line decor
НАСТОЯЩО ИЗДАНИЕ 4/2010
line decor

 
 
 
 

 

Сайтът не се актуализира поради преустановяване на изданието

АВТОРСКИ СТАТИИ
Ж. Ибрахим, Зл. Димитрова, Ст. Георгиев, В. Маджаров и Ст. Титева.  
Лечение на акне с козметични продукти, съдържащи екстракт от невен
(Calendula officinalis) в учебно-козметичния център „Топ бюти” - София

М. Манова, А. Стоименова, В. Цанкова, А. Савова и Г. Петрова.
Фармакоикономическа оценка на Deferiprone

А. Стоименова, В. Цанкова, А. Савова, М. Манова и Г. Петрова.
Фармакоикономическа оценка на Naltrexone tabl. 50 mg

П. Гацева, Н. Ватев и А. Биволарска.
Разпространение на свръхтегло и затлъстяване сред ученици на възраст 8-11 години

В. Атанасова.
Някои аспекти за ролята на модифицираното хранене при превенцията
на раковите заболявания

В. Петкова и К. Андреевска.
Употреба на лекарства без рецепта и честота на пътнотранспортните произшествия

 

ORIGINAL ARTICLES
Zh. Ibrahim, Zl. Dimitrova, St. Georgiev, V. Madzharov and St. Titeva.
Use of cosmetic products containing extract of marigold (Calendula officinalis)
in cases of acne at the educational and beauty center “Top Beauty” - Sofia. Cosmetic treatment of acne

M. Manova, A. Stoimenova, V. Tsankova, A. Savova and G. Petrova.
Pharmaco­economic evaluation of deferiprone

A. Stoimenova, V. Tsankova, A. Savova, M. Manova and G. Petrova.
 Pharmaco­economic evaluation of naltrexone tabl. 50 mg

P. Gatseva, N. Vatev and A. Bivolarska.
Prevalence of overweight and obesity in schoolchildren aged 8-11 years

V. Atanasova.
Current aspects of the role of diet modification in cancer prevention

V. Petkova and K. Andreevska.
OTC drug consumption influence on the traffic accident frequency

 
© 2009