МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
1-2/2011 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor
  


    
  

  

 

 

 НАТОВАРЕНОСТ НА СЕСТРИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ХИРУРГИЧНИТЕ КЛИНИКИ НА ВМА – СОФИЯ
Л. Николова
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме. Сестринските грижи в една хирургична клиника включват подготовка на пациентите за хирургични операции, наблюдение и медицински грижи в периода след операцията. В литературата се описват различните методи за определяне на натовареността на сестринския труд. Например в много болници натовареността се изчислява като функция на две променливи: броя на проведените леглодни от пациентите и необходимите часове сестрински грижи за ден при един пациент. Сестринската натовареност зависи също от остротата на заболяванията и интензивността на сестринската дейност. Целта на проучването е да се анализира натовареността на медицинските сестри, работещи в хирургичните клиники на Военномедицинска академия – София. Изработена е карта с основните сестрински дейности, като медицинските сестри посочват средното време необходимо за извършването им.
Ключови думи: сестрински грижи, натовареност, хирургична клиника

NURSING STAFF WORKLOAD AT THE SURGICAL CLINIC OF MILITARY MEDICAL ACADEMY – SOFIA
L. Nikolova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Nursing cares at a surgical clinic include preparation of patients for surgical interventions and postoperative monitoring and cares. A number of various methods for determining nursing staff workload are described in literature. For example, in many hospitals, nursing workload is calculated as a function of two variables: the number of patient bed-days and the required number of nursing care hours per patient day. Nursing staff workload depends also on severity of diseases and intensity of nursing activities. The aim of this study was to analyze the workload of nurses working at the Surgical Clinic of Military Medical Academy - Sofia. A flow-sheet with the main nursing activities was implemented, where the average time needed for their completion was recorded by the nurses.
Key words: nursing care, nursing workload, surgical clinic

 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” – СОФИЯ
Н. Василева и И. Стамболова
 Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София
Резюме. Удовлетвореността на пациентите от качеството на грижите по време на тяхната хоспитализация е съществен критерий при определяне качеството на оказаната медицинска помощ като цяло в лечебното заведение. В статията е представен анализа на собствено социологическо проучване, проведено със 152 лица в периода декември-януари 2010/2011 година чрез пряка, анонимна анкета.
Ключови думи: качество, здравни грижи, удовлетвореност, пациенти

PATIENTS’ SATISFACTION WITH THE QUALITY OF HEALTH CARE DELIVERY AT THE CLINIC OF UROLOGY, “ALEXANDROVSKA” UNIVERSITY MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT – SOFIA
N. Vasileva and I. Stambolova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Patients’ satisfaction with the quality of health care delivery during their hospitalization is an important criterion for determining the quality of medical assistance provided by the hospital. The analysis of an original sociologic study, conducted in December-January 20010/2011 in 152 patients, by using a direct, anonymous inquiry is presented in this article.
Key words: quality, health care, satisfaction, patients

 

ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ОТНОСНО ПРЕДПОЧИТАНИТЕ ОТ ТЯХ МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
Д. Кирева и Г. Петрова
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Изпитването и оценяването на знанията на студентите са основен елемент от процеса на обучение във Висшето медицинско училище. За преодоляване на субективизма при изпитването и оценяването, и максимална изява на наученото се прилагат различни методи и подходи. Целта на настоящата разработка е да проучи мнението на студентите за предпочитаните от тях методи за изпитване и оценяване.
Ключови думи: изпитване, оценяване, обучаван, инспектор по общественно здраве

STUDY OF OPINIONS OF STUDENTS IN THE SPECIALTY OF “PUBLIC HEALTH INSPECTOR” ON PREFERRED EXAMINATION AND RATING METHODS
 D. Kireva and G. Petrova
Medical College, Medical University – Plovdiv
Summary. Examining and rating students’ knowledge are basic elements in the educational process at a higher medical institution. Different methods and approaches are used to overcome subjectivism in examination and rating processes, for maximal representation of students’ learned. The aim of the present study was to investigate the opinions of students in the specialty of “Public health inspector” on preferred examination and rating methods.
Key words: examination, rating, student, public health inspector

 

НАСТАВНИКЪТ – КЛЮЧОВА ФИГУРА В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ
А. Андонова
Катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме. За практическото обучение на специалистите по здравни грижи са от изключителна важност уменията и практическият опит на наставника. Важен фактор са и неговите личностни качества и педагогически умения. Наставникът на бъдещите медицински специалисти трябва да умее да направи разлика между нивата на знания, умения и навици на учениците, да създаде условия за формиране на подходящ модел на професионално поведение и да способства за прилагането на теоретичните познания в практиката.
Ключови думи: наставник, студент, практическо обучение

