МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1-2/2011 - В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
line decor
  
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ В МУ – СОФИЯ
И. Стамболова
 Катедра ”Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме. Статията разглежда въпроси, свързани със създаването и развитието досега на обучението по учебната дисциплина “Управление на здравните грижи” на студенти бакалаври в специалността “Здравни грижи” на факултет по Обществено здраве към Медицинския университет – София, нейните проблеми и перспективите за развитие. Учебната дисциплина „Управление на здравните грижи” е основна в обучението на студентите от специалността “Здравни грижи”. Това е специфичен учебен предмет, от който придобитите знания и умения в процеса на обучение, имат широко приложение в практиката на ръководните здравни кадри – главни и старши медицински сестри, акушерки, лаборанти и др.
Ключови думи: управление на здравните грижи, обучение, студенти

HEALTH CARE MANAGEMENT TRAINING OF STUDENTS IN BACHELOR’S DEGREE PROGRAMS OF THE MEDICAL UNIVERSITY – SOFIA
I. Stambolova
Department of Health Care, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. The article discusses some issues related with the organization and development of Health Care Management training of students in the specialty of “Health Care” at the Faculty of Public Health, Medical University – Sofia. Health care management is a basic discipline in student education for the bachelor’s degree in the specialty of “Health Care”. The acquired knowledge and skills in this specific subject are widely used in health care managers’ practices, namely these of head nurses, maternity nurses, laboratory assistants, etc.
Key words: health care management, training, students

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ МБАЛ – ВМА, СОФИЯ
 Р. Дойновска1 и И. Стамболова2
1Клиника по пневмология и фтизиатрия, Военномедицинска академия – София
2Катедра „Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София,

Резюме. Научноизследователската дейност в областта на здравните грижи през последните години бележи свое развитие. Засилва се интересът към провеждане на собствени проучвания. Целта на изследването е да се проучат нагласите на професионалистите по здравни грижи в МБАЛ – София, от състава на Военномедицинска академия. Обект на проучването са нейни служители. Доказа се необходимостта от допълнително обучение по методология на научноизследователската дейност, подкрепящо отношение на началниците на клиники и познание за новости в професията.
Ключови думи: специалисти по здравни грижи, обучение, научно изследване

SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES OF HEALTH CARE PROFESSIONALS AT MHAT – MMA, SOFIA
R. Doinovska¹ and I. Stambolova²
¹Clinic of Pneumology and Phthisiology, Multiprofile Hospital for Active Treatment –
Military Medical Academy – Sofia
²Faculty of Public Health, Department of Health Care, Medical University – Sofia

Summary. Scientific research activities in the field of health care have registered progress in recent years. Interest in conducting original studies has been rising. The aim of the study was to explore the attitudes of health care professionals at the Military Medical Academy - Sofia. The subject of the study was the nursing staff of the hospital. The need of further training in scientific research methodology, supporting attitude by Clinic managers and extending knowledge of novelties in profession was proved.
Key words: health care professionals, training, scientific research

 
©2008-2011