират храна, съдържаща прекалено много захар, сол и мазнини, а други просто поемат твърде обилни количества храна. Обект на наблюдението са студенти от специалност “Медицинска сестра” І, ІІ и ІІІ курс. За целта осъществихме анкетно проучване. Анализирайки резултатите, направихме следните изводи: по-голямата част от анкетираните са на мнение, че правилните навици за хранене ще им помогнат да запазят здравето си; знанията, които имат в тази насока, им дават възможност да преценят, че консумират неподходяща храна; професионалната им подготовка позволява добре да информират и обучават пациентите.
Ключови думи: грижа за здравето, здравословни хранителни навици

HEALTHY FEEDING HABITS AND THEIR IMPACT ON PHYSICAL HEALTH
A. Hristova1, T. Georgieva1, L. Yankova1 and M. Pencheva2
1Medical College, Medical University – Pleven
2Department of Nursing and Midwife Care, Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Summary. The modern concepts of healthy feeding habits and responsibility to individual’s own health have motivated the conduct of this study. Its objective is to explore further the relationship between the large number of people suffering from diseases related to feeding and the type and quantity of consumed food. Some people eat food rich in sugar, salt and fats and other merely eat too much. Subjects of this study are 1st-, 2nd- and 3rd-year students of the specialty “Nurse”. The study method includes an individual questionnaire. Based on result analysis, we conclude that the investigated students, in their larger part, realize that proper feeding habits would maintain their normal health; their erudition helps their judgment on the inadequacy of consumed food; their professional training enables the provision of qualitative informative and training care.

Key words:
health care, healthy feeding habits

ПРОБЛЕМИ НА КАЧЕСТВОТО НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИВ БОЛНИЧНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Г. Чанева
Катедра „Здравни грижи”,ФОЗ, МУ – София
Резюме. Изучаването на проблемите на качеството на сестринските грижи е важна предпоставка за подобряване на обслужването на пациентите в болничните отделения. Подготовката и компетенциите на медицинските сестри са определящи за въвеждането на професионални стандарти за качествени сестрински грижи.
Ключови думи: медицински сестри, сестрински грижи, качество

QUALITY PROBLEMS OF NURSING CARE IN HOSPITAL DEPARTMENTS
G. Chaneva
Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. The examination of quality problems of nursing care is an important precondition for improving the services delivered to hospitalized patients. Nurse training and acquired competences are essential for introducing high quality standards of professional nursing care.
Key words: nurse, nursing care, quality

ФИЛОСОФИЯ НА СЕСТРИНСТВОТО И ДОБРОДЕТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
И. Стамболова

Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме. Целта на това изследване е да се проучи връзката между качеството на сестринските грижи и етичните качества, които притежава и проявява медицинската сестра в работата си. В него вземат участие 110 студенти от първи и втори курс на специалността “Медицинска сестра” с образователна степен ”бакалавър”, учащи във ФОЗ при МУ – София. От получените резултатите се вижда, че по мнение на студентите медицинската сестра трябва да притежава редица добродетели, за да се грижи за пациентите качествено. Много важно според участниците в проучването е да се познава философията на сестринството и изпълняващите тази професия да са вътрешно мотивирани. Анкетираните подреждат задължителните, според тях, качества на добрата медицинска сестра в порядъка: компетентност и отговорност, милосърдие, състрадание, търпение и уважение. Над 60,00% от отговорилите посочват, че ще практикуват професията на медицинска сестра поради вътрешна потребност да помагат на болните и съзнанието за отговорността за добре свършена работа.
Ключови думи: медицинска сестра, философия, добродетели, здравни грижи, качество

NURSING PHILOSOPHY AND NURSE VIRTUES
I. Stambolova
Faculthy of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. The aim of this study is to examine the relationship between nursing care quality and the virtues, which the nurse possesses and demonstrates in her everyday work. The study includes 110 1st-and 2nd-year students enrolled in the bachelor’s degree programme “Nurse” at the Medical University of Sofia. The results show that the students realize the nurse should possess a number of virtues in order to provide qualitative care to patients. According to the investigated, the knowledge of nursing philosophy and professional nurse individual motivation are of essential significance. The investigated students arrange the obligatory (according to them) qualities of the “good nurse”, as follows: competence and responsibility, charity, compassion, patience, understanding and respect. Over 60% of the responders declare that they will practice their future profession for their inner need to help the diseased and the consciousness of being responsible for a well-done job.
Key words:  nurse, philosophy, virtues, health care, quality

САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ФОРМИРАНЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИМ УМЕНИЯ

Е. Димитрова1 и М. Митова2
1Катедра “Сестрински грижи”, ФОЗ, МУ – Плевен, 2Катедра “Медицинска педагогика”, ФОЗ, МУ  – София
Резюме. Самостоятелната работа на студентите е един от най-съществените компоненти на учебния процес във висшето медицинско училище. Целта на разработката е да представи значимостта на самостоятелната работа на студентите от специалността “Медицинска сестра” за формиране на професионални умения и навици в процеса на обучението им. От направения анализ на литературата по проблема и от резултатите от проведеното проучване е установено, че няма друго по-ефективно средство за управление на процеса за формиране на познавателните способности на студентите освен собствената им самостоятелна дейност. Чрез нея се изгражда едно от най-важните качества, необходими за медицинските специалисти – самостоятелността.
Ключови думи: медицинска сестра, клинично обучение, самостоятелна работа

SELF-STUDY AS AN IMPORTANT COMPONENT OF STUDENT TRAINING FOR THE SPECIALTY OF “NURSING”
E. Dimitrova and M. Mitova
1Department of Nursing Care, Faculty of Public Health, MU – Pleven
2Department of Medical Paedagogy, Faculty of Public Health, MU – Sofia

Summary. Self-study is one of the most important components of the educational process at the higher medical school. The aim of this study is to represent the essential role of self-study to the students of the specialty “Nurse” for the formation of their professional skills and habits. The analysis of literature data and research results show that the most efficient means for managing the formation of cognitive abilities is the student self-studying. This is the way to develop one of the most important qualities of the medical professionals – the independence.
Key words: nurse, practical training, self-study

ЗДРАВНИ ЗНАНИЯ, НАВИЦИ И ВЪЗГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО VІІІ КЛАС
С. Младенова
Факултет обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме. Бъдещият просперитет и развитието на обществото са в пряка зависимост от здравното състояние на нацията. Целта на настоящото изследване е да се проучат здравните знания, навиците и възгледите за здравето на ученици от V до VІІІ клас. В тази възраст се формират повечето здравни навици, които могат да провокират появата на редица заболявания в бъдеще. Получените резултати показват, че според повечето ученици съществува връзка между здравето и поведението, и реализацията в живота, но тревожен е фактът, че почти 1/3 не откриват подобна зависимост, което показва недостатъчните им познанията по проблема.
Ключови думи: здравни знания, поведение, реализация, ученици


HEALTH KNOWLEDGE, HABITS AND CONCEPTS OF FIFTH-TO-EIGHTH GRADE SCHOOLCHILDREN
S. Mladenova

Faculthy of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. The future wellbeing and development of society is in direct relation to the health status of the nation. The aim of the present study is to examine the health knowledge, habits and concepts of fifth-to-eighth grade schoolchildren. During this age, most of the health habits, which could provoke the future occurrence of several diseases, are formed. The results obtained show that most of the pupils have recognized the relation between health and behaviour, and life realization, though the alarming fact that almost 1/3 of the pupils do not find such a relationship shows insufficient capacity of their health knowledge.
Key words: health knowledge, behaviour, realization, schoolchildren

АЛГОРИТМИЗАЦИЯТА КАТО АКТИВИЗИРАЩА ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА НА БАКАЛАВРИ
ПО МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Й. Ковачев
Медицински колеж,  Медицински университет  – Пловдив

Резюме. Целта на настоящата статия е да се проучи ефективността на алгоритмизацията като активизираща технология при усвояването на знания и умения от бакалаврите по медико-технически науки при Медицинския колеж – Пловдив. Резултатите от проведеното изследване показват, че използването на алгоритми в обучението е фактор за формиране на професионални умения и навици.
Ключови думи: алгоритми, обучение, студенти, медико-технически науки, медицински колеж

ALGORITHM IMPLEMENTATION AS AN ACTIVATING TECHNOLOGY FOR  TRAINING BACHELORS
IN MEDICAL-TECHNICAL SCIENCES

Y. Kovachev

Medical College, Medical University – Plovdiv
Summary. The purpose of the study is to examine the effectiveness of the algorithm implementation as an activating technology for acquiring knowledge and skills by dental technician students at the Medical College of Plovdiv. The results from this study show that using algorithms in training is a factor for forming professional skills and habits.
Key words: algorithms, training, students, medical-technical sciences, medical collegе


 
©2008-2009