THE MЕNTOR – A KEY FIGURE IN PRACTICAL TRAINING
A. Andonova
Department of Health Care, Medical Faculty, Trakiya University – Stara Zagora
Summary. Besides the required educational qualification and practical experience of the mentor, personal qualities and pedagogical skills are also important factors for the practical training of health care specialists. The mentor of the future medical specialists should differentiate students’ levels of knowledge, skills and habits, create conditions for forming the appropriate model of professional behavior and enable the application of theory in practice.
Key words: mentor, student, practical education

 

САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА КАТО АКТИВЕН МЕТОД ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК”
Й. Ковачев и Р. Полянова
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Настоящото проучване има за цел да покаже, че самостоятелната работа е един от най-често прилаганите активни методи, използвани при обучението в специалността „Зъботехник” в Медицински колеж (МК) – Пловдив. Резултатите от проучването сочат, че самостоятелната работа на студентите не е ограничена по обем. Широко разпространена форма на самостоятелна работа е изработването на курсова работа в VI семестър, като финал на преддипломния стаж. Активните методи на обучение са демонстрация, наблюдение, самоподготовка и дискусия, затова мнението на студентите зъботехници, е, че методите са свързани в най-голяма степен и са оценка за приложимост на знанията и уменията.
Ключови думи: самостоятелна работа, медицински колеж, студенти по зъботехника

THE INDEPENDENT WORK AS AN ACTIVE METHOD IN TRAINING STUDENTS FOR THE SPECIALTY OF “DENTAL TECHNICIAN”
Y. Kovachev and R. Polyanova
Medical College, Medical University – Plovdiv
Summary. This study aimed at proving that independent work is one of the most frequently used methods in training students for the specialty of “dental technician” at the Medical College – Plovdiv. The results have shown that this kind of student training is not volume-restricted. A commonly applied form of independent work is the elaboration of a course project in the forth semester, as a final work of the prediploma traineeship. The applied active training methods are demonstrations, observations, self-study and discussions. Therefore, the dental technician students’ opinions are that these methods are closely related with reproducibility of their knowledge and practical skills.
Key words: independent work, medical college, dental technician students

 

ФОРМИРАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР” – ПРИОРИТЕТ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ
Р. Паскалева
 Медицински колеж, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме. Обучението на студентите от специалност „Рехабилитатор” е регламентирано с Единните държавни изисквания /ЕДИ/ от 2008 г., за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление ,,Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър” с професионална квалификация  „Рехабилитатор” и е с продължителност по учебен план 3 години, съот­ветстващи на 6 семестъра [5]. То е организирано съгласно академичния каландар на Университета и съoтветства на Закона за висше орразование (ЗВО), ЕДИ и Правилата за учебна дейност приети с решение на Академичния съвет на Тракийския университет. Практическото обучение на студентите от специалността е насочено към подготовка на медицински  специалисти, притежаващи професионални компетенции в областта на кинезитерапията, физикалната терапия и лечебния масаж, отговарящо на съвременните изисквания за реализация в системата на здравеопазването и в специализираните центрове за рехабилитация.
Ключови думи: практическо обучение, медицински специалисти, професионални компетенции, специализирани центрове, рехабилитация

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN STUDENTS OF THE SPECIALTY “REHABILITATION” – A PRIORITY OF THE PRACTICAL TRAINING AND PREDIPLOMA TRAINEESHIP
R. Paskaleva
Medical College, Trakiya University – Stara Zagora
Summary. Student training for the specialty of "Rehabilitation" is regulated by the Uniform State Requirements from 2008, for acquiring a higher education with educational degree “Professional Bachelor”, professional qualification "Rehabilitation", in the specialties of “Health Care” professional field and lasts for three years, corresponding to 6 semesters [5]. It is organized according to the academic calendar of the University and is in conformity with the Law for Higher Education, the Uniform State Requirements and the Rules for the educational activity, adopted by Trakia University Academic Board’s Decision. Student practical training aims at preparing medical specialists with professional competences in kinesitherapy, physical therapy and therapeutic massage, meeting the current requirements for realization in health care system and specialized rehabilitation centers.
Key words: practical training, medical specialists, professional competences, specialized rehabilitation centers

 

РАЗРАБОТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА МЕТОД С ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЛТРАВИОЛЕТОВ ФИЛТЪР BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANЕ В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ (ПРИ САМОСТОЯТЕЛНО И ПРИ СЪВМЕСТНО ПРИСЪСТВИЕ С ДРУГИ ХИМИЧНИ, КАКТО И С ФИЗИЧНИТЕ UV ФИЛТРИ ZINC OXIDE И TITANIUM DIOXIDE)
А. Тачев1, Д. Чохаджиева1, Н. Василева1 и А. Димитрова2
1Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ – София
2Машинно-технологичен факултет, Технически университет – София

