МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1-2/2011 - ОБЗОРИ
line decor
  
 
 

ПРОЦЕСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Кр. Митева
Катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме. Процесът на обучение в условията на висшето медицинско училище е насочен към изграждане и развитие на професионалните компетенции на бъдещите медицински специалисти като комплекс от знания, умения, отношения и поведение в сферата на здравните грижи. Целта на настоящата статия е да се изяснят основни категории като процес на обучение и професионални компетенции на медицинските специалисти (медицински сестри и акушерки).
Ключови думи: обучение, професионални компетенции, медицински специалисти, здравни грижи

THE EDUCATIONAL PROCESS IN FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES OF MEDICAL SPECIALISTS
Kr. Miteva
Department of Health Care, Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora Summary. The higher medical educational process is aimed at forming and developing professional competences in future medical professionals, as a set of knowledge, skills, attitudes and behavior in the field of health care. The objective of this article is to precise some basic categories, such as educational process and professional competences of medical specialists (nurses and midwives).
Key words: education, professional competences, medical professionals, health care

 

НОЩНА ХИПОГЛИКЕМИЯ
Д. Гавраилова
ФОЗ, Медицински университет – София
Резюме. Нощната хипогликемия е най-често срещаният тип на хипогликемия при лица със захарен диабет на инсулиново лечение. Най-често се появява между 1 и 3 часа през нощта или сутрин преди закуска. Състоянието е особено тревожно, тъй като често остава неоткрито и може да доведе до загуба на съзнание, гърчове и дори до внезапна смърт в леглото.
Ключови думи: захарен диабет, нощна хипогликемия, симптоми, лечение

NOCTURNAL HYPOGLYCEMIA
D. Gavrailova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Nocturnal hypoglycemia is the most common type of hypoglycemia in patients with insulin-dependant diabetes mellitus. It is most commonly manifested between 1:00 and 3:00 a.m. or before breakfast. The condition is particularly alarming, as it remains unidentified in most cases and may cause loss of consciousness, convulsions and even sudden death in bed.
Kеy words: diabetes mellitus, nocturnal hypoglycemia, symptoms, treatment

 
©2008-2011