skrip1-head1
line decor
КЪМ АВТОРИТЕ
line decor
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Сайтът не се актуализира поради преустановяване на изданието

Ръкописите се оформят като стандартни машинописни страници (30 реда, 60 знака) с достатъчен интервал между редовете и се предават
на магнитен носител и разпечатка.Обемът на предлаганите публикации приблизително е до 7 ст. м. с. за оригинални статии; до 15 ст. м. с. за обзори и до 5 ст. м. с. за реферати
на статии, рецензии, научни съобщения и др.Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс.Всяка статия и всеки литературен обзор са придружени от резюме в обем до 15 реда, в което се посочват: цел и обект на изследването, основни
данни за методиката, резултати и изводи, както и от ключови думи. На английски език се превеждат заглавието, резюмето, ключовите думи, а имената на авторите се транскрибират.Научните статии включват обособени раздели: "Материал и методи", "Резултати", "Обсъждане" и "Изводи".Библиографията се подрежда по азбучен ред на фамилията на първия автор; източниците на кирилица предшестват тези на латиница.
Изписването на всеки източник да бъде на нов ред с арабска номерация. Данните се оформят по следния начин:
 • Статии: Автор(и). Заглавие на статията. - Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), том (volumen), година, номер на книжката,
  страници (от-до). Пример: Yakub, Y. N., R. B. Freedman et R. C. Pabico. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. - Nephron, 27, 1981,
  № 1, 197-201.
 • Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. - В: (за латиница - In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори. Местоиздаване
  (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson, A. H. Evaluation of the transplant recipient. - In: Handbook of Kidney
  Transplantation. 2nd ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 1996, 109-122.
 • Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Шейтанов,
  Й. Системни васкулити. С., ЦИМ, 1997, 8-11.

  Ако авторите са до трима, се изписват фамилията и инициалите на първия автор, ини­циа­ли­те и фамилията на останалите автори.
  Когато авторите са повече от трима, след името на първия се пише "и др." (за латиница - "et al.").
  При цитиране на български източници да се изброяват имената на всички автори.
  Позоваванията на библиографските източници в текста
  се правят с цифровото им обозначение в квадратни скоби.
  Илюстративният материал
  (таблици, фигури, снимки) се представя със съответни заглавия и легенди на български език. Снимките трябва
  да бъдат с добро качество за възпроизвеждане.Всеки ръкопис се придружава от авторска декларация, че материалът не е публикуван досега, освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява. Заедно с предложения материал се предават име и пълен адрес с телефон и e-mail на отговорния автор за осъществяване на контакт.
 
© 2009