Резюме. Отсъства референтен метод за определяне на UV филтър Butyl Methoxy­diben­zoylmethanе в слънцезащитни козметични продукти. Целта на проучването е разработване и валидиране на метод с високоефективна течна хроматография (HPLC) за определяне на UV филтър Butyl Methoxydibenzoylmethanе в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с други химични, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide). Разработен и валидиран е HPLC метод за определяне на UV филтъра Butyl Methoxydibenzoylmethanе в слънцезащитни козметични продукти, който е приложим както при самостоятелно, така и при съвместно присъствие с други химични, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide. Методът се основава на разтваряне на козметичния продукт в абсолютен етилов алкохол и последващо количествено определяне спрямо калибровка на сертифицирано сравнително вещество по метода на външния стандарт. Проведени са общо 52 изпитвания, на базата на които са изведени параметрите на метода: линейност от 1,00 до 50,00 μg/cm3 (от 0,25 дo 25,00%); граница на откриване (LOD) – 0,15%; граница на определяне (LOQ) – 0,45%; работен обхват от 0,90 μg/cm3 до 50,00 μg/cm3 (0,45 до 25%); повторяемост – при 3% на Butyl Methoxydibenzoylmethanе – стандартно отклонение (SD) – 0,0557%; възпроизводимост – при 3% на Butyl Methoxydi­benzoylmethanе – относително стандартно отклонение (RSD) – 1,88%, в условия на повторяемост; аналитичен добив при концентрация на Butyl Methoxydibenzoylmethanе в козметичния продукт 1% – 98,20% (92,00-103,00%), при 2% – 98,40% (96,00-101,00%) и при 3% – 98,30% (96,70-100,70%). Разработеният и валидиран HPLC метод за определяне на UV филтър Butyl Methoxydibenzoylmethanе в слънцезащитни козметични продукти е бърз, с добра чувствителност, точност и възпроизводимост и може да бъде използван при контрола на слънцезащитните козметични продукти.
Ключови думи: UV филтър бутил метоксидибензоилметан, метод с високоефективна течна хроматография, слънцезащитни козметични продукти

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN HPLC METHOD FOR DETERMINING A BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE UV FILTER IN SUNSCREENS (SEPARATELY AND IN COMBINATION WITH OTHER CHEMICAL UV FILTERS, AS WELL AS WITH THE PHYSICAL UV FILTERS ZINC OXIDE AND TITANIUM DIOXIDE)
A. Tachev1, D. Chohadzhieva1, N. Vasileva1 and A. Dimitrova2
1National Center of Public Health Protection – Sofia
2Faculty of Machine Technology, Technical University – Sofia

Summary. So far, no referent method has been reported for determination of butyl methoxydibenzoylmethanе UV filter in sunscreens. The aim of this study was to develop and validate an HPLC method for determining an UV filter in sunscreen formulations (sseparately and in combination with other chemical UV filters, as well as with the physical UV filters zinc oxide and titanium dioxide). An HPLC method has been developed and subsequently validated for determining a butyl methoxydibenzoylmethanе UV filter in sunscreen products, which is applied both separately and in combination with other chemical UV filters, as well as with the physical UV filters zinc oxide and titanium dioxide. The method is based on dissolution of the cosmetic product in absolute ethanol following quantitation versus the calibration curve of a certified referent substance by the method of external standard. A total of 52 tests were carried out, in which the following parameters were examined: linear range from 1.00 μg/cm3 to 50.00 μg/cm3 (from 0.25 to 25.00%); limit of detection (LOD) 0.15%; limit of quantitation (LOQ) 0.45%; working range from 0.90 μg/cm3 to 50.00 μg/cm3 (from 0.45% to 25.00%); repeatability in 3% butyl methoxydibenzoylmethanе, standard deviation (SD) 0.0557%; reproducibility in 3% butyl methoxydibenzoylmethanе, relative standard deviation (RSD) 1.88%, under conditions of repeatability; analytical yield of 98.20% (92.00-103.00%) at 1%, 98.40% (96.00-101.00%) at 2% and 98.30% (96.70-100.70%) at 3% butyl methoxydibenzoylmethanе concentration in the cosmetic product, respectively. The so developed and validated HPLC method is rapid, precise and accurate and can be used for the routine determination of a butyl methoxydibenzoylmethanе UV filter in sunscreen products.
Key words: butyl methoxydibenzoylmethanе ultra-violet filter, HPLC method sunscreens, cosmetics, sunscrun

 

РАЗРАБОТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА МЕТОД С ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЛТРАВИОЛЕТОВ ФИЛТЪР OCTYL TRIAZONE В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ (ПРИ САМОСТОЯТЕЛНО И ПРИ СЪВМЕСТНО ПРИСЪСТВИЕ С ДРУГИ ХИМИЧНИ, КАКТО И С ФИЗИЧНИТЕ UV ФИЛТРИ ZINC OXIDE И TITANIUM DIOXIDE)
А. Тачев1, Д. Чохаджиева1, Н. Василева1 и А. Димитрова2
1Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ – София
2Машинно-технологичен факултет, Технически университет  – София

Резюме. Отсъства референтен метод за определяне на UV филтър Octyl Triazone в слънцезащитни козметични продукти. Целта на проучването е разработване и валидиране на метод с високоефективна течна хроматография (HPLC) за определяне на UV филтър Octyl Triazone в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с други химични, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide). Разработен и валидиран е HPLC метод за определяне на UV филтъра Octyl Triazone в слънцезащитни козметични продукти, който е приложим, както при самостоятелно, така и при съвместно присъствие с други химични, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide. Методът се основава на разтваряне на козметичния продукт в абсолютен етилов алкохол и последващо количествено определяне спрямо калибровка на сертифицирано сравнително вещество по метода на външния стандарт. Проведени са общо 52 изпитвания, на базата на които са изведени параметрите на метода: линейност от 1,00 до 50,00 μg/cm3 (от 0,25 дo 25,00%); граница на откриване (LOD) – 0,05%; граница на определяне (LOQ) – 0,15%; работен обхват от 0,30 μg/cm3 до 50,00 μg/cm3 (0,15 до 25%); повторяемост – при 3% на Octyl Triazone – стандартно отклонение (SD) – 0,0711 %; възпроизводимост – при 3% на Octyl Triazone – относително стандартно отклонение (RSD) – 2,43%, в условия на повторяемост; аналитичен добив при концентрация на Octyl Triazone в козметичния продукт 1% – 98,20% (94,00-102,00%), при 2% – 99,00% (97,00-101,00%) и при 3% – 98,30% (95,30-102,70%). Разработеният и валидиран HPLC метод за определяне на UV филтър Octyl Triazone в слънцезащитни козметични продукти е бърз, с добра чувствителност, точност и възпроизводимост и може да бъде използван при контрола на слънцезащитните козметични продукти.
Ключови думи: UV филтър октил триазон, метод с високоефективна течна хроматография, слънцезащитни козметични продукти

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN HPLC METHOD FOR DETERMINING AN OCTYL TRIAZONE UV FILTER IN SUNSCREENS (SEPARATELY AND IN COMBINATION WITH OTHER CHEMICAL UV FILTERS, AS WELL AS WITH THE PHYSICAL UV FILTERS ZINC OXIDE AND TITANIUM DIOXIDE)
A. Tachev1, D. Chohadzhieva1, N. Vasileva1 and A. Dimitrova2
1National Center of Public Health Protection – Sofia
2Faculty of Machine Technology, Technical University – Sofia

Summary. So far, no referent method has been reported for determination of octyl triazone UV filter in sunscreens. The aim of this study was to develop and validate an HPLC method for determining an UV filter in sunscreen formulations (separately and in combination with other chemical UV filters, as well as with the physical UV filters zinc oxide and titanium dioxide). An HPLC method has been developed and subsequently validated for determining an octyl triazone UV filter in sunscreen products, which is applied both separately and in combination with other chemical UV filters, as well as with the physical UV filters zinc oxide and titanium dioxide. The method is based on dissolution of the cosmetic product in absolute ethanol following quantitation versus the calibration curve of a certified referent substance by the method of external standard. A total of 52 tests were carried out, on which the following parameters were examined: linear range from 1.00 μg/cm3 to 50.00 μg/cm3 (from 0.25 to 25.00%); limit of detection (LOD) 0.05%; limit of quantitation (LOQ) 0.15%; working range from 0.30 μg/cm3 to 50.00 μg/cm3 (from 0.15 to 25.00%); repeatability in 3% octyl triazone, standard deviation (SD) 0.0711%; reproducibility in 3% octyl triazone, relative standard deviation (RSD) 2.43%, under conditions of repeatability; analytical yield of 98.20% (94.00-102.00%) at 1%, 99.00% (97.00-101.00%) at 2% and 98.30% (95.30-102.70%) at 3% octyl triazone concentration in the cosmetic product, respectively. The so developed and validated HPLC method is rapid, precise and accurate and can be used for routine determination of an octyl triazone UV filter in sunscreen products.
Key words: octyl triazone ultra-violet filter, HPLC method, sunscreens

 
©2008-2011