МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1-2/2011
line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Л. Николова.
Натовареност на сестринския персонал в хирургичните клиники на ВМА – София

Н. Василева и И. Стамболова.
Удовлетвореност на пациентите от качеството  на здравното обслужване в клиника по урология 
на УМБАЛ „Александровска” – София

Д. Кирева и Г. Петрова.
Проучване мнението на студентите от специалност  “Инспектор по обществено здраве”
относно предпочитаните  от тях методи на изпитване и оценяване

А. Андонова.
Наставникът – ключова фигура в практическото обучение

Й. Ковачев и Р. Полянова.
Самостоятелната работа като активен метод при обучение  на студентите от специалност „Зъботехник”

Р. Паскалева.
Формирането на професионалните компетенции на студентите от специалност „Рехабилитатор” – приоритет на практическото обучение и преддипломния стаж

А. Тачев, Д. Чохаджиева, Н. Василева и А. Димитрова.
Разработване и валидиране на метод с висо­коефективна течна хроматография
за определянена ултравиолетов филтър Butyl Metho­xy­di­ben­zoylmethanе в козметични продукти
 (при самостоятелно и при съвместно при­съствие с други хи­мични,
както и с физичните UV филтри  Zinc Oxide и Titanium Dioxide

А. Тачев, Д. Чохаджиева, Н. Василева и А. Димитрова.
Разработване и валидиране на метод с висо­коефективна течна хроматография
за определянена ултравиолетов филтър Octyl Triazone в козметични продукти
(при самостоятелно и при съвместно присъствие с други химични,
както и с физичните  UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide)

В ПОМОЩ НА ПРАКИТКАТА
И. Стамболова.
Организация и обучение по управление на здравните грижи  на студенти бакалаври в МУ – София

Р. Дойновска и И. Стамболова.
Научноизследователска дейност на професионалистите  по здравни грижи от МБАЛ – ВМА, София

ОБЗОРИ
Кр. Митева.
Процесът на обучение за изграждане на професионалните  компетенции на медицинските специалисти

Д. Гавраилова.
Нощна хипогликемия

 

ORIGINAL ARTICLES
L. Nikolova.
Nursing staff workload at the surgical clinic of Military  Medical Academy – Sofia

N. Vasileva and I. Stambolova.
Patients’ satisfaction with the quality of health care delivery  at the clinic of urology,
“Alexandrovska” University Multiprofile Hospital for active treatment, Sofia

D. Kireva and G. Petrova.
Study of opinions of students in the specialty of “Public health inspector”
on preferred examination
and rating methods

A. Andonova.
The mеntor – a key figure in practical training

J. Kovachev and R. Polyanova.
The independent work as an active method in training  students for the specialty of “Dental technician”

R. Paskaleva.
Formation of professional competences in students  of the specialty “Rehabilitation” –
a priority of the practical  training and prediploma traineeship

A.Tachev, D. Chohadzhieva, N. Vasileva and A. Dimitrova.
Development and validation of an hplc method for determining  a butyl methoxydibenzoylmethane UV filter
in sunscreens (separately and in combination with other chemical UV filters, 
as well as with the physical uv filters zinc oxide and titanium dioxide)

A. Tachev, D. Chohadzhieva, N. Vasileva and A. Dimitrova.
Development and validation of an hplc method for determining  an octyl triazone UV filter in sunscreens (separately and  in combination with other chemical UV filters,
as well as  with the physical UV filters zinc oxide and titanium dioxide)

COTRIBUTING OF HEALTH PRACTICE
I. Stambolova.
Health care management training of students in bachelor’s degree programs of the Medical University – Sofia

R. Doinovska and I. Stambolova.
Scientific research activities of health care professionals  at MHAT – MMA, Sofia

REVIEWS
Kr. Miteva.
The educational process in forming professional competences  of medical specialists

D. Gavrailova.
Nocturnal hypoglycemia


 

 
©2008-2011